Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2019 (paperbackeditie)

Specificaties
Paperback, 1488 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2019
ISBN13: 9789013151688
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch : Accountancy
Wolters Kluwer 1e druk, 2019 9789013151688
In herdruk, verschijningsdatum onbekend

Samenvatting

De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen. Met behulp van de Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen in deze uitgave stelt u de jaarrekening en het jaarverslag correct op.

De Raad voor de Jaarverslaggeving neemt de wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt. Op grond hiervan formuleert het de Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor de grote en middelgrote rechtspersonen. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verschijnt elk jaar.

Prettig voor u:
- toegankelijk geschreven
- gericht op de praktijk
- helder overzicht van Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen

De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voor micro- en kleine rechtspersonen, jaareditie 2019 is ook verkrijgbaar.

Specificaties

ISBN13:9789013151688
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1488
Druk:1
Verschijningsdatum:10-9-2019
Hoofdrubriek:Accountancy
ISSN:

Inhoudsopgave

Ten geleide / 23
Voorwoord / 25
Ten geleide bij editie 2019 / 31

Afdeling 1 ALGEMENE GRONDSLAGEN / 41
100 Inleiding / 43
§ 100.0 Definities / 43
§ 100.1 Toepassing Richtlijnen en IFRS* in de geconsolideerde en/of enkelvoudige
jaarrekening / 43
§ 100.2 Algemene opmerkingen over de Richtlijnen / 48
§ 100.3 Opzet van de Richtlijnen / 51
§ 100.4 Status van de Richtlijnen / 51
110 Doelstellingen en uitgangspunten / 53
115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 60
§ 115.0 Definities / 60
§ 115.1 Criteria voor opname van activa en posten van het vreemd vermogen / 60
§ 115.2 Criteria voor vermelding / 64
§ 115.3 Verrekenen en salderen / 69
120 Prijsgrondslagen / 71
§ 120.0 Definities / 71
§ 120.1 Inleiding / 72
§ 120.2 Begripsbepalingen / 72
§ 120.3 (vervallen) / 73
§ 120.4 Toelichting / 73
121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 74
§ 121.0 Definities / 74
§ 121.1 Inleiding / 74
§ 121.2 Het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen / 75
§ 121.3 De bepaling van de realiseerbare waarde / 77
§ 121.4 Bepaling en verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 81
§ 121.5 Kasstroomgenererende eenheden / 82
§ 121.6 Terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 86
§ 121.7 Vergoedingen voor bijzondere waardeverminderingen of verlies van activa / 89
§ 121.8 Presentatie / 89
Bijlage 1 Voorbeeld – bepaling van een kasstroomgenererende eenheid / 92
Bijlage 2 Voorbeeld – berekening van de bedrijfswaarde en de verwerking van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 93
122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta / 96
§ 122.0 Definities / 96
§ 122.1 Inleiding / 96
§ 122.2 Verslaggeving in de functionele valuta van transacties luidende in vreemde valuta / 100
§ 122.3 Gebruik van een presentatievaluta die verschilt van de functionele valuta, waaronder omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 103
§ 122.4 Presentatie van de rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte omrekeningsverschillen in de enkelvoudige jaarrekening / 107
§ 122.5 Toelichting / 108
§ 122.6 Overgangsbepalingen / 109
Bijlage Voorbeeld omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 110
135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 111
§ 135.1 Wettelijke bepalingen en definities / 111
