Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2020

Specificaties
Paperback, 364 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013156836
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch : Accountancy
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013156836
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Het opstellen van het jaarverslag vergt kennis van de vele Richtlijnen die hiervoor opgesteld worden. Deze vernieuwde uitgave van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving biedt u precies het overzichtelijke en toegankelijke naslagwerk dat u hierbij nodig heeft.

Voor het opmaken van de jaarrekening voor uw kleine onderneming is het van belang om te beschikken over de juiste kennis omtrent de opgestelde Richtlijnen waar u zich aan dient te houden. De jaarlijks terugkerende uitgave van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2020, opgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving, biedt u hierbij het noodzakelijke houvast. De bundel helpt u stapsgewijs om de jaarrekening in goede orde op te stellen.

Deze vernieuwde editie biedt een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen en is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. De wettelijke regelingen zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW zijn als uitgangspunt genomen. Een onmisbare bundel om de jaarrekening en het jaarverslag ieder jaar weer op correcte wijze op te stellen.

Jaarverslaggeving actueel
In deze vernieuwde editie is de inhoud volledig herzien en zijn belangrijke aanpassingen doorgevoerd. U vindt een verticale streep in de kantlijn bij de alinea’s die ten opzichte van jaareditie 2019 inhoudelijk zijn gewijzigd. Zie ‘Ten geleide’ voor de verwerkte wijzigingen.

RJ-app
Naast deze editie is er tevens een handige app ontwikkeld die u toegang verschaft tot de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. U vindt de instructies voor het downloaden van deze app aan de binnenzijde van de uitgave.

Specificaties

ISBN13:9789013156836
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:364
Druk:1
Verschijningsdatum:16-9-2020
Hoofdrubriek:Accountancy
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11
Ten geleide bij editie 2020 / 15

Afdeling M MICRORECHTSPERSONEN / 23
M1 Microrechtspersonen / 25
§ M1.1 Algemene uiteenzettingen / 25
§ M1.2 Presentatie en toelichting / 27
§ M1.3 Verwerking en waardering / 28
§ M1.4 Openbaarmaking / 29

Afdeling A ALGEMEEN / 31
A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten / 33
§ A1.1 Inleiding / 33
§ A1.2 Status van de Richtlijnen / 36
§ A1.3 Doelstellingen en uitgangspunten / 37
A2 Verwerking en waardering / 40
§ A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 40
§ A2.2 Prijsgrondslagen / 43
§ A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 47
§ A2.4 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties / 52
§ A2.5 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 55
A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel / 58
§ A3.1 Stelselwijzigingen / 58
§ A3.2 Schattingswijzigingen / 61
§ A3.3 Foutherstel / 62
A4 Gebeurtenissen na balansdatum / 65
A5 Verbonden partijen (vervallen) / 69
A6 Openbaarmaking / 70
A7 Overige gegevens (vervallen) / 73
A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies / 74

Afdeling B JAARREKENING / 75
B1 Immateriële vaste activa / 77
B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen / 84
§ B2.1 Materiële vaste activa / 84
§ B2.2 Vastgoedbeleggingen / 91
B3 Financiële vaste activa en consolidatie / 95
§ B3.1 Financiële vaste activa / 95
§ B3.2 Fusies en overnames / 103
§ B3.3 Consolidatie / 105
§ B3.4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties / 106
B4 Voorraden / 108
§ B4.1 Algemeen / 108
§ B4.2 Onderhanden projecten in opdracht van derden / 111
B5 Vorderingen en overlopende activa / 112
§ B5.1 Vorderingen / 112
§ B5.2 Overlopende activa / 113
§ B5.3 Onderhanden projecten / 114
B5 Ontwerp-Richtlijn Vorderingen en overlopende activa / 120
§ B5.1 Vorderingen / 120
§ B5.2 Overlopende activa / 121
§ B5.3 Onderhanden projecten / 122
B6 Effecten / 128
B7 Liquide middelen / 130
B8 Eigen vermogen / 131
B9 Verplichtingen/Schulden / 140
§ B9.1 Algemeen / 140
§ B9.2 Langlopende schulden / 142
§ B9.3 Kortlopende schulden / 143
§ B9.4 Overlopende passiva / 143
B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen
verplichtingen / 145
§ B10.1 Voorzieningen / 145
§ B10.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen / 150
B11 Leasing / 153
B12 Financiële instrumenten / 157
B13 Winst-en-verliesrekening / 160
B13 Ontwerp-Richtlijn Winst-en-verliesrekening / 164
B14 Personeelsbeloningen / 168
B15 Belastingen naar de winst / 176
B16 Rente / 183
B17 Overheidssubsidies / 185
B18 Toelichting / 188
§ B18.1 Algemeen / 188
§ B18.2 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 190
§ B18.3 Dienstverlening uit hoofde van concessies / 191

Afdeling C BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN / 193
C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven / 195
§ C1.1 Algemene uiteenzettingen / 195
§ C1.2 Verwerking en waardering / 197
§ C1.3 Presentatie en toelichting / 199
§ C1.4 Bijzondere onderwerpen / 201
C2 Kleine fondsenwervende organisaties / 204
§ C2.1 Algemene uiteenzettingen / 204
§ C2.2 Verwerking en waardering / 205
§ C2.3 Presentatie en toelichting / 206
§ C2.4 Bijzondere onderwerpen / 210
Bijlage 1 Model balans / 212
Bijlage 2 Model van baten en lasten / 213

Afdeling D BIJLAGEN / 215
D1 Wetteksten / 217
§ D1.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 219
§ D1.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 258
§ D1.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 268
D2 Modellen en besluiten / 271
§ D2.1 Besluit modellen jaarrekening / 273
§ D2.2 Besluit actuele waarde / 281
§ D2.3 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen / 292
§ D2.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 297
§ D2.5 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 307
§ D2.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 308
D3 Handreikingen / 317
§ D3.1 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen / 319

Bijlage / 328
§ D3.2 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen / 331

Bijlage / 341
D4 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor kleine rechtspersonen / 344

Registers / 349
Register wetsartikelen / 351
Onderwerpenregister / 353

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen 2020