Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Het rechterlijk bevel en verbod

Specificaties
Paperback, 164 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2019
ISBN13: 9789013154733
Wolters Kluwer 1e druk, 2019 9789013154733
Onderdeel van serie Burgerlijk Proces en Praktijk
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Bent u werkzaam als advocaat of rechter? Dan zult u geregeld te maken krijgen met een rechtelijk bevel of verbod. Maar welke voorwaarden gelden exact voor het opleggen van een bevel of verbod? En hoe zorgt u voor een doeltreffende aanwending ervan in de rechtspraktijk? Deze titel biedt praktische handvatten.

Het rechtelijk bevel en verbod zijn belangrijke instrumenten om nakoming van verbintenissen af te dwingen en een onrechtmatige toestand te voorkomen of te beëindigen.

Het rechtelijk bevel en verbod biedt praktische ondersteuning voor beoefenaren van de rechtspraktijk (met name rechters en advocaten) voor een doeltreffende toepassing van het rechterlijk bevel en verbod. Op heldere wijze gaat de auteur in op de voorwaarden van het opleggen van een rechterlijk bevel of verbod, evenals op een juiste aanwending van deze middelen in de rechtspraktijk. Niet alleen worden bevel en verbod grondig ontleed, ook de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de toepassing van dwangmiddelen en de tenuitvoerlegging ervan komen aan bod.

Voldoende plaats is ingeruimd voor de formulering van het petitum en dictum. Bovendien worden het rechterlijk bevel en verbod naast een algemene schets in breder perspectief geplaatst door de beschrijving van enkele bijzondere toepassingen.

Tot slot onderzoekt de titel of # en, zo ja, in welke opzichten # het rechterlijk bevel en verbod binnen het overheidsprivaatrecht een bijzondere rol innemen. Daarbij passeren ook de "public interest litigation" en de zogenaamde schadevoorkomingsplichten de revue. De titel is geschreven vanuit de eigen ervaringen van de auteur als rechter en is daarmee gefundeerd op een solide praktijkbasis, zonder daarbij het dogmatische kader uit het oog te verliezen.

Dit is de enige actuele titel die een volledig integraal overzicht van de materie biedt. De praktische handvatten, inclusief veel voorkomende valkuilen, maken de titel daarmee zeer interessant voor rechter en advocaat.

Specificaties

ISBN13:9789013154733
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:164
Druk:1
Verschijningsdatum:19-8-2019
ISSN:

Inhoudsopgave

1 Inleiding Inhoudsopgave / 1
1.1 Introductie / 1
1. Het belang van het rechterlijk bevel en verbod / 1
2. Nakoming als primaire remedie / 2
1.2 Reikwijdte en opzet / 3
3. Te behandelen onderwerpen / 3
4. Rechtsplichten en verbintenissen / 4
5. (Hoogst)persoonlijke dienstverlening / 6
6. Bevel en verbod / 7

2 Plaatsbepaling / 9
2.1 Doelen van rechtsvordering / 9
7. Voorkomen van dreigend onrecht / 9
8. Rechtsvorderingen / 9
2.2 Onderscheid rechterlijk bevel en verbod enerzijds en schade in andere vorm dan geld anderzijds / 11
9. De mogelijkheden van artikel 6:103 BW / 11
10. Discretionaire bevoegdheid / 13
2.3 Historie van het rechterlijk bevel en verbod / 13
11. Oplossing in schadevergoeding / 13
12. Sanctionering op voorhand / 14
2.4 Buitenlands recht en Unierecht / 16
13. Belgisch en Duits recht / 16
14. Unierecht / 17

3 Voorwaarden voor het geven van een rechterlijk bevel en verbod / 19
3.1 Algemeen / 19
15. De eisen die artikel 3:296 BW stelt / 19
16. Dreigende schending van een rechtsplicht / 19
17. “Op vordering van” / 21
18. Ook in verzoekschriftprocedures / 23
19. “Hij die jegens een ander” / 23
3.2 Voldoende belang / 25
20. De betekenis van het begrip “voldoende belang” / 25
21. Ambtshalve toetsing van het voldoende belang? / 27
3.3 Het belang bij een bevel of verbod / 29
22. Specifieke aandachtspunten / 29
23. Toezegging wederpartij / 30
24. Reële dreiging vereist / 32
3.4 Belang in hoger beroep bij een bevel of verbod / 33
25. De proceskosten als voldoende belang / 33
3.5 Discretionaire bevoegdheid? / 33
26. Geen belangenafweging toegestaan / 33
27. Alternatieven om onrechtmatigheid te voorkomen / 34
3.6 Relativiteit / 35
28. Relativiteit in artikel 3:296 BW / 35
3.7 Artikel 3:296 lid 2 BW / 37
29. Voorwaarde of tijdsbepaling / 37