§ 135.2 Grondslagen / 111
140 Stelselwijzigingen / 114
§ 140.0 Definities / 114
§ 140.1 Wettelijke bepalingen en definities / 115
§ 140.2 Stelselmatigheid en wijziging van een stelsel / 115
Bijlage (vervallen) / 118
145 Schattingswijzigingen / 119
§ 145.0 Definities / 119
§ 145.1 Inleiding / 119
§ 145.2 (vervallen) / 119
§ 145.3 Het verwerken van schattingswijzigingen / 120
150 Foutherstel / 122
§ 150.0 Definities / 122
§ 150.1 Wettelijke bepalingen en definities / 122
§ 150.2 De verwerking, presentatie en toelichting van foutherstel / 123
§ 150.3 Overgangsbepaling / 124
160 Gebeurtenissen na balansdatum / 125
§ 160.1 Inleiding / 125
§ 160.2 Verwerking / 126
§ 160.3 (vervallen) / 129
§ 160.4 Toelichting, overige gegevens en bestuursverslag / 129
Bijlage 1 Verwerken gebeurtenissen na balansdatum / 132
Bijlage 2 Voorbeeld balans vóór winstbestemming / 133
170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit / 134
§ 170.1 Inleiding / 134
§ 170.2 Discontinuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon is onontkoombaar / 135
§ 170.3 Ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon / 137
190 Overige algemene uiteenzettingen / 139
§ 190.1 Geldeenheid en taal / 139
§ 190.2 Onderscheid vast/vlottend / 141
§ 190.4 Samengestelde transacties (‘package deals’) / 142
Afdeling 2 JAARREKENINGPOSTEN / 145
210 Immateriële vaste activa / 147
§ 210.0 Definities / 147
§ 210.1 Algemeen / 147
§ 210.2 Waardering bij eerste verwerking van een immaterieel vast actief / 150
§ 210.3 Waardering na eerste verwerking / 156
§ 210.4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa / 158
§ 210.5 Presentatie / 162
Bijlage Bij alinea 210.117 Websitekosten / 165
212 Materiële vaste activa / 169
§ 212.0 Definities / 169
§ 212.1 Inleiding / 169
§ 212.2 Verwerking in de balans / 170
§ 212.3 Waardering bij eerste verwerking / 171
§ 212.4 Waardering na eerste verwerking / 175
§ 212.5 Verwerking bij buitengebruikstelling of desinvestering / 187
§ 212.6 Presentatie / 188
§ 212.7 Toelichting / 189
§ 212.8 Overgangsbepaling / 191
Bijlage Voorbeelden van verwerking / 193
213 Vastgoedbeleggingen / 203
§ 213.0 Definities / 203
§ 213.1 Inleiding / 203
§ 213.2 Verwerking / 206
§ 213.3 Eerste waardering / 206
§ 213.4 Uitgaven na eerste verwerking / 207
§ 213.5 Waardering na eerste verwerking / 207
§ 213.6 Herclassificatie / 211
§ 213.7 Buitengebruikstelling en afstoting / 213
§ 213.8 Toelichting / 213
§ 213.9 Overgangsbepaling / 216
214 Financiële vaste activa / 217
§ 214.0 Definities / 217
§ 214.1 Inleiding / 218
§ 214.2 Begripsbepaling / 219
§ 214.3 Waardering van deelnemingen / 220
§ 214.4 Waardering overige financiële vaste activa / 233
§ 214.5 Resultaatbepaling / 234
§ 214.6 Presentatie en toelichting / 235
§ 214.7 Overgangsbepaling / 238
Bijlage 1 Waardering van deelnemingen / 239
Bijlage 2 Voorbeeld uitgifte van aandelen door de deelneming / 240
Bijlage 3 Voorbeeld inkoop van aandelen door de deelneming / 241
215 Joint ventures / 242
§ 215.0 Definities / 242
§ 215.1 Inleiding / 242
§ 215.2 Verwerking / 242
216 Fusies en overnames / 245
§ 216.0 Definities / 245
§ 216.1 Inleiding / 245
§ 216.2 Overnames / 248
§ 216.3 Samensmelting van belangen / 259
§ 216.4 Toelichting / 260
§ 216.5 Overige onderwerpen / 263
§ 216.6 Fusies en overnames van stichtingen en verenigingen / 263
§ 216.7 Overgangsbepaling / 265
Bijlage Voorbeelden van stapsgewijze overname / 267
217 Consolidatie / 269
§ 217.0 Definities / 269
§ 217.1 Inleiding / 270
§ 217.2 Consolidatieplicht / 270
§ 217.3 Consolidatiekring / 276
§ 217.4 Nadere bijzonderheden met betrekking tot consolidatieplicht enconsolidatiekring / 280
