Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Arbeidsrecht in de praktijk

Specificaties
Paperback, 544 blz. | Nederlands
Sdu | 12e druk, 2020
ISBN13: 9789012405935
Rubricering
Juridisch : Arbeidsrecht
Sdu 12e druk, 2020 9789012405935
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De twaalfde druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2020 weer. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor de wetten die in 2020 in werking zijn getreden, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), de Wet compensatie transitievergoeding en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

'Arbeidsrecht in de praktijk' beschrijft de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. De hoofdstukken volgen in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen tot en met de afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende leerstukken worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen naar relevante en recente rechtspraak en literatuur.

Naast een uitvoerige behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt op praktische wijze aandacht besteed aan kwesties als pensioenaanspraken, sociale zekerheid en fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. In deze druk wordt voor het eerst ook het collectief actierecht behandeld. Door deze opzet is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals hr-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsenarbeidsdeskundigen en accountants. Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt op hogescholen en universiteiten en voor andere praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789012405935
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:544
Uitgever:Sdu
Druk:12
Verschijningsdatum:1-9-2020
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de eerste druk / 15
Voorwoord bij de twaalfde, herziene druk / 17
Afkortingenlijst / 19
Inleiding / 23
1 De arbeidsovereenkomst / 25
1.1 Inleiding / 25
1.2 De arbeidsovereenkomst / 25
1.2.1 Kenmerken van de arbeidsovereenkomst / 25
1.2.2 Verplichting persoonlijk arbeid te verrichten / 27
1.2.3 Tegen loon / 28
1.2.4 In dienst van de andere partij, de gezagsverhouding / 29
1.2.5 Rechtsvermoeden van de arbeidsovereenkomst, artikel 7:610a BW / 30
1.3 Andere overeenkomsten / 31
1.3.1 Aanneming van werk / 31
1.3.2 Contracting / 32
1.3.3 Overeenkomst van opdracht / 33
1.3.4 Tussen arbeidsovereenkomst en opdracht / 34
1.3.5 Overeenkomsten met zzp’ers / 34
1.3.6 Thuiswerkers / 36
1.3.7 Platformarbeid / 37
1.4 Flexibele arbeidsovereenkomsten / 39
1.4.1 Inleiding / 39
1.4.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 39
1.4.3 Oproepovereenkomst / 41
1.4.4 Uitzendovereenkomst / 47
1.4.5 Payrolling / 48
1.4.6 De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) / 51
1.5 Enige bijzondere arbeidsverhoudingen / 53
1.5.1 Ambtenaar / 53
1.5.2 Statutair bestuurder / 55
1.5.3 De grensoverschrijdende arbeidsovereenkomst / 58
1.5.4 De arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde / 63
1.5.5 Deeltijd huishoudelijk personeel / 63
2 Wat bepaalt de inhoud van de arbeidsovereenkomst? / 65
2.1 Inleiding / 65
2.2 Internationaal en Europees arbeidsrecht / 65
2.2.1 Internationale organisaties en hun instrumenten / 65
2.2.2 Rechtstreekse en horizontale werking en doorwerking / 67
2.3 Grondrechten / 69
2.3.1 Inleiding / 69
2.3.2 Verbod van discriminatie, gelijkebehandelingswetgeving / 70
2.3.3 Recht op privacy / 75
2.4 Nederlandse wetgeving / 85
