Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

De bijstand in praktijk 2021

Specificaties
Paperback, 512 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789013163230
Wolters Kluwer 1e druk, 2021 9789013163230
Onderdeel van serie De Bijstand in de Praktijk
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De Participatiewet is een belangrijk onderdeel van ons sociaal zekerheidsstelsel. De wet ondersteunt mensen bij het participeren in de samenleving maar voorziet ook in een uitkering voor levensonderhoud en enkele andere inkomensondersteunende regelingen.

Deze titel licht de wet toe met begrijpelijke teksten, voorbeelden en schema’s, jurisprudentie en de opname van de volledige wettekst.

De Participatiewet is erop gericht om mensen weer aan een baan te helpen dan wel ze op andere wijze te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarnaast voorziet de wet in een uitkering voor levensonderhoud en kent het diverse inkomensondersteunende regelingen.

De bijstand in praktijk houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent de Participatiewet. De titel geeft u inzicht in de juridische, beleidsmatige en praktische aspecten die bij de uitvoering van de Participatiewet horen.

De Participatiewet Uitgelicht
De Participatiewet is door de diverse functies en de continue wijzigingen in het sociaal domein niet alleen complex, maar ook constant in ontwikkeling. De bijstand in praktijk houdt u op de hoogte van deze ontwikkelingen en verheldert de impact ervan op beleid en uitvoer.

De bijstand in praktijk is toegankelijk geschreven. Door de vele voorbeelden en schema’s wordt de stof begrijpelijk gemaakt en de verwijzing naar jurisprudentie en de opname van de volledige wettekst zorgt voor de verdere inhoudelijke verdieping.

In de uitgave komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- Begripsbepaling
- Aanvraag
- Kring van rechthebbenden
- Algemene bijstand
- Bijzondere bijstand
- Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag
- Inkomen en vermogen
- Vormen van bijstand
- Werk, re-integratie en participatie
- Verplichtingen
- Handhaving
- Maatregel
- Boete
-Terugvordering en invordering
- Verhaal
- Beschikking en rechtsbescherming

Door de praktische en overzichtelijke opzet is de titel niet alleen zeer geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, maar ook ideaal als naslagwerk voor professionals in het sociale domein. Zo is de titel van waarde bij het opstellen van bijvoorbeeld beleidsnota’s, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota’s.

Specificaties

ISBN13:9789013163230
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:512
Druk:1
Verschijningsdatum:26-3-2021
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 13
Afkortingenlijst 15

1 Inleiding Participatiewet 19
1.1 Algemeen 19
1.2 Historie 19
1.3 Plaats binnen sociale zekerheid 21
1.4 Structuur uitvoering werk en inkomen 23
1.5 Kerntaken 24
1.6 Grondbepalingen PW 25
1.7 Financiering bijstand 27
1.8 Verantwoording en toezicht 30

2 Begrippen 33
2.1 Algemeen 33
2.2 Inrichting 33
2.3 Woning 34
2.4 Alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin 35
2.4.1 Alleenstaande 35
2.4.2 Alleenstaande ouder 36
2.4.3 Kostendelende medebewoner 37
2.4.4 Gezin 38
2.5 Gehuwd, ongehuwd en gezamenlijke huishouding 38
2.5.1 Wettelijk kader 38
2.5.2 Gelijkstelling aan gehuwden 39
2.5.3 Criteria gezamenlijke huishouding 40
2.5.4 Onweerlegbaar rechtsvermoeden 43
2.5.5 Schema gezamenlijke huishouding 46
2.6 Jurisprudentie 47

3 Aanvraag 51
3.1 Algemeen 51
3.2 Indienen aanvraag 51
3.2.1 Waar wordt een aanvraag ingediend? 52
3.2.2 Wie dient een aanvraag in? 53
3.2.3 Domiciliebepalingen: welke gemeente moet aanvraag beoordelen? 53
3.2.4 Procedure indiening aanvraag 55
3.2.4.1 aanvraagprocedure bij personen van 27 jaar en ouder 55
3.2.4.2 aanvraagprocedure bij personen tot 27 jaar 56
3.2.5 Niet tijdig inleveren aanvraagformulier 62
3.2.6 Verkorte aanvraag 63
3.2.7 Herhaalde aanvraag 64
3.3 Beoordeling aanvraag 64
3.3.1 Inlichtingenplicht 65
3.3.2 Medewerkingsplicht 68
3.3.3 Identificatieplicht 70
3.3.4 Verificatie 71
3.3.5 Ingangsdatum uitkering 74
3.3.6 Recht op voorschot 76
3.4 Beslissing op aanvraag 77
3.4.1 Buiten behandeling laten 77
3.4.2 Toekenning of afwijzing 78
3.4.3 Beslistermijn 79
3.4.4 Het besluit 80
3.5 Jurisprudentie 80

