Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht, Europees Belastingrecht 2020-2021

Specificaties
Paperback, 632 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2020
ISBN13: 9789013157949
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Wolters Kluwer 1e druk, 2020 9789013157949
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze studenteneditie binnen de Cursus Belastingrecht bevat een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van het Europese belastingrecht. De publicatie sluit direct aan op de onderwerpen die in de studie aan de orde komen. De heldere uitleg en voorbeelden helpen de student de materie snel te doorgronden.

Het Europese belastingrecht is in toenemende mate van invloed op het nationale recht. Kennis van het Europese belastingrecht is daarom onmisbaar voor de toekomstige fiscale professionals. Studenteneditie Cursus Belastingrecht Europees belastingrecht 2020-2021 biedt hen daarom een grondige verkenning van het hedendaagse Europese belastingrecht. De titel staat systematisch stil bij de onderwerpen die in de studie aan de orde komen, en beschouwt deze zowel vanuit de actualiteit als de geschiedenis van het Europese belastingrecht. De materie wordt inzichtelijk gemaakt met wetgeving, beleid, jurisprudentie en verwijzing naar vakliteratuur. Dankzij de heldere uitleg en voorbeelden maakt de student zich de materie snel eigen.

De inhoud van de studenteneditie is tot stand gekomen in overleg met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen, waardoor het perfect aansluit bij de studie. Doordat de stof systematisch in plaats van artikelsgewijs wordt besproken, krijgt de lezer een beter beeld van de structuur van de fiscale wetgeving. De studenteneditie wordt volop gebruikt onder studenten fiscaal recht en hun docenten aan Universiteiten en HBO-instellingen.

Deze vernieuwde editie is geschreven door een hooggekwalificeerd team van auteurs, afkomstig uit wetenschap en praktijk. Naast het bespreken van het Europese fiscale recht, dragen zij ook bij aan de discussie over actuele onderwerpen op dit terrein.

De wetgeving in het Europese belastingrecht ontwikkelt zich snel. De laatste ontwikkelingen zijn uiteraard meegenomen in deze 2020-2021 editie. Zo zijn recent een aantal nieuwe richtlijnen in werking getreden, zoals ATAD, ATAD2 en DAC6. Voorts zijn er verschillende fiscale conceptrichtlijnvoorstellen ingediend door de Europese Commissie, zoals ten aanzien van de CCTB en de CCCTB en – meer recent – op het vlak van de digitaliserende economie. De uitgave bevat bovendien de belangrijke jurisprudentie van de het Europese Hof van Justitie en eerdere richtlijnen die zijn geïmplementeerd. Daarnaast gaat deze uitgave uitgebreid in op het Europese verbod op fiscale staatssteun.

Specificaties

ISBN13:9789013157949
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:632
Druk:1
Hoofdrubriek:Fiscaal recht

Over Roland Brandsma

Roland Brandsma is hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van PriceWaterhouseCoopers.

Andere boeken door Roland Brandsma

Over Suniel Pancham

Mr. S.R. Pancham is als belastingadviseur werkzaam in de internationale praktijk van PriceWaterhouseCoopers te Rotterdam. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan het Center for Tax Management van Universiteit Nyenrode.

Andere boeken door Suniel Pancham

Over Daniël Smit

Daniël Smit studeerde van 1998 tot 2004 Nederlands recht en Fiscaal recht (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2001 is hij verbonden aan de Capaciteitsgroep Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij sinds 2002 werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Rotterdam.

Andere boeken door Daniël Smit

Over Dennis Weber

Prof.dr. D.M. Weber is professor European Corporate Tax Law aan het Amsterdam Center for International Law (ACIL) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt deel uit van het Loyens & Loeff European direct tax law team en is raadsheerplaatsvervanger in Hof 's-Hertogenbosch.

Andere boeken door Dennis Weber

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE EUROPEES BELASTINGRECHT
HOOFDSTUK I
Introductie tot het Europese belastingrecht
1.0.0 Algemeen / 1

HOOFDSTUK II
Bronnen en reikwijdte van het gemeenschapsrecht
2.0.0 Bronnen van Europees (belasting)recht / 3
2.0.1 Besluitvorming in fiscale zaken / 7
2.0.2 Reikwijdte van het Unie-recht / 9
2.0.3 Korte schets van enige Europese instellingen / 15
2.0.4 Specifieke belastinginstellingen van de Unie / 18

HOOFDSTUK III
Algemene kenmerken van het Europese recht
3.0.0 Doorwerking van het Unierecht / 21
3.0.1 Rechtsgevolgen van doorwerking van Unierecht / 29
3.0.2 Interpretatiemethoden, taalversies en communautaire begrippen / 40
3.0.3 Implementatievereisten voor richtlijnen / 42
3.0.4 Rechtsbescherming en rechtshandhaving / 43