2.4.1 Overzicht wetgeving / 85
2.4.2 Dwingend en regelend recht / 86
2.5 Goedwerkgeverschap en goedwerknemerschap / 87
2.5.1 Inleiding / 87
2.5.2 Goedwerkgeverschap / 88
2.5.3 Goedwerknemerschap / 91
3 De sollicitatiefase en totstandkoming van de arbeidsovereenkomst / 93
3.1 Inleiding / 93
3.2 Beginselen bij werving en selectie en bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst / 93
3.2.1 Redelijkheid en billijkheid / 93
3.2.2 Gelijkebehandelingswetgeving / 94
3.2.3 Voorkeursbeleid / 98
3.2.4 Rol van de ondernemingsraad / 99
3.3 Werving en selectie / 99
3.3.1 Werving / 99
3.3.2 Selectie / 101
3.4 Onderzoeken / 102
3.5 Afbreken van de onderhandelingen / 104
3.6 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst / 105
3.6.1 Overeenstemming / 105
3.6.2 Minderjarigen / 106
3.6.3 Buitenlandse werknemers / 107
3.6.4 Administratieve verplichtingen / 108
3.7 Informatieplicht werkgever / 108
3.8 Proeftijd / 109
3.9 Checklist arbeidsvoorwaarden / 110
4 De uitvoering van de arbeidsovereenkomst / 115
4.1 Inleiding / 115
4.2 Functie / 115
4.3 Beloning / 116
4.3.1 Verantwoordelijkheid voor de loonbetaling / 116
4.3.2 Wettelijk toegestane loonvormen en vergoedingen / 117
4.3.3 Gelijk loon, minimumloonbescherming en maximumbeloning / 117
4.3.4 Beloning voor overwerk / 120
4.3.5 Variabele beloning / 121
4.3.6 Auto, ov-kaart en ict-voorzieningen / 123
4.3.7 Aandelenopties / 123
4.3.8 Dienstwoning / 124
4.3.9 Vakantiebijslag / 124
4.3.10 Loon bij niet-werken / 125
4.3.11 Staking en het recht op loon / 127
4.3.12 Tijdstip en wijze van uitbetaling en specificatie van het loon / 127
4.3.13 Inhouding en verrekening / 128
4.3.14 Niet-tijdige betaling, de wettelijke verhoging / 129
4.3.15 Verjaring van de loonvordering / 130
4.3.16 Matiging van loonvorderingen / 130
4.3.17 Onkostenvergoedingen en de Werkkostenregeling / 131
4.4 Vakantie en verlof / 132
4.4.1 Loon tijdens vakantie / 133
4.4.2 Opbouw van vakantiedagen / 134
4.4.3 Het opnemen en wijzigen van vakantiedagen / 135
4.4.4 Als vakantiedagen aan te merken dagen / 137
4.4.5 Verval en verjaring van vakantiedagen / 138
4.4.6 Adv-dagen / 139
4.4.7 Verlof wegens zwangerschap en bevalling / 140
4.4.8 Verlof bij adoptie en pleegzorg / 140
4.4.9 Calamiteiten- en kort verzuimverlof en (aanvullend) geboorteverlof / 141
4.4.10 Zorgverlof / 142
4.4.11 Ouderschapsverlof / 143
4.5 Arbeidstijden en overwerk / 144
4.5.1 Toepasselijkheid Arbeidstijdenwet / 144
4.5.2 Korte inhoud Arbeidstijdenwet / 144
4.5.3 Rechten en plichten bij overwerk / 145
4.5.4 Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet / 146
4.6 Aansprakelijkheid voor ongevallen en beroepsziekten / 147
4.6.1 Inleiding / 147
4.6.2 De zorgplicht van de werkgever / 148
4.6.3 Stelplicht en bewijslast / 150
4.6.4 De stelplicht en bewijslast in drie situaties / 152
4.6.5 ‘In de uitoefening van de werkzaamheden’ / 155
4.6.6 Artikel 7:658 BW en de aanvullende zorgplicht op grond van artikel 7:611 BW / 156
4.6.7 Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer / 160
4.6.8 Omvang en verdeling van de schade / 160
4.6.9 Aansprakelijkheid voor ingeschakelde zzp’ers, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers / 162
4.6.10 Verjaring / 163
4.7 Schade door de werknemer veroorzaakt / 164
4.8 Enkele bijzondere bedingen / 168
4.8.1 Inleiding / 168
4.8.2 Concurrentiebeding en relatiebeding / 168
4.8.3 Antironselbeding / 179
4.8.4 Beding ter beperking van nevenwerkzaamheden / 180
4.8.5 Geheimhoudingsbeding / 181
4.8.6 Boetebeding / 184