4 Kring van rechthebbenden 85
4.1 Inleiding 85
4.2 Personenkring van de PW 85
4.3 Bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar 96
4.4 Uitsluitingsgronden 97
4.4.1 Rechtens zijn vrijheid ontnomen 98
4.4.2 Onttrekken aan detentie 99
4.4.3 Militaire dienstplicht 99
4.4.4 Werkstaking 99
4.4.5 Verblijf houden buiten nederland 100
4.4.6 Jonger dan achttien jaar 100
4.4.7 Bijstand voor schulden 100
4.4.8 Een uitreiziger 101
4.4.9 Verblijf in een inrichting 101
4.4.10 Onbetaald verlof 101
4.4.11 Kunnen volgen van onderwijs 101
4.4.12 Niet willen voldoen aan verplichtingen 102
4.5 Niet-noodzakelijke kosten 103
4.6 Voorliggende voorziening 103
4.7 Zeer dringende redenen 105
4.8 Schema 107
4.9 Jurisprudentie 107

5 Algemene bijstand 115
5.1 Inleiding 115
5.2 Recht op algemene bijstand 115
5.3 Vaststelling periode algemene bijstand 116
5.4 Personen jonger dan achttien jaar 119
5.5 Normen voor personen van achttien jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 119
5.5.1 Normen personen 18 tot 21 jaar 119
5.5.2 Normen personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 121
5.5.2.1 personen zonder kostendelende medebewoner(s) 125
5.5.2.2 personen met kostendelende medebewoner(s) 125
5.5.2.3 commerciële relatie 130
5.5.2.4 inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap 132
5.6 Alleenstaande ouders 133
5.7 Niet-rechthebbende partner 134
5.8 Norm pensioengerechtigden 138
5.9 Verlaging bij lagere bestaanskosten door woonsituatie 139
5.10 Verlaging bij beëindiging van studie 139
5.11 Personen in inrichting 140
5.12 Daklozen 142
5.13 Co-ouderschap 143
5.14 Jurisprudentie 143

6 Bijzondere bijstand 147
6.1 Inleiding 147
6.2 Wettelijk kader 148
6.3 Behandeling aanvraag voor bijzondere bijstand 148
6.3.1 Vereisten van art. 11 pw 149
6.3.2 Bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar 150
6.3.3 Uitsluitingsgronden van het recht op bijstand 150
6.3.4 Niet-noodzakelijke kosten 151
6.3.5 Voorliggende voorzieningen 152
6.3.6 Zeer dringende redenen 153
6.3.7 Noodzakelijke kosten 154
6.3.8 Vloeien de kosten voort uit bijzondere omstandigheden? 155
6.3.9 Draagkracht en drempelbedrag 157
6.3.10 Vorm van bijstand 161
6.3.11 Schema beoordeling aanvraag bijzondere bijstand 161
6.4 Kostensoorten 163
6.4.1 Kosten voor directe levensbehoeften 163
6.4.2 Woonkosten 164
6.4.3 Reiskosten 169
6.4.4 Kosten financiële transacties 171
6.4.5 Medische kosten 175
6.4.6 Ouderen-, zieken- en gehandicaptenzorg 178
6.4.7 Uitstroomkosten 179
6.4.8 Sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten 180
6.4.9 Overige kosten 180
6.5 Afwijzingsgronden 182
6.6 Categoriale bijzondere bijstand 185
6.7 Jurisprudentie 186

7 Individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag 193
7.1 Inleiding 193
7.2 Individuele inkomenstoeslag 193
7.2.1 Juridisch kader 193
7.2.2 Toelichting 194
7.2.3 Overige onderwerpen 196
7.3 Individuele studietoeslag 198
7.3.1 Juridisch kader 198
7.3.2 Toelichting 198
7.4 Jurisprudentie 199