HOOFDSTUK IV
Algemene rechtsbeginselen
4.0.0 Inleiding / 57
4.0.1 Subsidiariteitsbeginsel / 57
4.0.2 Gelijkheidsbeginsel / 58
4.0.3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie / 58
4.0.4 Effectiviteitsbeginsel / 64
4.0.5 Rechtszekerheidsbeginsel / 65
4.0.6 Evenredigheidsbeginsel / 67
4.0.7 Vertrouwensbeginsel / 70

HOOFDSTUK V
De EU-verdragsvrijheden
5.0.0 Inleiding / 77
5.0.1 De zes EU-verdragsvrijheden / 77
5.0.2 Personele reikwijdte van de EU-verdragsvrijheden / 77
5.0.3 Zetelverplaatsing van een vennootschap (Daily Mail, Überseering, Cartesio en National Grid
Indus); grensoverschrijdende fusie (Sevic); omzetting (Cartesio) / 82
5.0.4 Verhouding tussen de verschillende vrijheden / 85
5.0.5 Interne situaties / 89
5.0.6 Materiële reikwijdte van de verdragsvrijheden / 91
5.0.7 Vrijheidsbegrippen / 92
5.0.8 Verschil tussen maatregelen met en zonder onderscheid / 93
5.0.9 Belemmerende maatregelen met onderscheid / 94
5.1.0 Belemmerende maatregelen zonder onderscheid / 105
5.1.1 Grenzen aan een belemmering / 124
5.1.2 Dwingende reden van algemeen belang; inleiding / 126
5.1.3 Doeltreffendheid van fiscale controles / 128
5.1.4 Verstoring van het evenwicht en de wederkerigheid van de tussen een lidstaat en een derde land gesloten bilaterale internationale overeenkomst / 134
5.1.5 Noodzaak om de samenhang van het belastingsysteem te handhaven / 137
5.1.6 Het voorkomen dat een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten in gevaar komt / 149
5.1.7 Bestrijding van belastingontwijking / 151
5.1.8 Verschillende redenen (evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid/double dipping/
belastingontwijking) om grensoverschrijdende verlies- en winstverrekening uit te sluiten / 169
5.1.9 Afgewezen dwingende redenen van algemeen belang / 171

HOOFDSTUK VI
Fiscale staatssteun (directe belastingen)
6.0.0 Algemeen deel / 173
6.1.0 Processueel raamwerk / 174
6.1.1 Richtsnoeren / 176
6.1.2 Rechtsmiddelen / 177
6.1.3 De aanmeldings- en standstill-verplichting en rol nationale rechter / 177
6.1.4 Grenzen aan de discretionaire bevoegdheid van de Commissie? / 178
6.2.0 Terugvordering / 178
6.3.0 Materiële voorwaarden voor staatssteun / 183
6.4.0 Verhouding met vrij verkeersbepalingen / 190
6.5.0 Verhouding fiscale richtlijnen / 191
6.6.0 Specifieke thema’s inzake directe belastingmaatregelen / 191
6.6.1 Anti-misbruikwetgeving / 196
6.6.2 Dubbele non-heffing als gevolg van een dispariteit / 199
6.6.3 Innovatie-regimes (in bewerking) / 200
6.6.4 Coöperaties (in bewerking) / 200
6.6.5 Overheids- en kerkelijke vrijstellingen (in bewerking) / 200
6.6.6 Reorganisatiefaciliteiten (in bewerking) / 200
6.6.7 Overig (in bewerking) / 200