§ 217.5 Consolidatiemethoden / 281
§ 217.6 Presentatie en toelichting / 283
Bijlage Schema / 284
220 Voorraden / 285
§ 220.0 Definities / 285
§ 220.1 Inleiding / 285
§ 220.2 Verwerking in de balans / 286
§ 220.3 Waardering / 287
§ 220.4 Verwerking waardeveranderingen van agrarische voorraden gewaardeerd tegen actuele waarde / 293
§ 220.5 Presentatie / 294
§ 220.6 Toelichting / 295
Bijlage Stroomschema waardering en verwerking agrarische voorraden / 298
221 Onderhanden projecten / 299
§ 221.0 Definities / 299
§ 221.1 Inleiding / 299
§ 221.2 Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 302
§ 221.3 Verwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 305
§ 221.4 Presentatie en toelichting / 310
§ 221.5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 313
Bijlage Bij paragraaf 5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 317
222 Vorderingen / 322
§ 222.0 Definities / 322
§ 222.1 Inleiding / 322
§ 222.2 Waardering en resultaatbepaling / 324
§ 222.3 Presentatie en toelichting / 325
224 Overlopende activa / 328
226 Effecten / 330
§ 226.0 Definities / 330
§ 226.1 Inleiding / 330
§ 226.2 Waardering en resultaatbepaling / 331
§ 226.3 Presentatie en toelichting / 333
228 Liquide middelen / 334
§ 228.0 Definities / 334
§ 228.1 Inleiding / 334
§ 228.2 Waardering / 334
§ 228.3 Presentatie en toelichting / 334
240 Eigen vermogen / 336
§ 240.0 Definities / 336
§ 240.1 Inleiding / 337
§ 240.2 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening / 337
§ 240.3 Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening / 353
§ 240.4 Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen / 354
252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa / 358
§ 252.0 Definities / 358
§ 252.1 Inleiding / 359
§ 252.2 Verwerking / 361
§ 252.3 Waardering / 364
§ 252.4 Toepassing van grondslagen van verwerking en waardering / 366
§ 252.5 Presentatie en toelichting / 372
Bijlage Keuzeschema / 376
254 Schulden / 377
§ 254.0 Definities / 377
§ 254.1 Inleiding / 377
§ 254.2 Waardering / 379
§ 254.3 Presentatie / 379
§ 254.4 Toelichting / 381
Bijlage Voorbeeld van mutatie-overzicht langlopende schulden / 384
258 Overlopende passiva / 385
260 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 387
§ 260.0 Definities / 387
§ 260.1 Inleiding op de verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 387
§ 260.2 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de geconsolideerde jaarrekening / 390
§ 260.3 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de enkelvoudige jaarrekening / 394
Bijlage Voorbeelden van de verwerking van resultaten op intercompanytransacties / 398
265 Overzicht van het totaalresultaat / 401
§ 265.1 Algemeen / 401
§ 265.2 Inhoud van het overzicht van het totaalresultaat / 402
Bijlage Voorbeelden van presentatie van het overzicht van het
totaalresultaat / 404
270 De winst-en-verliesrekening / 407
§ 270.0 Definities / 407
§ 270.1 De verwerking van opbrengsten / 407
§ 270.2 Netto-omzet / 416
§ 270.3 De verwerking van lasten / 418
§ 270.4 Bijzondere baten en lasten / 418
§ 270.5 Overige detaillering van de winst-en-verliesrekening / 420
Bijlage 1 bij paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten / 423
Bijlage 2 bij paragraaf 1 Verwerking van verkooptransacties met terug- (ver)koopovereenkomsten / 433
271 Personeelsbeloningen / 445
§ 271.0 Definities / 445
§ 271.1 Algemeen / 447
§ 271.2 Beloningen tijdens het dienstverband / 448
§ 271.3 Pensioenen / 451
§ 271.4 Vut en andere non-activiteitsregelingen / 459
§ 271.5 Ontslagvergoedingen / 460
§ 271.6 Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen / 462