4 Afwijzingsgronden / 39
4.1 De wet / 39
30. Algemene wettelijke uitzonderingen / 39
31. Zwaarwegende maatschappelijke belangen / 40
4.2 De aard der verplichting / 41
32. De aard van de verplichting als belemmering / 41
33. Onmogelijkheid / 42
34. Onmogelijkheid van zelfstandige nakoming / 44
35. De ondeelbare rechtsverhouding / 45
4.3 Rechtshandeling / 46
36. Afdwingbaarheid uitgesloten / 46
4.4 Andere afwijzingsgronden / 48
37. Redelijkheid en billijkheid / 48

5 Het petitum en het dictum / 51
5.1 Het petitum / 51
38. De vordering en de minder verstrekkende voorziening / 51
5.2 Het dictum / 52
39. Drie onderdelen van het dictum / 52
40. De veroordeelde partij / 53
41. Wat moet er worden gedaan of nagelaten? / 53
42. Een verbod in algemene termen / 54
43. Uitleg van het dictum / 56
44. Wanneer en gedurende welke periode / 57
45. Uitvoeringstermijn en respijttermijn / 57
46. Beperking van de duur van het verbod / 59
47. Uitvoerbaarheid bij voorraad / 59

6 Tenuitvoerlegging / 61
6.1 Inleiding / 61
48. Rechtskracht van de uitspraak / 61
6.2 Reële executie / 62
49. Afdwingen bevel om iets te doen / 62
6.3 Indirecte dwangmiddelen / 63
50. Noodzaak van dwangsom en lijfsdwang / 63
6.3.1 Dwangsom en lijfsdwang: niet bij veroordeling tot betaling van een geldsom aan wederpartij / 64
51. Betaling van een geldsom: grensgevallen / 64
6.3.2 Lijfsdwang / 66
52. Noodzaak van het bestaan van lijfsdwang / 66
6.3.3 Dwangsom / 67
53. Geen ultimum remedium / 67
54. Vrijheid voor de rechter / 68
55. Matigingsclausule / 70

7 Het verval van het bevel of verbod / 73
56. Een bevel of verbod heeft een beperkte werkingsduur / 73
57. Wijziging van omstandigheden / 73
58. Gevolgen bodemuitspraak / 75

8 Bewijslast overtreding / 77
59. In kort geding gaat het om de aannemelijkheid / 77
60. Bewijslast in bodemprocedure / 77

9 De voorlopige voorziening als bijzondere situatie? / 79
9.1 Inleiding / 79
61. Belang van het kort geding / 79
9.2 Voorlopige voorziening op de voet van artikel 223 Rv / 80
62. Het bevel of verbod als incidentele vordering / 80
63. Tijdstip van behandeling / 81
9.3 Het kort geding / 82
64. Voorlopige maatregel / 82
65. Spoedeisend belang / 83
66. Wel een belangenafweging / 84
67. Verhouding tot de bodemprocedure / 85
68. Artikel 3:296 BW niet van toepassing in kort geding? / 86

10 Afdwingen processuele verplichtingen / 89
69. De waarheidsplicht / 89
70. De verplichting om als partij te verschijnen / 90
71. De verplichting om als getuige te verschijnen / 90
72. Het bevel om te procederen of het verbod om te procederen / 91
73. het verbod om conservatoire maatregelen te treffen / 95

11 Inbreuken op het eigendomsrecht / 97
74. Eigendom als het meest omvattende recht / 97
75. revindicatie / 97
76. De actio negatoria; roerende zaken / 98
77. De actio negatoria; onroerende zaken / 99

12 Het straat- en contactverbod / 103
78. Verschillende mogelijkheden / 103
79. Bewegingsvrijheid en het recht op privéleven / 104
80. Eerdere schending noodzakelijk? / 105

13 Collectieve actie en het rechterlijk bevel en verbod / 107
13.1 Artikel 3:305a BW / 107
81. Het belang van het bevel en verbod bij collectieve acties / 107
82. Groepsacties en algemeen belang-acties / 109
13.2 Artikel 6:241 BW / 110
83. Het onredelijk bezwarend beding / 110
84. Noodzaak van de wettelijke voorziening / 111

14 Het rechterlijk bevel en verbod in zaken waarin de overheid partij is / 113
14.1 Inleiding / 113
85. De overheid als rechtspersoon / 113
14.2 Vorderingen tegen de overheid / 114
86. De met voldoende waarborgen omklede bijzondere rechtsgang / 114
87. Public interest litigation / 114
88. Bevoegdhedenovereenkomst / 115
89. Buitenlands beleid / 116
90. Wetgevingsbevel / 116
91. Actuele problemen / 118
14.3 Vorderingen door de overheid / 118
92. De overheid al behartiger van het algemeen belang / 118
93. Doorkruising / 119

15 Unierechtelijke invloeden – het aanbestedingsrecht als voorbeeld / 121
94. Suprematie van het Unierecht en de processuele autonomie / 121
95. Aanbestedingsrecht – de Rechtsbeschermingsrichtlijnen / 123

16 Tot besluit / 127

Literatuurlijst / 129
Jurisprudentieregister / 139
Wetsartikelenregister / 145
Trefwoordenregister / 149

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het rechterlijk bevel en verbod