HOOFDSTUK VII
Secundair gemeenschapsrecht op het gebied van het materiële belastingrecht (indirecte belastingen)
7.0 Algemeen / 201
7.0.0 Inleiding / 201
7.0.1 Europeesrechtelijke kader bij de heffing van indirecte belastingen / 201
7.0.2 Handelingen van de instellingen van de Unie / 202
7.0.3 De verplichting de volle werking van het Unierecht te verzekeren / 206
7.0.4 De aanvullende werking van het nationale recht / 206
7.0.5 De autonome Unierechtelijke betekenis van begrippen / 212
7.0.6 Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke begrippen / 215
7.0.7 Het vereiste van unierechtconforme uitlegging / 215
7.0.8 De samenwerking tussen nationale rechter en Hof van Justitie / 216
7.0.9 Implementatie of uitoefening van bevoegdheden door de lidstaten mag niet leiden tot strijd
met primair EU recht / 217
7.0.10 Asymmetrisch of selectief beroep (‘cherry-picking’) / 218
7.1 BTW / 220
7.1.0 BTW; algemeen / 220
7.1.1 Harmonisatie van omzetbelastingen in de EU; de keuze voor een gemeenschappelijk BTWstelsel met aftrek van voorbelasting / 221
7.1.2 Overige EU-verordeningen met betrekking tot de BTW / 234
7.1.3 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU), verordeningen en ander internationaal recht als rechtsbronnen voor de BTW / 235
7.1.4 Beroep op (Btw-)richtlijnbepalingen; teruggaaf van belasting / 235
7.1.5 Interpretatie van Btw-richtlijnbepalingen / 236
7.1.6 (Carrousel)fraudebestrijding / 237
7.1.7 De grenzen van de BTW-heffing; het verbod op heffingen van gelijke werking / 241
7.1.8 Staatssteun en BTW / 245
7.1.9 Algemeen beginsel van Unierecht: het verdedigingsbeginsel en BTW / 248
7.2 Douanerecht / 251
7.2.0 Inleiding / 251
7.2.1 Korte schets van het douanerecht van de Unie / 252
7.2.2 Het stelsel van formaliteiten en toezicht / 256
7.2.3 Douaneregelingen / 272
7.2.4 Douanetarief / 285
7.2.5 Indeling / 292
7.2.6 Oorsprong / 297
7.2.7 Douanewaarde / 303
7.2.8 Ontstaan van de douaneschuld / 317
7.2.9 De heffingssystematiek / 331
7.2.10 Herziening, terugbetaling en kwijtschelding, alsmede afzien van navordering vanwege een
‘ambtelijke vergissing’ / 341
7.2.11 Bezwaar en beroep in douanezaken / 357
7.2.12 Capita selecta Europees douanerecht / 362
7.3 Accijnzen / 364
7.3.0 Accijnzen; inleiding / 364
7.3.1 Accijnzen; algemene inleiding / 364
7.3.2 De accijnsgoederen / 367
7.3.3 Accijnzen; belastbare feiten en heffingssystematiek / 369
7.3.4 Accijnzen; schorsingsregelingen / 376
7.3.5 Accijnzen; vrijstellingen en teruggaven / 381
7.3.6 Accijnzen bijzondere regelingen / 385
7.3.7-7.3.9 Gereserveerd / 386
7.4 Belasting op personenauto’s en motorrijwielen / 386
7.4.0 Belasting op personenauto’s en motorrijwielen; inleiding / 386
7.4.1 Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM); historie / 386
7.4.2 Historie BPM; BVB van personenauto’s niet strijdig met de Btw-richtlijn / 386
7.4.3 BPM strijdig met het vrije verkeer van werknemers, diensten en kapitaal? / 387
7.4.4 Teruggaafregeling BPM bij uitvoer en Unierecht / 389
7.4.5 BPM; afschrijvingsgrondslag in strijd met Unierecht / 390
7.4.6 BPM; vergoeding heffingsrente wegens in strijd met Unierecht geheven belasting / 392
7.4.7-7.4.9 Gereserveerd / 392
7.5 Europese uitgangspunten en beginselen bij heffing van indirecte belastingen / 392
7.5.0 Inleiding / 392
7.5.1 Ongeschreven algemene beginselen van Unierecht / 393
7.5.2 Algemene ongeschreven beginselen met een grondwettelijk karakter / 393
7.5.3 Pseudobeginselen / 411
7.5.4 Samenloop van beginselen van Unierecht en nationale beginselen / 419