4.8.7 Studiekostenbeding / 185
4.9 Pensioen / 187
4.9.1 Pensioenovereenkomst / 187
4.9.2 Pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst / 189
4.9.3 Soorten pensioenovereenkomsten / 191
4.9.4 Fiscale begrenzing / 192
4.9.5 Waardeoverdracht van pensioenrechten / 192
4.9.6 Afkoop van pensioenrechten / 193
4.9.7 Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid of na einde dienstverband / 194
4.9.8 Affinanciering bij einde dienstverband / 194
4.9.9 Wijziging van de pensioenregeling / 195
5 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie / 197
5.1 Inleiding / 197
5.2 Ziek of niet ziek / 197
5.3 Hoogte van de aanspraak / 200
5.4 Duur van de aanspraak / 204
5.5 De loonbetalingsverplichting na 104 weken / 206
5.6 Uitsluiting en opschorting van loondoorbetaling / 208
5.7 Uitsluiting van loondoorbetaling / 209
5.8 Opschorting van loondoorbetaling, overtreding controlevoorschriften / 212
5.9 Verrekening van andere inkomsten / 214
5.10 Zwangerschap en bevalling / 214
5.11 Deskundigenoordeel en second opinion. Geschillen over ziekte en re-integratie / 215
5.12 Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer / 219
5.12.1 Algemeen / 219
5.12.2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar / 219
5.12.3 Omvang re-integratieverplichting werkgever / 220
5.12.4 Omvang re-integratieverplichting werknemer / 224
5.13 Sancties bij re-integratie / 227
6 Wijziging van de arbeidsovereenkomst / 231
6.1 Inleiding / 231
6.2 Totstandkoming van arbeidsvoorwaarden / 231
6.2.1 Verworven recht / 231
6.2.2 Wijziging met wederzijds goedvinden / 232
6.3 Wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van een
eenzijdigewijzigingsbeding / 233
6.3.1 De regeling en het doel van het beding van eenzijdige wijziging / 233
6.3.2 Rechtspraak over het beding van eenzijdige wijziging / 234
6.3.3 Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tegen de wil
van de werknemer / 236
6.4 Wijziging op grond van redelijkheid en billijkheid / 236
6.4.1 De redelijkheidsnorm van artikel 7:611 BW / 236
6.4.2 Het ‘onaanvaardbaarheidscriterium’ van artikel 6:248 lid 2 BW / 238
6.5 Onvoorziene omstandigheden / 239
6.6 Wijziging arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats / 239
6.6.1 Aanpassing arbeidsduur / 240
6.6.2 Werktijdverkorting / 241
6.6.3 Wijziging werktijden en arbeidsplaats / 241
6.7 Wijziging van werkgever, overgang van onderneming / 242
6.7.1 Wijziging werkgever met wederzijds goedvinden / 243
6.7.2 Overgang van onderneming / 243
7 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst / 255
7.1 Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 255
7.1.1 Het verstrijken van de overeengekomen tijd / 255
7.1.2 Leeftijds- en pensioenontslag / 256
7.1.3 Opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 257
7.1.4 De aanzegging / 259
7.1.5 Voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de ketenregeling / 261
7.1.6 Opvolgend werkgeverschap / 265
7.1.7 Onbepaalde tijd gevolgd door bepaalde tijd: de Ragetlieregel / 266
7.1.8 De ontbindende voorwaarde / 267
7.1.9 Einde arbeidsovereenkomst door overlijden van de werknemer / 269
7.2 De beëindigingsovereenkomst / 270
7.2.1 De bedenktermijn / 271
7.2.2 Wilsovereenstemming / 272
7.2.3 Wilsgebreken / 274
7.2.4 Inhoud en uitleg van de beëindigingsovereenkomst / 275
7.2.5 Checklist beëindigingsovereenkomst / 277
7.2.6 Nakoming van de beëindigingsovereenkomst / 279
7.2.7 Pro-forma ontbinding / 280
7.2.8 Pro-forma ontbinding en de ‘losse-eindjesovereenkomst’ / 280
