Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekstuitgave Burgerlijke stand 2020-2

Specificaties
Paperback, 400 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013156492
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013156492
Onderdeel van serie Tekstuitgave Burgerlijke Stand
Niet leverbaar.

Samenvatting

Wanneer u als professional regelmatig zoekt naar de actuele regels voor de burgerlijke stand, komt deze tekstuitgave u vaak van pas. U vindt hierin de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving.

In de bundel Tekstuitgave Burgerlijke stand 2020-2 kunt u gedurende uw werkdag gemakkelijk en snel de actuele bepalingen op het gebied van de burgerlijke stand raadplegen.

Dit handige pocketboekje begint met uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan de belangrijkste regels over geboorte, namenrecht, huwelijk en geregistreerd partnerschap, afstamming, adoptie, minderjarigheid, curatele en overlijden.
Verder vindt u de regels over de inrichting van de burgerlijke stand: ambtenaar, registers, akten, dubbelen, vermeldingen, afschriften en uittreksels. Deze worden verder uitgewerkt in het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Ook treft u drie overeenkomsten van de CIEC (Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand):
1. Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand;
2. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand;
3. Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand met de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet

Om de uitgave compleet te maken vindt u relevante aanverwante regelgeving opgenomen, zoals de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging en het Besluit modellen artikel 9, tweede lid, Wet op de lijkbezorging.

Burgerlijke stand 2020-2
De regelgeving voor de burgerlijke stand verandert continu. Tekstuitgave Burgerlijke stand 2020-2 is bijgewerkt tot en met 1 september 2020 en zorgt ervoor dat u niet achter de feiten aanloopt. Zo vindt u in deze titel actuele regels over onder meer elektronische dienstverlening, geslachtsnaamswijziging en verzoeken tot naamswijziging en naamsvaststelling.

Kortom: met deze bundel bij de hand, beschikt u weer over alle actuele wetten, uitvoeringsregelingen en overeenkomsten op het gebied van de burgerlijke stand.

Specificaties

ISBN13:9789013156492
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:400
Druk:1
Verschijningsdatum:29-9-2020