HOOFDSTUK VIII
Secundair Unierecht op het gebied van het materiële belastingrecht (directe belastingen)
8.0.0 Inleiding / 427
8.1.0 De EG-moeder-dochterrichtlijn / 427
8.1.1 De geschiedenis van de EG-moeder-dochterrichtlijn / 427
8.1.2 Kort overzicht EG-moeder-dochterrichtlijn / 429
8.1.3 Preambule / 430
8.1.4 Reikwijdte / 431
8.1.5 Vennootschap van een lidstaat / 439
8.1.6 Vaste inrichting / 446
8.1.7 Moedermaatschappij / 446
8.1.8 Dochtermaatschappij / 452
8.1.9 De verplichting opgelegd aan de lidstaat van de dochtermaatschappij / 452
8.1.10 Verplichting lidstaat moedermaatschappij / 453
8.1.11 Verplichting lidstaat vaste inrichting / 456
8.1.12 Hybride entiteiten / 456
8.1.13 Beperking begrip ‘bronbelasting’ / 457
8.1.14 Andere middelen ter voorkoming van dubbele economische belasting toegestaan / 457
8.1.15 Implementatie / 458
8.1.16 Adressering / 459
8.2.0 De EG-Fusierichtlijn / 459
8.2.1 Reikwijdte / 461
8.2.2 Vennootschappen uit twee of meer lidstaten / 466
8.2.3 Kwalificerende entiteiten / 467
8.2.4 De faciliteiten / 471
8.2.5 Bijzondere regelingen / 474
8.2.6 Zetelverplaatsing SE en SCE / 477
8.2.7 Bijzondere regelingen voor fiscaal transparante entiteiten / 481
8.2.8 Antimisbruikbepaling / 487
8.3.0 EG-rente- en royaltyrichtlijn / 490
8.3.1 Geschiedenis en recente ontwikkelingen EG-rente- en royaltyrichtlijn / 490
8.3.2 Korte inhoud EG-rente- en royaltyrichtlijn / 492
8.3.3 Preambule richtlijn / 493
8.3.4 Werkingssfeer en procedure (art. 1) / 493
8.3.5 Kwalificerende betalingen (art. 2) / 504
8.3.6 Definities (art. 3) / 506
8.3.7 Antimisbruikbepaling (art. 5) / 515
8.3.8 Overgangsrecht (art. 6) / 517
8.3.9 Implementatie richtlijn (art. 7) / 517
8.3.10 Herziening richtlijn (art. 8) / 518
8.3.11 Andere middelen ter voorkoming dubbele belasting toegestaan: vrijwaringsclausule (art. 9) / 518
8.3.12 Inwerkingtreding (art. 10) / 518
8.3.13 Adressering (art. 11) / 518
8.4.0 EG-spaarrenterichtlijn / 518
8.4.1 Geschiedenis van de EG-spaarrenterichtlijn / 518
8.4.2 Korte inhoud EG-spaarrenterichtlijn / 520
8.5.0 EU-anti-belastingontwijkingsrichtlijn (Anti Tax Avoidance Directive/ATAD) / 522
8.5.1 Geschiedenis van de ATAD / 522
8.5.2 Kort overzicht van de ATAD / 522
8.5.3 Preambule / 525
8.5.4 Toepassingsgebied / 525
8.5.5 Minimumbepaling (de minimis) / 527
8.5.6 Rente-aftrekbeperking / 527
8.5.7 Exitheffing / 533
8.5.8 Algemene antimisbruikbepaling (GAAR) / 536
8.5.9 CFC-bepaling / 537
8.5.10 Kwalificatieconflicten door hybride structuren / 542
8.5.11 Evaluatie / 558
8.5.12 Implementatie / 558
8.5.13 Adressering / 559
8.6.0 CCCTB / 559
8.6.1 Doelstellingen C(C)CTB / 560
8.6.2 Korte inhoud CCTB / 560
8.6.3 Korte inhoud CCCTB / 561
8.6.4 Tarief / 561
8.7.0 Digitaledienstenbelasting en aanmerkelijke digitale aanwezigheid / 561
8.7.1 Eerlijke belastingheffing binnen de digitale economie: Europese ontwikkelingen / 562

HOOFDSTUK IX
Formeel EU-recht
9.0 Algemeen / 565
9.0.0 Inleiding / 565
9.1 Richtlijn 2011/16/EU / 565
9.1.0 Algemeen (in bewerking) / 565
9.1.1 Reikwijdte en organisatie (in bewerking) / 565
9.1.2 Uitwisseling van inlichtingen op verzoek (in bewerking) / 565
9.1.3 Automatische uitwisseling van inlichtingen / 565
9.1.4 Spontane uitwisseling van inlichtingen (in bewerking) / 576
9.1.5 Aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren (in bewerking) / 576
9.1.6 Gelijktijdige controles (in bewerking) / 576
9.1.7 Verzoek tot kennisgeving van buitenlandse akten en besluiten (in bewerking) / 576
9.1.8 Toegang tot anti-witwasinformatie en uiteindelijk belanghebbenden (in bewerking) / 576
9.1.9 Het gebruik van verstrekte inlichtingen (in bewerking) / 576
9.1.10 Gronden voor het niet-verstrekken van inlichtingen (in bewerking) / 576
9.1.11 Rechtsbescherming (in bewerking) / 576
9.2 Verordening (EU) 904/2010 (in bewerking) / 576
9.3 Richtlijn 2010/24/EU (in bewerking) / 576
9.4 Richtlijn 2017/1852 (in bewerking) / 576
9.5 Arbitrageverdrag (90/436/EEG) (in bewerking) / 576
9.6 EU-verdragen inzake administratieve bijstand (in bewerking) / 576

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Studenteneditie Cursus Belastingrecht, Europees Belastingrecht 2020-2021