8 Inkomen en vermogen 205
8.1 Algemeen 205
8.2 Wettelijk kader 205
8.3 Middelen 206
8.4 Inkomen 210
8.4.1 Inleiding 210
8.4.2 Op de uitkering in mindering te brengen inkomsten 211
8.4.3 Transactiesysteem 213
8.4.4 Inkomen in natura 214
8.4.5 Verondersteld inkomen 214
8.4.6 Inkomsten kamerverhuur/kostganger 215
8.4.7 Inkomen van niet-rechthebbende partner 215
8.4.8 Echtpaar waarvan een studeert 216
8.4.9 Inkomstenkorting en vakantietoeslag 217
8.4.10 Bruto-inkomsten 217
8.4.11 Onkostenvergoedingen 218
8.4.12 Achteraf ontvangen middelen 219
8.4.13 Alimentatie 220
8.4.14 Vrijlating inkomsten 220
8.4.15 Pensioen/particuliere oudedagsvoorziening 221
8.4.16 Afkoop van maandelijks pensioen 221
8.5 Inkomsten uit belastingteruggaaf 222
8.5.1 Algemeen 222
8.5.2 Soorten voorlopige teruggaaf 222
8.5.3 Procedure toekenning voorlopige teruggaaf belasting (VTB) 224
8.5.4 Invloed voorlopige teruggaaf op PW-uitkering 225
8.5.5 De praktijk 225
8.6 Vermogen 226
8.6.1 Inleiding 226
8.6.2 Wat is vermogen 227
8.6.3 Bezittingen 227
8.6.4 Redelijkerwijs kunnen beschikken 227
8.6.5 Schulden 228
8.6.6 Buiten beschouwing te laten vermogen 229
8.6.7 Vermogensgrenzen 229
8.6.8 Vermogensontvangsten 229
8.6.9 Interen 230
8.6.10 Bezit van een eigen woning 231
8.6.11 Overige bepalingen 232
8.7 Jurisprudentie 233

9 Vormen van bijstand 239
9.1 Algemeen 239
9.2 Om niet 239
9.3 Geldlening 239
9.3.1 Op korte termijn over middelen beschikken 240
9.3.2 Noodzaak bijstandsverlening als gevolg van tekortschietend besef 241
9.3.3 Bijstand voor betaling waarborgsom 242
9.3.4 Bijstand voor schulden 243
9.3.5 Geldlening bij een eigen woning 243
9.3.6 Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen 248
9.3.7 Voorschot bij aanvraagprocedure 249
9.3.8 Aflossing geldlening 249
9.3.9 Hoogte geldlening 249
9.4 Borgstelling 250
9.5 In natura 251
9.6 Jurisprudentie 252

10 Werk, re-integratie en participatie 255
10.1 Inleiding 255
10.2 Begrippen 256
10.3 Doelgroep en aanvraag 257
10.3.1 Algemeen 257
10.3.2 Aanvraag 258
10.4 Verplichtingen 258
10.4.1 Algemeen geaccepteerde arbeid 258
10.4.2 Verplichtingen college 259
10.4.3 Verplichtingen gemeenteraad 259
10.4.4 Verplichtingen cliënt 260
10.4.5 Tegenprestatie 262
10.4.6 Bijzondere bepalingen alleenstaande ouders 265
10.5 Re-integratie- en participatievoorzieningen 267
10.5.1 Participatiebanen 268
10.5.2 Beschut werken 269
10.5.3 Loonkostensubsidie 270
10.5.4 Studietoeslag 273
10.5.5 Overige instrumenten 274
10.6 Handhaving 279
10.7 Werkplein, Werkbedrijf en regionale samenwerking 280
10.7.1 Ontwikkeling naar werkpleinen 280
10.7.2 Werkbedrijf en regionale samenwerking 284
10.8 Banenafspraak 285
10.8.1 Algemeen 285
10.8.2 Doelgroep en doelgroepregister 286
10.8.3 Verlies registratie 288
10.9 Cliënt in beeld 288
10.9.1 Start doelmatigheidsproces 288
10.9.2 Afstand tot de arbeidsmarkt en indeling bestand 289
10.10 Offensief voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking 291
10.11 Jurisprudentie 292