§ 271.7 Bezoldiging publieke en semipublieke sector / 464
Bijlage 1 Nadere toelichting op paragraaf 3 / 465
Bijlage 2 Nadere toelichting op de Projected Unit Credit Method / 466
Bijlage 3 Overzicht vormen van bezoldiging, die in elk geval onder de reikwijdte
van artikel 2:383(c) BW vallen / 467
272 Belastingen naar de winst / 469
§ 272.0 Definities / 469
§ 272.1 Inleiding / 470
§ 272.2 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen / 471
§ 272.3 Verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen / 471
§ 272.4 Waardering / 475
§ 272.5 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare belasting en latente belasting / 478
§ 272.6 Presentatie / 480
§ 272.7 In de toelichting op te nemen gegevens / 482
§ 272.8 Belastingen binnen een fiscale eenheid / 484
273 Rentelasten / 487
§ 273.0 Definities / 487
§ 273.1 Algemeen / 487
§ 273.2 Verwerking / 488
§ 273.3 Presentatie / 491
274 Overheidssubsidies / 492
Bijlage Verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten / 496
275 Op aandelen gebaseerde betalingen / 503
§ 275.0 Definities / 503
§ 275.1 Inleiding / 504
§ 275.2 Verwerking en waardering – transacties anders dan met personeel / 506
§ 275.3 Verwerking en waardering – transacties met personeel / 508
§ 275.4 Toepassing waarderingsgrondslagen / 512
§ 275.5 Presentatie en toelichting / 513
§ 275.6 Overgangsbepalingen / 515
Bijlage 1 Stroomschema / 516
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van op aandelen gebaseerde betalingen / 517
290 Financiële instrumenten / 523
§ 290.0 Definities / 523
§ 290.1 Inleiding / 526
§ 290.2 Toepassingsgebied / 528
§ 290.3 Wettelijke bepalingen / 530
§ 290.4 Categorieën / 531
§ 290.5 Waardering en resultaatbepaling / 532
§ 290.6 Hedge-accounting / 545
§ 290.7 Opnemen en niet langer verwerken in de balans / 560
§ 290.8 Presentatie / 561
§ 290.9 In de toelichting op te nemen gegevens / 572
§ 290.10 Overgangsbepaling / 589
Bijlage 1 Voorbeeld van de effectieve-rentemethode / 593
Bijlage 2 Voorbeeld van een samengesteld instrument / 594
Bijlage 3 Voorbeelden van hedge-accounting / 596
Bijlage 4 Voorbeeld van een embedded derivaat, uitwerking van alinea 825 en verder / 612
Bijlage 5 Voorbeelden van embedded derivaten en de noodzaak deze af te splitsen conform alinea 825 en verder / 613
292 Leasing / 616
§ 292.0 Definities / 616
§ 292.1 Inleiding / 618
§ 292.2 Leases in de jaarrekening van de lessee / 628
§ 292.3 Leases in de jaarrekening van de lessor / 632
§ 292.4 Sale and leaseback-transacties / 636
§ 292.5 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 638
§ 292.6 Overgangsbepalingen / 641
Bijlage 1 Voorbeeld verwerking van een financiële lease / 642
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van een sale en financiële leaseback / 646
Bijlage 3 Sale and leaseback-transacties die leiden tot een operationele lease / 648
Bijlage 4 Samengestelde transacties met de juridische vorm van eenleaseovereenkomst / 652E
Afdeling 3 TOELICHTING / 655
300 Functie en indeling / 657
305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen / 661
§ 305.1 Vrijstelling ten aanzien van de inrichting van de enkelvoudige winst-enverliesrekening van een moedermaatschappij / 661
§ 305.2 Vrijstelling ten aanzien van een jaarrekening van een tot een groep behorende rechtspersoon / 661
315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen / 664
§ 315.1 Indeling naar grootte / 664
§ 315.2 Vrijstellingen / 667
Bijlage 1 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen / 668
Bijlage 2 Vrijstellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 675
