Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Specificaties
Gebonden, 2344 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 8e druk, 2021
ISBN13: 9789013161274
Wolters Kluwer 8e druk, 2021 9789013161274
Onderdeel van serie Tekst en Commentaar
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit Tekst & Commentaar-deel bevat alle actuele wetteksten op het gebied van het pensioenrecht. Uiteraard volgens de beproefde Tekst & Commentaar-formule, zodat je geholpen door de bondige commentaren snel tot de kern van een bepaling komt. De 8e druk bevat de laatste wetgeving en jurisprudentie per 1 april 2021.

Tekst & Commentaar Pensioenrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

Pensioen staat nog steeds volop in de maatschappelijke schijnwerpers en hoog op de politieke agenda. Het pensioenrecht is als rechtsgebied continu in beweging en zal vooral in de komende jaren aan grote veranderingen onderhevig zijn. De 8e druk van dit Tekst & Commentaar deel over het pensioenrecht helpt je de actuele wetgeving en nieuwe jurisprudentie efficiënt te overzien en te duiden met beknopte commentaren.

Zoals je van de titel mag verwachten, zijn de wetgeving, jurisprudentie en commentaren in deze 8e druk weer geactualiseerd. Deze druk ziet op de stand van zaken per 1 april 2021. Incidenteel wordt in het commentaar bovendien verwezen naar wetgeving van na die datum, uiteraard voor zover die wetgeving ten tijde van verschijning bekend was. Waar relevant wordt onder het kopje ‘komend recht’ ingegaan op de inhoud van het concept wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Kortom: met deze 8e druk ben je weer volledig op de hoogte op het gebied van het pensioenrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013161274
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:2344
Druk:8
Verschijningsdatum:8-7-2021
Hoofdrubriek:Pensioenrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
(* met commentaar) Pensioenwet* 1
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling* 553
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen* 677
Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004* 735
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000* 747
Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000* 805
Wet verplichte beroepspensioenregeling* 853
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding* 1113
Wet op de medische keuringen* 1179
Wet op het financieel toezicht* (relevante artikelen) 1203
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft* (relevante artikelen) 1331
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie* (art. 56 en art. 157) 1423
Algemene wet gelijke behandeling* (art. 5) 1433
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen* (relevante artikelen) 1437
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid* 1443
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte* 1475
Burgerlijk Wetboek Boek 3* (art. 288) 1497
Burgerlijk Wetboek Boek 7* (relevante artikelen) 1499
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst* (art. 14a) 1511
Wet op de ondernemingsraden* (art. 27 en art. 31f) 1513
Faillissementswet* (art. 22a en art. 40) 1521
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (art. 475c) 1525
Werkloosheidswet* (art. 64) 1529
Algemene Ouderdomswet* (relevante artikelen) 1535
Algemene nabestaandenwet* (relevante artikelen) 1577
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen* (relevante artikelen) 1619
Wet op de loonbelasting 1964* (relevante artikelen) 1673
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965* (relevante artikelen) 1715
Wet inkomstenbelasting 2001* (relevante artikelen) 1727
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001* (art. 1a, art. 13 en art. 15) 1829
Wet op de vennootschapsbelasting 1969* (art. 5 en art. 34e) 1833
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971* (art. 3) 1845
Successiewet 1956* (art. 13a en art. 32) 1847
Algemene wet inzake rijksbelastingen* (art. 30i) 1855
Invorderingswet 1990* (relevante artikelen) 1861

Verkorte inhoudsopgave
Fiscale besluiten
Besluit aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden Europees Parlement* 1881
Besluit vragen en antwoorden toepassing 30%-regeling (extraterritoriale werknemers)* 1887
Besluit pensioenen: verzamelbesluit diverse onderwerpen* 1903
Besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten* 1941
Staffelbesluit pensioenen* 1969

Bijlagen
Aanverwante wetgeving Pensioenwet Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2001
Code Pensioenfondsen 2018 2035
Code Rechtstreeks verzekerde regelingen 2057
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet 2061
Pensioen- en spaarfondsenwet (oud) (tot 1 januari 2007) 2091
Overige wetgeving Wet privatisering ABP 2141
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers* (relevante artikelen) 2161
Uitvoeringsregelingen Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Regeling gemoedsbezwaarden Bpf 2000 2217
Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 2221
Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000 2227
Uitvoeringsregelingen Wet verplichte beroepspensioenregeling Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling 2251
Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling 2259
Uitvoeringsregelingen Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981 2277
Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995 2281
Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht 2285
Uitvoeringsregeling Wet op de medische keuringen Protocol Verzekeringskeuringen 2291

Trefwoordenregister 2305

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Pensioenrecht