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5
1 Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 19
Titel 1 Algemene bepalingen / 19
Titel 2 Het recht op de naam / 19
Titel 3 Woonplaats / 24
Titel 4 Burgerlijke stand / 25
Afdeling 1 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 25
Afdeling 2 De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan / 27
Afdeling 3 Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten / 28
Afdeling 4 De akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita / 30
Afdeling 5 Latere vermeldingen / 35
Afdeling 6 Akten van inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken / 38
Afdeling 7 De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels / 38
Afdeling 8 De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand / 39
Afdeling 9 De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen / 40
Afdeling 10 Inschrijving van buitenlandse akten en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte / 41
Afdeling 11 De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak / 44
Afdeling 12 Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting / 45
Afdeling 13 Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte / 45
Afdeling 14 De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit / 47
Titel 5 Het huwelijk / 48
Algemene bepaling / 48
Afdeling 1 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk / 48
Afdeling 2 Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan / 50
Afdeling 3 Stuiting van het huwelijk / 52
Afdeling 4 De voltrekking van het huwelijk / 54
Afdeling 5 Nietigverklaring van een huwelijk / 55
Afdeling 6 Bewijs van het bestaan van het huwelijk / 57
Titel 5A Het geregistreerd partnerschap / 58
Titel 6 Rechten en verplichtingen van echtgenoten / 61
Titel 9 Ontbinding van het huwelijk / 66
Afdeling 1 Ontbinding van het huwelijk in het algemeen / 66
Afdeling 2 Echtscheiding / 66
Titel 10 Scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed / 70
Afdeling 1 Scheiding van tafel en bed / 70
Afdeling 2 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed / 72
Titel 11 Afstamming / 73
Afdeling 1 Algemeen / 73
Afdeling 2 Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap / 74
Afdeling 2a Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane moederschap / 76
Afdeling 3 Erkenning / 77
Afdeling 4 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap / 79
Afdeling 5 Inroeping of betwisting van staat / 80
Afdeling 6 De bijzondere curator / 80
Titel 12 Adoptie / 81
Titel 13 Minderjarigheid / 84
Afdeling 1 Algemene bepalingen / 84
Afdeling 2 Handlichting / 84
Afdeling 3 De raad voor de kinderbescherming / 85
Afdeling 4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag / 88
Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen / 89
Afdeling 1 Algemeen / 89
Afdeling 2 Ouderlijk gezag / 91
§ 1 Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag van één ouder na scheiding / 91
§ 1a Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd partnerschap / 93
§ 2 Het gezag van ouders anders dan na scheiding / 93
§ 2a Gezag na meerderjarigverklaring / 96
§ 3 Het bewind van de ouders / 96
Afdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen / 97
Afdeling 3a Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 100
§ 1 Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een
ouder tezamen met een ander dan een ouder / 100
§ 2 Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing / 100
§ 3 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 102
Afdeling 3b / 103
Afdeling 4 Ondertoezichtstelling van minderjarigen / 103
Afdeling 5 Beëindiging van het ouderlijk gezag / 111
Afdeling 6 Voogdij / 114
§ 1 Voogdij in het algemeen / 114
§ 2 Voogdij door een der ouders opgedragen / 116
§ 3 Voogdij door de rechter opgedragen / 116
§ 4 Voogdij van rechtspersonen / 118
§ 5 Ontslag van de voogdij / 119
§ 6 Onbevoegdheid tot de voogdij / 120
§ 7 Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen / 120
§ 8 Beëindiging van voogdij / 120
§ 9 Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige / 122
§ 10 Het bewind van de voogd / 123
§ 11 De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / 131
Titel 15 Omgang en informatie / 132
Titel 16 Curatele / 134
Titel 18 Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 142
Afdeling 1 Onderbewindstelling in geval van afwezigheid / 142
Afdeling 2 Personen wier bestaan onzeker is / 143
Afdeling 3 Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 147
2 Burgerlijk Wetboek Boek 10 / 149
Titel 1 Algemene bepalingen / 149
Titel 2 De naam / 152
Titel 3 Het huwelijk / 155
Afdeling 1 Voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken / 155
Afdeling 2 Rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten / 157
Afdeling 3 Enkele bepalingen inzake het huwelijksvermogensregime / 158
Afdeling 4 Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed / 160
Titel 4 Het geregistreerd partnerschap / 161
Afdeling 1 Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland / 161
Afdeling 2 De erkenning van een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap / 161
Afdeling 3 Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners / 162
Afdeling 4 Enkele bepalingen inzake het partnerschapsvermogensregime / 163
Afdeling 5 Beëindiging in Nederland van een geregistreerd partnerschap / 164
Afdeling 6 Erkenning van een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap / 165
Afdeling 7 Levensonderhoud / 165
Afdeling 8 Overgangsrecht / 166
Titel 5 Afstamming / 166
Afdeling 1 Familierechtelijke betrekkingen door geboorte / 166
Afdeling 2 Familierechtelijke betrekkingen door erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap / 167
Afdeling 3 Familierechtelijke betrekkingen door wettiging / 169
Afdeling 4 De inhoud van familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming / 169
Afdeling 5 Erkenning van buitenlands tot stand gekomen rechterlijke beslissingen en rechtsfeiten / 170
Afdeling 6 Overgangsrecht / 171
Titel 6 Adoptie / 171
Afdeling 1 Algemene bepalingen / 171
Afdeling 2 De in Nederland uit te spreken adoptie / 171
Afdeling 3 Erkenning van een buitenlandse adoptie / 172
Afdeling 4 Overgangsrecht / 174
3 Besluit burgerlijke stand 1994 / 175
Hoofdstuk 1 De ambtenaar van de burgerlijke stand, de registers van de burgerlijke stand, de akten en de dubbelen, de latere vermeldingen, de afschriften en uittreksels en de in verband met het opmaken van bepaalde akten te verstrekken gegevens en over te leggen bescheiden / 175
Eerste afdeling De ambtenaar van de burgerlijke stand / 175
Tweede afdeling De registers van de burgerlijke stand en de dubbelen van de akten / 176
Derde afdeling De klappers op de akten / 177
Vierde afdeling De akten en de latere vermeldingen / 178
Vijfde Afdeling Afschriften en uittreksels / 181
Zesde Afdeling De in verband met de aangifte van de geboorte over te leggen verklaring van een arts of een verloskundige / 181
Zevende Afdeling De in verband met de kennisgeving van het huwelijk en de registratie van een partnerschap af te leggen verklaring en de stuiting van het huwelijk en van de registratie van een partnerschap / 182
Achtste Afdeling De centrale bewaarplaats voor de dubbelen of de afschriften van de akten van de burgerlijke stand en voor de latere vermeldingen / 183
Negende Afdeling Bijzondere bepalingen in verband met het houden van registers door consulaire ambtenaren / 184