Bijlage 3 Modellen voor middelgrote rechtspersonen / 681
330 Verbonden partijen / 687
§ 330.0 Definities / 687
§ 330.1 Inleiding / 687
§ 330.2 Presentatie en toelichting / 688
340 Winst per aandeel / 690
§ 340.0 Definities / 690
§ 340.1 Inleiding / 690
§ 340.2 Berekening van de winst per aandeel / 691
§ 340.3 Aanpassing vergelijkende cijfers / 695
§ 340.4 Presentatie / 696
§ 340.5 Toelichting / 696
Bijlage Rekenvoorbeelden / 697
345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 703
§ 345.0 Definities / 703
§ 345.1 Algemeen / 703
§ 345.2 Begripsbepaling / 703
§ 345.3 In de toelichting op te nemen gegevens / 706
§ 345.4 Presentatie en toelichting / 708
Bijlage Voorbeeld verwerking afstoten segment / 709
350 Gesegmenteerde informatie / 712
§ 350.1 Inleiding / 712
§ 350.2 Wettelijk te geven informatie over netto-omzet / 712
§ 350.3 Aanvullende gesegmenteerde informatie / 713
Bijlage Keuzestructuur samenstelling te rapporteren segmenten / 717
360 Het kasstroomoverzicht / 718
§ 360.0 Definities / 718
§ 360.1 Algemeen / 718
§ 360.2 Inhoud van het kasstroomoverzicht / 719
§ 360.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht / 723
Bijlage Voorbeeld van een kasstroomoverzicht / 725
390 Overige in de toelichting op te nemen informatie / 736
§ 390.1 Informatie over dienstverlening uit hoofde van concessie / 736
§ 390.2 Niet in de balans opgenomen regelingen / 737
§ 390.3 Vermelding accountantshonoraria / 738
394 Tussentijdse berichten / 741
§ 394.0 Definities / 741
§ 394.1 Inleiding / 741
§ 394.2 Wettelijke bepalingen / 741
§ 394.3 Vorm en inhoud van een tussentijds bericht / 742
§ 394.4 De verwerking en waardering van posten in een tussentijds bericht / 745
Bijlage Nadere illustratie van wat wordt gepresenteerd door een rechtspersoon die halfjaarlijks respectievelijk per kwartaal rapporteert / 747
396 Openbaarmaking / 748
398 Accountantsonderzoek / 752
Afdeling 4 BESTUURSVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE INFORMATIE / 757
400 Bestuursverslag / 759
§ 400.1 Algemeen / 759
§ 400.2 Beursgenoteerde vennootschappen en andere organisaties van openbaar belang / 770
§ 400.3 (vervallen) / 776
§ 400.4 (vervallen) / 776
§ 400.5 Pensioenfondsen / 777
Bijlage Schematische weergave van diverse besluiten voor de inhoud van het bestuursverslag / 778
405 Verslag raad van commissarissen / 784
§ 405.1 Algemeen / 784
410 Overige gegevens / 791
420 Winstbestemming, verwerking verlies / 793
430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten / 795
Afdeling 5 COUNTRY-BY-COUNTRY-REPORTING / 797
500 Landeninformatie - rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) / 799
§ 500.1 Inleiding / 799
§ 500.2 Banken en beleggingsentiteiten / 801
Afdeling 6 BIJZONDERE BEDRIJFSTAKKEN / 803
600 Banken / 805
§ 600.0 Definities / 805
§ 600.1 Inleiding / 805
§ 600.2 Balans / 810
§ 600.3 Winst-en-verliesrekening / 824
§ 600.4 (vervallen) / 827
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 828
Bijlage 2 Voorbeeld overzicht van op balansdatum openstaande derivatentransacties / 830
605 Verzekeringsmaatschappijen / 831
§ 605.0 Definities / 831
§ 605.1 Inleiding / 832
§ 605.2 Beleggingen / 833
§ 605.3 Overige activa en overige passiva / 838
§ 605.4 Eigen vermogen / 839
§ 605.5 Technische voorzieningen / 843
§ 605.6 Winst-en-verliesrekening / 857
§ 605.7 Risicoparagraaf / 864
§ 605.8 Overige onderwerpen / 865
§ 605.9 (vervallen) / 867
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 868
Bijlage 2 Waarderingsmogelijkheden beleggingen en verzekeringsverplichtingen / 871
Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen / 872