7.3 Opzegging en ontbinding, het systeem / 281
7.3.1 Geen opzegging of instemming vereist / 281
7.3.2 Opzegging met instemming van de werknemer / 282
7.3.3 Opzegging met toestemming van het UWV / 284
7.3.4 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst / 286
7.4 De redelijke gronden voor opzegging / 289
7.4.1 De a-grond, opzegging wegens bedrijfseconomische redenen / 289
7.4.2 De wederindiensttredingsvoorwaarde / 301
7.4.3 Opzegging wegens een andere dan een economische reden / 302
7.4.4 Herplaatsing / 311
7.4.5 Opzegverboden en opzegtermijnen / 314
7.4.6 Opzegging door de werknemer / 320
7.4.7 Opzegging van de arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder / 320
7.5 Opzegging in de proeftijd / 323
7.6 Ontslag op staande voet / 325
7.6.1 Onverwijlde opzegging / 326
7.6.2 Formulering en gelijktijdige mededeling van de dringende reden / 327
7.6.3 Dringende reden / 329
7.6.4 Voorbeelden van een dringende reden / 333
7.6.5 Vorderingen na een ontslag op staande voet / 337
7.6.6 Voorwaardelijke ontbinding / 339
7.7 Ontbinding wegens wanprestatie / 340
8 Ontslagvergoedingen en de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst / 343
8.1 Ontslagvergoedingen / 343
8.2 De transitievergoeding / 344
8.2.1 Opzegging door de werkgever? / 346
8.2.2 Gedeeltelijke herplaatsing / 347
8.2.3 De hoogte van de transitievergoeding / 348
8.2.4 Met de transitievergoeding te verrekenen kosten / 350
8.2.5 Cao-voorzieningen in plaats van de transitievergoeding / 352
8.2.6 De compensatieregeling en de transitievergoeding / 353
8.2.7 Transitievergoeding en de Wet normering topinkomens / 355
8.3 De cumulatievergoeding / 357
8.4 De billijke vergoeding / 357
8.4.1 Billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten / 358
8.4.2 Billijke vergoeding in plaats van vernietiging van de opzegging of herstel dienstverband / 360
8.4.3 De hoogte van de billijke vergoeding / 360
8.5 De vergoeding wegens een onregelmatige opzegging / 363
8.6 (Cumulatie van) vorderingen in verband met ontslag / 364
8.7 De eindafrekening / 365
8.7.1 Loon en vakantiebijslag / 366
8.7.2 Niet-genoten vakantiedagen / 366
8.7.3 Verrekening met vorderingen van de werkgever / 368
8.8 Fiscale aspecten / 369
8.9 Beëindigingsvergoeding en de sociale zekerheid / 374
8.9.1 Beëindigingsvergoeding en WW / 374
8.9.2 Beëindigingsvergoeding en andere uitkeringen / 374
8.10 Het getuigschrift en referenties / 375
9 De sociale zekerheid / 379
9.1 Inleiding / 379
9.2 Uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid / 379
9.3 De kring van verzekerden bij de werknemersverzekeringen / 380
9.4 De Werkloosheidswet / 381
9.4.1 Inleiding / 381
9.4.2 Aangifte / 381
9.4.3 Werkloosheid / 381
9.4.4 Referte-eis / 383
9.4.5 Uitsluitingsgronden / 383
9.4.6 Verwijtbare werkloosheid / 386
9.4.7 Passende arbeid verkrijgen, behouden en aanvaarden / 389
9.4.8 Boeten en maatregelen / 391
9.4.9 Duur en hoogte van de uitkering / 392
9.4.10 Betalingsonmacht van de werkgever / 395
9.4.11 Premiedifferentiatie WW / 396
9.5 De Ziektewet / 397
9.5.1 Ziektewetgerechtigden met en zonder werkgever / 397
9.5.2 Arbeidsongeschikt in de zin van de Ziektewet / 398
9.5.3 Verplichtingen en de benadelingshandeling / 399
9.5.4 Hoogte en duur van de uitkering / 400
9.5.5 Premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap / 401
9.6 De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 402
9.6.1 Inleiding / 402
9.6.2 Schatting / 402
9.6.3 WGA of IVA / 404
9.6.4 Hoogte en duur van de uitkering / 406
