Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

NLDA Wettenbundel Militair Recht Editie 2022-2023

Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen

Specificaties
Paperback, 1888 blz. | Nederlands
Sdu | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789012408103
Sdu 1e druk, 2022 9789012408103
Onderdeel van serie NLDA Wettenbundel
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In de NLDA Wettenbundel 2022-2023 is de wet- en regelgeving opgenomen die onmisbaar is bij het juridische onderwijs aan de Nederlandse Defensie Academie. Alle opgenomen teksten zijn bijgewerkt tot en met 1 mei 2022.

Specificaties

ISBN13:9789012408103
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1888
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:27-7-2022
ISSN:

Inhoudsopgave

Ten geleide / V
Algemene inhoudsopgave / VII
Alfabetische inhoudsopgave / X
Afkortingenlijst / XIII

Deel 1: Staats- en Koninkrijksrecht / 1

1 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / 3
2 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 / 13
3 Rijkswet van 7 juli 1994, houdende regeling betreffende de goedkeuring en bekendmaking van verdagen en de bekendmaking van besluiten van volkenrechtelijke organisaties / 31
4 Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten / 35
5 Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak / 37
6 Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten / 40
7 Coördinatiewet uitzonderingstoestanden / 42
8 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag / 47
9 Oorlogswet voor Nederland / 55
10 Besluit geweldgebruik bij uitoefening buitengewone bevoegdheden / 67
11 Instructie voor het militair gezag / 70
12 Regeling aanwijzing militaire gezagsdragers / 72
13 Politiewet 2012 / 73
14 Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren / 102
15 Regeling Dienst speciale interventies / 114
16 Regeling bijstand bestrijding luchtvaartterrorisme / 116
17 Regeling onderschepping luchtvaartuigen / 118
18 Wet veiligheidsregio's / 120
19 Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang / 140
20 Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten / 142
21 Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 143
22 Veiligheidswet BES / 154
23 Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten / 172
24 RijkswetKustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 175
25 Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 180

Deel 2: Bestuursrecht / 185

26 Algemene wet bestuursrecht / 189
27 Wet ambtenaren defensie / 288
28 Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) / 300
29 Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD) / 359
30 Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR / 408
31 Inkomstenbesluit militairen (IBM) / 424
32 Besluit georganiseerd overleg sector Defensie / 449
33 Besluit medezeggenschap Defensie 2008 / 455
34 Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel / 466
35 Besluit klachtrecht militairen / 467
36 Klachtenregeling Defensie / 469
37 Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017 (versie 2019) / 476
38 Beleidsregel schadeverhaal Defensiepersoneel / 488
39 Wet veiligheidsonderzoeken / 490
40 Beleidsregel veiligheidsonderzoeken / 494
41 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) / 496
42 Aanwijzing SG A/925 Uitvoering drugsbeleid Defensie / 507
43 Gedragscode Defensie / 510
44 Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel / 511
45 Aanwijzing SG-004 (Tijdig betrekken van de Directie Juridische Zaken (DJZ)) / 513
46 Besluit Dienstreizen Defensie / 517
47 Verplaatsingskostenbesluit Defensie / 521

Deel 3: Straf- en tuchtrecht / 529

48 Algemene termijnenwet / 531
49 Wetboek van Strafrecht / 534
50 Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht / 639
51 Wetboek van Militair Strafrecht / 644
52 Wetboek van militaire strafrechtspraak / 664
53 Wet oorlogsstrafrecht / 675
54 Wetboek van Strafvordering / 687
55 Wet op de rechterlijke organisatie / 943
56 Regeling aanwijzing bevelvoerende militairen met de bevoegdheden van hulpofficier van justitie dan wel van opsporingsambtenaar / 977
57 OM-beleidsregel Handelwijze bij geweldsaanwending militairen / 978
58 Wet internationale misdrijven / 982
59 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme / 992
60 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 1023
61 Wet op de economische delicten / 1039
62 Opiumwet / 1057
63 Wet wapens en munitie / 1076
64 Wegenverkeerswet / 1091
65 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften / 1174
66 Wet militair tuchtrecht / 1188
67 Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht / 1207
68 Uitvoeringsregeling militair straf- en tuchtrecht 2000 / 1214
69 Aanwijzingsregeling 2017 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht / 1218

Deel 4: Internationaal recht / 1229

70 Handvest van de Verenigde Naties / 1233
71 Statuut van het Internationaal Gerechtshof / 1249
72 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht / 1257
73 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof / 1273
74 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer / 1319
75 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (selectie) / 1329
76 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (SUA-Verdrag) / 1371
77 Protocol van 2005 bij het verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (SUA-Protocol 2005) / 1383
78 UN GA Res 56/83 Responsibility of States for internationally wrongful acts / 1395
79 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens / 1402
80 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten / 1406
81 Facultatief Protocol behorend bij het IVBPR / 1417
82 Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf / 1419
83 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden / 1421
84 Protocol (6) bij EVRM, inzake afschaffing doodstraf onder alle omstandigheden / 1430
85 Protocol (13) bij EVRM, inzake afschaffing doodstraf onder alle omstandigheden / 1432
86 Verdrag inzake de Europese Unie (selectie) / 1434
87 Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (CAT) / 1438
88 Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) / 1446
89 Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning / 1451
90 Noord-Atlantisch Verdrag / 1462
91 Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten (NAVO-SOFA) / 1464
92 Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten / 1475
93 Verklaring van Sint-Petersburg inzake het gebruik van ontplofbare en ontvlambare projectielen onder de 400 gram / 1477
94 Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement / 1478
95 Verdrag (I) van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde / 1486
96 Verdrag (II) van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee / 1500
97 Verdrag (III) van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen / 1512
98 Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd / 1554
99 Aanvullend Protocol I bij de Verdragen van Genève 1977 (Internationale gewapende conflicten) / 1590
100 Aanvullend Protocol II bij de Verdragen van Genève 1977 (Niet-internationale gewapende conflicten) / 1630
101 Aanvullend Protocol III bij de Verdragen van Genève 2005 (Embleem Rode Kristal) / 1636
102 Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen 1954 / 1640
103 Verdrag Conventionele wapens 1980 / 1654
104 Protocol (I) inzake niet-waarneembare deeltjes 1980 / 1659
105 Protocol (II) inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, booby-traps 1980 / 1660
106 Gewijzigd Protocol (II) inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, booby-traps 1996 / 1663
107 Protocol (III) inzake het verbod of de beperking van het gebruik van brandwapens 1980 / 1673
108 Protocol (IV) inzake verblindende laser wapens 1995 / 1674
109 Protocol (V) inzake ontplofbare oorlogsresten 2003 / 1675
110 Verdrag inzake anti-personeelmijnen 1997 / 1681
111 Verdrag inzake clustermunitie 2008 / 1689
112 UN Guidelines on observance by UN forces of international humanitarian law / 1700

Trefwoordenregister / 1703

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        NLDA Wettenbundel Militair Recht Editie 2022-2023