Bijlage 4 Voorbeeld verloopoverzichten geldend voor de voorziening verzekeringsverplichtingen / 881
Bijlage 5 Voorbeeld mutatieoverzichten geldend voor de voorziening respectievelijk reserve discretionaire winstdeling / 883
Bijlage 6 Voorbeeld schade / 884
Bijlage 7 (vervallen) / 886
Bijlage 8 (vervallen) / 887
610 Pensioenfondsen / 888
§ 610.0 Definities / 888
§ 610.1 Algemene uiteenzettingen / 888
§ 610.2 Balans / 891
§ 610.3 Staat van baten en lasten / 904
§ 610.4 Risicoparagraaf / 908
§ 610.5 Overige onderwerpen / 909
§ 610.6 Code Pensioenfondsen / 912
Bijlage 1 Voorbeeld Balans pensioenfonds / 913
Bijlage 2 Voorbeeld Staat van baten en lasten pensioenfonds / 914
Bijlage 3 Voorbeeld Kasstroomoverzicht pensioenfonds / 915
611 Premiepensioeninstellingen / 916
§ 611.0 Definities / 916
§ 611.1 Algemene uiteenzettingen / 916
§ 611.2 Balans / 917
§ 611.3 Winst-en-verliesrekening / 921
§ 611.4 Overige onderwerpen / 923
Bijlage 1 Voorbeeld Balans PPI / 925
Bijlage 2 Voorbeeld Winst-en-verliesrekening PPI / 926
615 Beleggingsentiteiten / 927
§ 615.0 Definities / 927
§ 615.1 Inleiding / 928
§ 615.2 Waardering van beleggingen en transactiekosten / 929
§ 615.3 Inrichting en presentatie van de jaarrekening / 931
§ 615.4 Toelichting / 935
§ 615.5 Aanvullende voorschriften voor het bestuursverslag / 946
§ 615.6 Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) / 948
§ 615.7 Specifieke onderwerpen / 949
§ 615.8 Beleggingsentiteiten uit landen met adequaat toezicht / 952
§ 615.9 Tussentijdse berichten / 952
Bijlage Voorbeelden van kasstroomoverzichten / 954
620 Coöperaties / 957
§ 620.0 Definities / 957
§ 620.1 Begripsbepaling / 957
§ 620.2 Balans / 958
§ 620.3 Exploitatierekening / 960
§ 620.4 Overige onderwerpen / 960
Bijlage Voorbeeld 1 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 962
Bijlage Voorbeeld 2 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 963
630 Commerciële stichtingen en verenigingen / 964
§ 630.0 Definities / 964
§ 630.1 Algemene uiteenzetting / 964
§ 630.2 Presentatie / 966
§ 630.3 Toelichting / 968
§ 630.4 Bijzondere onderwerpen / 969
640 Organisaties-zonder-winststreven / 971
§ 640.0 Definities / 971
§ 640.1 Algemene uiteenzetting / 971
§ 640.2 Verwerking en waardering / 973
§ 640.3 Presentatie / 975
§ 640.4 Toelichting / 977
§ 640.5 Bijzondere onderwerpen / 979
645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting / 985
§ 645.0 Definities / 985
§ 645.1 Algemene uiteenzettingen / 985
§ 645.2 Verwerking en waardering / 986
§ 645.3 Presentatie en toelichting / 990
§ 645.4 Bijzondere onderwerpen / 993
§ 645.5 Overgangsbepalingen / 994
650 Fondsenwervende organisaties / 995
§ 650.0 Definities / 995
§ 650.1 Algemene uiteenzettingen / 995
§ 650.2 Verwerking en waardering / 996
§ 650.3 Presentatie en toelichting / 997
§ 650.4 Bijzondere onderwerpen / 1004
Bijlage 1 Model balans jaar t, vergelijkende cijfers jaar t-1 / 1010
Bijlage 2 Model van baten en lasten jaar t, vergelijkende cijfers t-1 / 1011
Bijlage 3 Model toelichting bestedingen / 1012
655 Zorginstellingen / 1013
§ 655.0 Definities / 1013
§ 655.1 Algemene uiteenzettingen / 1014
§ 655.2 Verwerking en waardering / 1016
§ 655.3 Presentatie / 1018
§ 655.4 Toelichting / 1021
§ 655.5 Bijzondere onderwerpen / 1022
Bijlage 1 Modellen voor de balans, resultatenrekening en toelichting / 1027
Bijlage 2 Tabel toepassingsgebied alinea’s RJ 655 / 1032
660 Onderwijsinstellingen / 1034
§ 660.0 Definities / 1034
§ 660.1 Inleiding / 1035
§ 660.2 Verwerking en waardering / 1036
§ 660.3 Presentatie / 1036
§ 660.4 Toelichting / 1038
§ 660.5 Bijzondere onderwerpen / 1040
§ 660.6 Overgangsbepaling / 1044