9.6.5 Verplichtingen / 409
9.6.6 Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen / 410
9.7 De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 411
9.7.1 Inleiding / 411
9.7.2 Hoogte en duur van de uitkering / 411
9.8 De garantie van een minimuminkomen / 412
9.8.1 Inleiding / 412
9.8.2 De Toeslagenwet / 413
9.8.3 De IOAW en de IOW / 414
9.8.4 De Participatiewet / 415
10 Medezeggenschap, collectieve regelingen en collectief actierecht / 417
10.1 Inleiding / 417
10.2 Medezeggenschap / 417
10.2.1 Algemeen / 417
10.2.2 Enkele begrippen / 418
10.2.3 Ondernemingen met ten minste vijftig personen / 419
10.2.4 Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad / 424
10.2.5 Bevoegdheden van de ondernemingsraad / 429
10.2.6 Het adviesrecht (art. 25 WOR) / 434
10.2.7 Het instemmingsrecht (art. 27 WOR) / 443
10.2.8 Ondernemingen met tien tot vijftig personen / 447
10.2.9 Ondernemingen met minder dan tien personen / 449
10.2.10 Geschillenregelingen / 450
10.2.11 Rechtspositie leden ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging / 453
10.3 Collectieve regelingen / 455
10.3.1 Inleiding / 455
10.3.2 De collectieve arbeidsovereenkomst / 455
10.3.3 Bijzonder rechtskarakter cao / 456
10.3.4 Inhoud cao-bepalingen / 458
10.3.5 Naleving en uitleg van cao-bepalingen / 460
10.3.6 Wie zijn aan de cao gebonden? / 462
10.3.7 Totstandkoming cao / 464
10.3.8 Werkingssfeer cao / 466
10.3.9 Nawerking / 467
10.3.10 Handhaving van cao-bepalingen / 468
10.3.11 Algemeenverbindendverklaring / 469
10.3.12 Interne bedrijfsregelingen / 473
10.3.13 Overeenkomsten met de ondernemingsraad / 474
10.4 Collectief actierecht / 474
10.4.1 Inleiding / 474
10.4.2 Korte weergave van de regeling / 475
11 Procedures in het arbeidsrecht / 479
11.1 Inleiding / 479
11.2 Verval- en verjaringstermijnen / 479
11.3 Bevoegdheid van de rechter / 484
11.3.1 Bevoegdheden kantonrechter / 487
11.4 De verzoekschriftprocedure / 489
11.4.1 Algemeen / 489
11.4.2 Wettelijke regeling / 490
11.4.3 Het verloop van de verzoekschriftprocedure / 491
11.4.4 Rechtsmiddelen tegen beschikkingen van de kantonrechter / 496
11.5 Dagvaardingsprocedure / 500
11.5.1 Algemeen / 500
11.5.2 Wettelijke regeling / 500
11.5.3 Het verloop van de dagvaardingsprocedure / 501
11.5.4 Rechtsmiddelen / 503
11.6 Voorlopige voorzieningen / 504
11.6.1 De provisionele vordering tot het treffen van een voorlopige
voorziening / 504
11.6.2 Het kort geding / 505
11.7 De vrijwillige verschijning voor de kantonrechter / 506
11.8 Bewijs / 507
11.9 Procedure bij het UWV en de ontslagcommissie / 513
11.9.1 Inleiding / 513
11.9.2 Bevoegdheid van het UWV en de cao-ontslagcommissie / 514
11.9.3 Relatieve bevoegdheid / 515
11.9.4 De procedure bij het UWV / 515
11.9.5 Procedure bij een cao-ontslagcommissie / 519
11.9.6 Rechtsmiddelen na een beslissing van het UWV of de ontslagcommissie / 520
11.10 Mediation, arbitrage en bindend advies / 520
11.10.1 Mediation / 520
11.10.2 Arbitrage / 522
11.10.3 Bindend advies / 523
11.11 Klachtenprocedures / 524
11.11.1 Algemeen / 524
11.11.2 Nationale ombudsman / 524
11.11.3 Het College voor de Rechten van de Mens / 525
11.12 Bestuursrechtelijke procedures / 526
11.12.1 De procedure in bezwaar / 526
11.12.2 De procedure in (hoger) beroep / 527
11.13 Kosten / 529
11.13.1 Kosten van de procedure / 529
11.13.2 Kosten rechtsbijstandverlener / 530
11.13.3 Proceskostenveroordeling / 531

Trefwoordenregister / 535

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht in de praktijk