Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Handboek Arbowet - Editie 2020/2021

Arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

Specificaties
Paperback, 390 blz. | Nederlands
2e hands artikel | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789012405614
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
2e hands artikel 1e druk, 2020 9789012405614
Onderdeel van serie Handboek Arbowet
Niet leverbaar.
115,33

Samenvatting

Het Handboek Arbowet biedt per wetsartikel een heldere toelichting op de Arbowet. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels.

Onderwerpen als risico-inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding, bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning (al dan niet door een arbodienst) komen aan bod. Door de volledigheid en de objectiviteit is het Handboek Arbowet toonaangevend en een onmisbare informatiebron voor ondernemers, opleiders, bestuurders, juristen, P&O’ers, or-leden, werknemers en adviseurs.

Samen met de Handboeken Arbobesluit, Arboregeling, Arbobeleidsregels en Arbeidstijdenwet biedt dit boek een compleet overzicht van alle arborechten en -verplichtingen in Nederland. Deze reeks vormt dé standaard voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met arbeidsomstandigheden te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789012405614
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:390
Druk:1
Verschijningsdatum:6-4-2020
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over J.A. Hofsteenge

Mr. J.A. Hofsteenge is coördinerend wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

Andere boeken door J.A. Hofsteenge

Inhoudsopgave

Ten geleide (Bij de vierentwintigste druk) / 9
Inleiding / 11
1 Algemeen / 11
1.1 Inleiding / 11
1.2 Uitgangspunt / 11
1.3 Het algemene kader voor het arbobeleid / 12
2 Algemene principes voor het arbobeleid / 12
2.1 Inleiding / 12
2.2 Algemene doelvoorschriften / 12
2.3 Doelvoorschriften gericht op specifieke risico’s / 14
2.4 Concrete doelvoorschriften / 14
3 De systeembepalingen / 15
3.1 De stappen in elk gestructureerd arbobeleid / 15
3.2 De risico-inventarisatie en -evaluatie / 15
3.3 Het plan van aanpak / 16
3.4 Uitvoering organiseren / 17
3.5 Evaluatie en bijstelling / 17
3.6 Kleine werkgevers / 17
4 De inschakeling van deskundigheid / 18
4.1 Inleiding / 18
4.2 Deskundigheid op het gebied van preventie en bescherming / 18
4.3 Deskundigheid op het gebied van bedrijfshulpverlening / 22
4.4 Informatierecht voor deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten / 22
4.5 Certificatie / 23
5 Samenwerking en overleg binnen het bedrijf / 24
6 Toezicht, handhaving en sanctionering / 26
6.1 Inleiding / 26
6.2 Overheidshandhaving en zelfwerkzaamheid / 27
6.3 Wijze van inspecteren door de Inspectie SZW / 28
6.4 Handhavinginstrumentarium / 28
7 Het systeem van de Arbeidsomstandighedenwet- en -regelgeving / 32
7.1 Inleiding / 32
7.2 De Arbeidsomstandighedenwet / 32
7.3 Het Arbeidsomstandighedenbesluit / 33
7.4 De Arbeidsomstandighedenregeling / 33
7.5 Arbocatalogi / 33
7.6 De Beleidsregels boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving en Beleidsregel boeteoplegging Besluit risico’s zware ongevallen 2015 / 33
7.7 De Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten / 34
7.8 Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen / 34
Deel A Arbowet / 35
Hoofdstuk I Definities en toepassingsgebied / 37
Artikel 1 Definities / 37
Artikel 2 Uitbreiding toepassingsgebied / 55
Hoofdstuk II Arbeidsomstandighedenbeleid / 59
Artikel 3 Arbobeleid / 59
Artikel 4 Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking / 71
Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s / 73
Artikel 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken / 87
Artikel 7 Informatie aan het publiek / 93
Artikel 8 Voorlichting en onderricht / 98
Artikel 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten / 105
Artikel 10 Voorkomen van gevaar voor derden / 110
Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers / 115
Hoofdstuk III Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de ondernemingsraad,
de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers en
de regeling van de deskundige bijstand / 123
Artikel 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de
personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemer / 123
Artikel 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming / 133
Artikel 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op
het gebied van preventie en bescherming / 141
Artikel 14a Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming / 160
Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening / 165
Artikel 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten / 170
Toelichting / 170
Hoofdstuk IV Bijzondere verplichtingen / 173
Artikel 16 Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede
uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied / 173
Artikel 17 Maatwerk door werkgevers en werknemers / 199
Artikel 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek / 200
Artikel 19 Verschillende werkgevers / 204
Artikel 20 Certificatie / 208
Artikel 21 Informatievoorziening / 219
Artikel 22 Aanwijzingen / 220
Artikel 23 Taakverwaarlozing / 221
Hoofdstuk V Toezicht en ambtelijke bevelen / 223
Artikel 24 Ambtenaren belast met het toezicht / 223
Artikel 25 Toezicht op instellingen / 239
Artikel 26 Geheimhouding / 240
Artikel 27 Eis tot naleving / 242
Artikel 28 Stillegging van het werk / 247
Artikel 28a Bevel tot stillegging van werk in verband met recidive / 252
Artikel 28b Bestuursdwang / 257
Artikel 29 Werkonderbreking / 260
Artikel 29a Gegevensuitwisseling / 264
Artikel 29b Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens / 270
Hoofdstuk VI Vrijstellingen, ontheffingen en beroep / 277
Artikel 30 Vrijstelling en ontheffing / 277
Artikel 31 Gegevensuitwisseling / 283
Hoofdstuk VII Sancties / 287
Inleiding / 287
Artikel 32 Strafbepaling / 295
Artikel 33 Overtredingen / 296
Artikel 33a Aanduiding pleger beboetbaar feit / 302
Artikel 34 Hoogte bestuurlijke boete en recidive / 304
Artikel 35 Informatie, zwijgrecht en cautie / 308
Artikel 36 Boeterapport / 312
Artikel 37 Boetebeschikking / 314
Artikel 38 Inlichtingenlicht jegens de boeteoplegger / 316
Artikel 39 Aanmaning / 317
Artikel 40 Invordering / 318
Artikel 41 Vervaltermijn / 319
Artikel 43 Terugbetaling / 321
Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen / 323
Artikel 44 Kosten / 323
Artikel 45 Overgangsbepaling / 324
Artikel 46 Citeertitel / 324

Deel B Bijlagen / 325
Bijlage 1 Gecertificeerde interne en externe arbodiensten / 327
Bijlage 2 Adressen / 371
Bijlage 3 Arbosites / 375
Bijlage 4 Lijst van gebruikte afkortingen / 381

Trefwoordenregister / 383

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Arbowet - Editie 2020/2021