Hoofdstuk 2 De indeling en de inhoud van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand op te maken akten en de hierop betrekking hebbende latere vermeldingen / 185
Eerste Afdeling De indeling van de akten van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een registratie van een partnerschap en van overlijden en de akten van inschrijving daarvan / 185
Tweede Afdeling Gegevens die steeds in de akten, de akten van inschrijving, de latere vermeldingen en de uittreksels worden opgenomen / 185
Derde afdeling De akte van geboorte en het uittreksel daarvan / 187
Vierde afdeling De akte van erkenning, de akte van ontkenning van het vaderschap of moederschap door de moeder uit wie het kind is geboren, de akte van naamskeuze en de latere vermeldingen van deze akten / 189
Vijfde afdeling De latere vermelding van een rechterlijke uitspraak inzake adoptie / 191
Zesde afdeling / 192
Zevende afdeling / 192
Achtste afdeling De huwelijksakte en het uittreksel daarvan, de akte van registratie van een partnerschap en het uittreksel daarvan en de akte van omzetting van een registratie van een partnerschap en het uittreksel daarvan / 192
Negende afdeling De akte van inschrijving, onderscheidenlijk de latere vermelding van?echtscheiding en van ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed, van beëindiging met wederzijds goedvinden van een geregistreerd partnerschap en van de ontbinding daarvan / 194
Tiende afdeling De akte van overlijden en het uittreksel daarvan / 195
Elfde afdeling De elektronische kennisgeving van een huwelijk en geregistreerd partnerschap en de elektronische aangifte van overlijden / 197

