Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Algemene Voorwaarden

Jongbloed.nl is een handelsnaam van MainPress BV te Schiedam (Jan van Galenstraat 7, 3115 JG, Schiedam). Mainpress BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24257110.

Als u een bestelling plaatst bij jongbloed.nl zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en MainPress BV gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MainPress BV opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 Prijs

De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.

Artikel 4 Levering

a.MainPress BV is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
b.De door MainPress opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
c.Levering (inclusief facturering) vindt uitsluitend plaats in Nederland en uitsluitend aan personen of bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.
d.De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5 Reclames en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij MainPress daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MainPress de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan MainPress te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is.

Artikel 6 Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door MainPress aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens MainPress in gebreke. b. MainPress heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand. c. Indien MainPress, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd. d. Indien MainPress haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van MainPress. e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom. f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De door MainPress geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van MainPress volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door MainPress geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. MainPress garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9 Communicatie

Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en MainPress, dan wel tussen MainPress en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en MainPress, is MainPress niet aansprakelijk.

Artikel 10 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MainPress ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat MainPress gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11

Wanneer door MainPress gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MainPress deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12

Op overeenkomsten gesloten tussen MainPress en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden