Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Tekst & Commentaar Vermogensrecht

Specificaties
Gebonden, 3064 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 11e druk, 2021
ISBN13: 9789013160826
Wolters Kluwer 11e druk, 2021 9789013160826
Onderdeel van serie Tekst en Commentaar
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De tekst van de Boeken 3, 5, 6 en de titels 1, 2, 7, 7A, 9, 14 en 15 van Boek 7 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar

Dit Tekst & Commentaar-deel over het vermogensrecht bevat de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen uit Boek 7. De korte heldere commentaren helpen je in enkele minuten tot de kern van een bepaling te komen.

Tekst & Commentaar Vermogensrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.
De uitgave bevat alle relevante wetteksten die raken aan het vermogensrecht. In de eerste plaats zijn de Boeken 3, 5, 6 en 7 verwerkt, uitgezonderd de titels in Boek 7 met betrekking tot het arbeidsrecht, het huurrecht, het pachtrecht, de aanneming van werk en het verzekeringsrecht.

De 11e druk van dit veelgebruikte Tekst & Commentaar-deel is in vele opzichten geactualiseerd. Naast grotere en kleinere wijzigingen in de wettekst, is het commentaar uiteraard ook weer bij de tijd gebracht. Op tal van plaatsen is nieuwe wetgeving opgenomen en van commentaar voorzien. Tevens is belangrijke nieuwe rechtspraak van de Hoge Raad verwerkt en zijn bestaande teksten verhelderd. Wat betreft nieuwe wetgeving valt in het bijzonder te wijzen op de per 1 januari 2021 in werking getreden nieuwe Titel 16 van Boek 7 BW (Franchise), vanzelfsprekend voorzien van deskundig commentaar. Tenslotte vind je in de bijlagen aanverwante verdragen en wetten die voor de praktijk van het vermogensrecht van essentieel belang zijn. Deze zijn waar nodig van commentaar voorzien.

Verzeker uzelf van automatische ontvangst van het nieuwste deel door te abonneren op de boekserie.

Specificaties

ISBN13:9789013160826
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:3064
Druk:11
Verschijningsdatum:4-8-2021
ISSN:

Over Bart Krans

Bart Krans was hoogleraar privaatrecht in het bijzonder burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School.

Andere boeken door Bart Krans

Over Carel Stolker

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker was van 8 februari 2013 t/m 7 februari 2021 rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Stolker is ook emeritus hoogleraar privaatrecht.

Andere boeken door Carel Stolker

Over Lodewijk Valk

Mr. W.L. Valk is sinds 2016 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Daarvoor was hij rechter in Haarlem en vervolgens raadsheer en vice-president in het Gerechtshof Arnhem.

Andere boeken door Lodewijk Valk

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
(* met commentaar)

Burgerlijk Wetboek
Burgerlijk Wetboek Boek 3* 3
Burgerlijk Wetboek Boek 5* 445
Burgerlijk Wetboek Boek 6* 681
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Uittreksel)* 1425
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel)* 2105

Bijlagen Burgerlijk Wetboek
Burgerlijk Wetboek Boek 7A 2247
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (Uittreksel) 2263
Verordening (EEG, Euratom) Nr. 1182/71 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden 2293
Verordening (EG) Nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro 2297
Verordening (EG) Nr. 974/98 over de invoering van de euro 2303
Verordening (EG) Nr. 2866/98 omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen 2313
Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG* 2315
Art. 13 en 75 Wet bodembescherming* 2369
Kadasterwet* 2383
Wet commissies standaardregelingen 2529
Wet op het consumentenkrediet* 2533
Art. 185 Wegenverkeerswet 1994* 2543
Wet handhaving consumentenbescherming 2547
Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken 2575
Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Relevante artikelen) 2579
Wet bescherming bedrijfsgeheimen* 2583
Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek 2605
Besluit gevonden voorwerpen 2607
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2609

Bijlagen IPR en eenvormig recht
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg* 2613
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten 2645
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging* 2651
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken* 2677
Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen (Unesco-verdrag) 2843
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst* 2853
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts* 2929
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’)* 2971
Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (‘Rome I’)* 3029

Bijlagen Europese richtlijnen
Hieronder is een selectie van Europese richtlijnen opgenomen, die voor de praktijk van het vermogensrecht van belang zijn. U kunt deze richtlijnen raadplegen op www.eur-lex.europa.eu of via de Navigator (www.navigator.nl).

Richtlijn 85/374/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken
Aanbeveling 86/198/EGKS inzake de invoering van een voorrecht voor schuldvorderingen uit hoofde van de heffingen op de produktie van kolen en staal
Richtlijn 86/653/EEG inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten
Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad
Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen
Richtlijn 2000/31/EG juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (‘Richtlijn inzake elektronische handel’)
Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad
Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van
Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame
Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt (Relevante artikelen)
Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (Voor de EER relevante tekst)
Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad
Richtlijn 2008/122/EG betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
Richtlijn 2014/60/EU betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht
Richtlijn 2014/104/EU betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie
Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan
Richtlijn (EU) 2019/770 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten
Richtlijn (EU) 2019/771 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG
Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie

Trefwoordenregister 3103

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Vermogensrecht