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen / 197
4 Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand / 199
5 Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand / 205
6 Uitvoeringswet inzake Overeenkomst beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand / 207
7 Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand / 211
8 Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand / 225
9 Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand / 233
10 Legesbesluit akten burgerlijke stand / 239
11 Wet rechten burgerlijke stand / 241
12 Besluit geslachtsnaamswijziging / 245
13 Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling / 253
14 Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994 / 255
15 Regeling vermelding nummer op akten burgerlijke stand / 257
16 Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen / 259
1 Inleiding / 259
2 Kwaliteitsborging werkproces / 259
2.1 Algemeen / 259
2.2 Controleprocedures / 260
3 Technisch inhoudelijke randvoorwaarden / 260
4 Machtigingsprocedure voor digitale aanlevering / 261
5 Niet te digitaliseren latere vermeldingen / 261
6 Inlichtingen / 262
7 Geldigheidsduur circulaire / 262
8 Vervanging circulaire / 262
17 Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek 2020 / 305
A Circulaire Europees Nederland en de openbare lichamen BES / 305
B Legalisatie / 306
1 Definitie legalisatie / 306
2 Hoofdregel toepassing legalisatie / 306
3 Uitzonderingen op de hoofdregel toepassing legalisatie / 306
3.1 Algemeen / 306
3.2 Stukken afkomstig uit Indonesië, Nieuw-Guinea en Suriname / 307
3.3 Stukken die inhoudelijk overeenstemmen met reeds eerder overgelegde en aanvaarde gelegaliseerde stukken / 307
3.4 Stukken die worden overgelegd door vreemdelingen behorende tot een van de hierna onder a, b, c, d of e
genoemde categorieën of door personen op wie de onder f vermelde Bekendmaking van de minister van
Buitenlandse Zaken van toepassing is / 308
3.5 Uitzonderingen op de vrijstellingen ingevolge 3.4 / 310
4 Dienstverlening aan Nederlanders door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken / 310
5 Controle van de legalisaties / 311
6 Controle en beoordeling van buitenlandse brondocumenten / 312
c Vragenformulier / 312
1 Algemeen / 312
2 Apostillelanden / 313
3 Uitzondering op de hoofdregel toepassing van het vragenformulier / 313
D Verificatie / 313
1 Definitie verificatie / 313
2 Toepassing verificatie / 313
3 Uitzondering / 314
E Hoe te handelen als verificatie onvoldoende zekerheid verschaft? / 314
1 Hoofdregel / 314
2 Burgerlijke stand / 315
3 Basisregistratie personen en basisadministraties persoonsgegevens BES / 315
4 Mogelijke valsheid c.q. vervalsing van stukken / 316
F Hoe te handelen als de betrokkene met betrekking tot een afstammingsrelatie geen stukken kan overleggen en er geen gegevens over die relatie zijn opgenomen in een Nederlandse overheidsadministratie of als twijfel bestaat aan de inhoud van de overgelegde stukken? / 316
G Inlichtingen en onderzoek / 319
18 Wet op de lijkbezorging / 321
Hoofdstuk I Algemene bepalingen / 321
Hoofdstuk II Algemene voorschriften voor de lijkbezorging / 321
§ 1 Lijkschouwing en identificatie / 321
§ 2 Verlof tot begraving of crematie / 324
§ 3 Termijn / 325
§ 4 Voorziening in de lijkbezorging / 326
§ 5 Overheidszorg / 326
Hoofdstuk III Begraving / 327
§ 1 Algemene bepalingen / 327
§ 2 Gemeentelijke begraafplaatsen / 330
§ 3 Bijzondere begraafplaatsen / 331
§ 4 Sluiting en opheffing van begraafplaatsen / 332
Hoofdstuk IV Crematie / 333
Afdeling 1 Algemene bepalingen / 333
Afdeling 2 Crematoria / 334
Afdeling 3 Berging, bestemming en bewaring van as / 335
§ 1 Algemeen / 335
§ 2 Het bijzetten van de asbus / 336
§ 3 Het verstrooien van de as / 337
Hoofdstuk V Bijzondere wijzen van lijkbezorging / 337
Hoofdstuk VI Bijzondere bepalingen / 338
Hoofdstuk VII Strafbepalingen / 340
Hoofdstuk VIII Overgangs- en slotbepalingen / 341
§ 1 Overgangsbepalingen / 341
§ 2 Slotbepalingen / 343
19 Besluit op de lijkbezorging / 345
§ 1 Begripsbepalingen / 345
§ 2 De verklaring van overlijden / 345
§ 3 De wijze van begraven / 346
§ 4 De inrichting van een graf en de afstand tussen de graven onderling / 346
§ 5 De wijze van crematie en de wijze van de registratie van crematie en van bestemming van de as / 347
§ 6 Vervoer van lijken naar en uit Nederland / 348
§ 7 Lijken die Nederland worden binnengebracht / 349
§ 8 De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van personen of van doodgeborenen, aan boord van Nederlandse schepen op zee overleden onderscheidenlijk ter wereld gekomen / 350
§ 9 De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van personen, overleden op installaties ter zee / 351
§ 10 De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van de Nederlandse krijgsmacht in landen buiten Nederland / 352
§ 11 Straf- en slotbepalingen / 352
20 Besluit modellen artikel 9, tweede lid, Wet op de lijkbezorging / 357
21 Verordening (EU) 2016/1191 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 / 371
Hoofdstuk I Onderwerp, toepassingsgebied en definities / 384
Hoofdstuk II Vrijstelling van legalisatie en soortgelijke formaliteit, en vereenvoudiging van andere formaliteiten verbonden aan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften / 387
Hoofdstuk III Vereenvoudiging van andere formaliteiten verbonden aan vertalingen en meertalige modelformulieren / 387
Hoofdstuk IV Verzoeken om informatie en administratieve samenwerking / 390
Hoofdstuk V Verhouding tot andere bepalingen van het unierecht en tot andere instrumenten / 392
Hoofdstuk VI Algemene en slotbepalingen / 393

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Burgerlijke stand 2020-2