Bijlage Modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en toelichting / 1045
Afdeling 9 BIJLAGEN / 1059
900 Wetteksten / 1061
§ 900.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 1063
§ 900.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 1102
§ 900.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 1121
§ 900.4 Tekst van enkele artikelen van de Wet op de ondernemingsraden / 1123
§ 900.5 Tekst van enkele artikelen van de Wet op het financieel toezicht / 1126
§ 900.6 Tekst van enkele artikelen van de Wet toezicht financiële verslaggeving / 1129
§ 900.7 Definitie verbonden partijen volgens IAS 24 / 1135
910 Modellen en besluiten / 1137
§ 910.1 Besluit modellen jaarrekening / 1139
§ 910.2 Besluit actuele waarde / 1174
§ 910.3 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 1185
§ 910.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 1195
§ 910.5 Besluit jaarrekening banken / 1196
§ 910.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 1205
§ 910.7 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 / 1213
§ 910.8 Tekst van enkele artikelen van het Besluit toezicht financiële verslaggeving / 1224
§ 910.9 Tekst van enkele artikelen van besluit van 18 december 2013 tot
wijziging van het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte
beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband
met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere
wijzigingen / 1226
§ 910.10 Tekst van enkele artikelen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 / 1227
§ 910.11 Regeling verslaggeving WTZi en enkele artikelen Regeling Jeugdwet / 1231
§ 910.12 Regeling jaarverslaggeving onderwijs / 1235
§ 910.13 Tekst van enkele artikelen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1242
§ 910.14 Tekst van enkele artikelen van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1247
§ 910.15 Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten / 1248
§ 910.16 Besluit rapportage van betalingen aan overheden / 1254
§ 910.17 Besluit inhoud bestuursverslag / 1257
§ 910.18 Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn / 1264
§ 910.19 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie / 1265
§ 910.20 Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage / 1277
920 Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving / 1299
Inhoudsopgave / 1301
Voorwoord / 1303
§ 920.1 Introductie / 1304
§ 920.2 Maatschappelijke verslaggeving / 1305
§ 920.3 De kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving / 1309
§ 920.4 De inhoud van maatschappelijke verslaggeving / 1315
§ 920.5 Totstandkoming van maatschappelijke verslaggeving / 1325
§ 920.6 Presentatie / 1327
921 Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie / 1331
Inhoudsopgave / 1333
Samenvatting / 1335
§ 921.1 Algemeen / 1338
§ 921.2 Classificatie / 1338
§ 921.3 Waardering van DB-regelingen: risicodeling en gezamenlijke financiering / 1346
Bijlage Belangrijkste relevante bepalingen uit IAS 19R / 1354
930 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen / 1357
Inhoudsopgave / 1359
Toelichting / 1361
Voorwoord / 1362
Inleiding / 1363
Het doel van de jaarrekening / 1366
Grondbeginselen / 1368
Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen / 1369
De elementen van jaarrekeningen / 1373
Verwerking van de elementen van jaarrekeningen / 1379
Waardering van de elementen van jaarrekeningen / 1382
Vermogensbegrippen en vermogensinstandhoudingsdoelstellingen / 1383
940 Begrippen / 1385

REGISTERS / 1429
950 Register wetsartikelen / 1431
990 Onderwerpenregister / 1443

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2019 (paperbackeditie)