11 Verplichtingen 295
11.1 Inleiding 295
11.2 Arbeidsplicht 296
11.3 Re-integratieplicht 297
11.4 Tegenprestatie naar vermogen 297
11.5 Ontheffing verplichtingen 298
11.6 Onthouden van zeer ernstige misdragingen 299
11.7 Scholingsverplichting jongeren 300
11.8 Inlichtingen- en medewerkingsverplichting 301
11.9 Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 303
11.10 Geüniformeerde verplichtingen 304
11.11 Taaleis 305
11.12 Zoektijd voor jongeren 306
11.13 Verlenen van zekerheden 307
11.14 Aantonen woonsituatie 307
11.15 Specifieke verplichtingen 309
11.16 Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura 309
11.17 Gevolgen niet nakomen van verplichtingen 310
11.18 Jurisprudentie 311

12 Handhaving 315
12.1 Algemeen 315
12.2 Handhaving 315
12.3 Het (fraude)onderzoek 317
12.3.1 Inlichtingenplicht 317
12.3.2 Onderzoeksbevoegdheid 318
12.3.3 Bewijslast 320
12.3.4 Fraudesignalen 321
12.3.5 Huisbezoek 322
12.3.6 Onderzoek naar gezamenlijke huishouding 323
12.3.7 Marktplaats 327
12.3.8 Hennepteelt 327
12.3.9 Overige onderzoeken 328
12.4 Jurisprudentie 329
13 Maatregel 335
13.1 Algemeen 335
13.2 Geüniformeerde maatregel 335
13.3 Maatregel bij schending taaleis 337
13.4 Maatregelverordening 338
13.5 Aandachtspunten maatregel 342
13.6 Schema maatregel 347
13.7 Jurisprudentie 347

14 Boete 353
14.1 Inleiding 353
14.2 Boeteprocedure 354
14.3 De hoogte van de boete 355
14.3.1 Verwijtbaarheid 355
14.3.2 Dringende redenen 355
14.3.3 Waarschuwing 355
14.3.4 Benadeling tot € 50.000 356
14.3.5 Benadeling van meer dan € 50.000 361
14.3.6 Recidive 362
14.4 Invordering 363
14.5 Overgangsrecht 364
14.6 Schema 365
14.7 Jurisprudentie 365
15 Terugvordering en invordering 371
15.1 Inleiding 371
15.2 Herziening en intrekking 371
15.3 Terugvordering 373
15.3.1 Verplichting tot terugvordering 373
15.3.2 Bevoegdheid tot terugvordering 374
15.3.3 Verrekening later ontvangen inkomsten 376
15.3.4 Hoogte terugvordering 376
15.3.5 Beperking terugvordering 378
15.3.6 Kwijtschelding boete bij schuldsanering 379
15.3.7 Aansprakelijkheid en meeprofiterende partner 379
15.3.8 Terugvorderingsbesluit 380
15.4 Invordering 381
15.4.1 Beleid tot terugbetaling van bijstandsvorderingen en betaling boete 381
15.4.2 Beslagvrije voet 382
15.4.3 Invordering door verrekening 385
15.4.4 Aanmaning en dwangbevel 386
15.4.5 Beslaglegging 387
15.4.6 Schema invordering 389
15.5 Verjaringstermijnen bij terug- en invordering 390
15.5.1 Verjaring en verval bij terugvordering 390
15.5.2 Verjaring bij invordering 391
15.6 Beslag door derden 392
15.7 Jurisprudentie 393

16 Verhaal 397
16.1 Inleiding 397
16.2 Verhaal op onderhoudsplichtigen 397
16.3 Verhaal op ontvangers van schenkingen 401
16.4 Verhaal op erfgenamen 402
16.5 Verhaalsbesluit 402
16.6 Incasso verhaalsbijdragen 403
16.7 Werkwijze verhaal 403
16.8 Jurisprudentie 404

17 Beschikking en rechtsbescherming 407
17.1 Inleiding 407
17.2 Besluit en beschikkingen 407
17.3 Rechtsbescherming algemeen 410
17.4 Bezwaar 410
17.5 Beroep 416
17.6 Voorlopige voorzieningen 417
17.7 Proceskosten 418
17.8 Schadevergoeding 419
17.9 Klachten 419
17.10 Jurisprudentie 420

Wettekst Participatiewet 425
Trefwoordenregister 517

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De bijstand in praktijk 2021