Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Financieel Memo 2022

Specificaties
Paperback, 428 blz. | Nederlands
Boom | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789024447831
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch : Fiscaal recht
Boom 1e druk, 2022 9789024447831
Onderdeel van serie Financieel Memo
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Financieel Memo is de handzame informatiebron voor een veelheid aan financiële gegevens. Voor de accountant, administrateur, controller, belastingdeskundige, financiële planner, assurantietussenpersoon en makelaar is Financieel Memo het ideale hulpmiddel voor het snel vinden van feiten en cijfers uit de dagelijkse praktijk.

Een groot aantal onderwerpen komt in deze 46e jaargang aan bod, zoals:
▪ macro-economische kerngegevens van Nederland en overheidsfinanciën
▪ renten, geldwezen en hypotheeknormen
▪ externe financiële verslaggeving en uitkeringstoets
▪ financiële kengetallen
▪ tarieven handelsregister, reprorecht, Buma, Sena
▪ kredieten en subsidies
▪ coronamaatregelen
▪ zorgverzekering en zorgtoeslag
▪ sociale zekerheid voor ondernemers
▪ kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
▪ studiefinanciering
▪ minimumloon
▪ fiscale regelingen voor ondernemers
▪ tarieven belastingen en premies
▪ indexcijfers prijzen en lonen.

Financieel Memo: onmisbaar voor de financiële professional.

Specificaties

ISBN13:9789024447831
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:428
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:28-3-2022
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen / 15
1. Kerngegevens Nederland / 19
1.1 Economische kerngegevens voor Nederland / 19
1.2 Kerngegevens rijksoverheid / 20
1.2.1 Miljoenennota / 20
1.2.2 Rijksbegroting / 20
1.2.3 Budgettaire kerngegevens / 21
1.2.4 Belasting- en premieontvangsten / 25
2. Gereserveerd / 26
3. Renten en geldwezen / 27
3.1 Officiële rentetarieven Europese Centrale Bank / 27
3.2 Wettelijke rente / 28
3.3 Belastingrente, heffingsrente en invorderingsrente / 29
3.4 WSF-rente / 30
3.5 Geld- en kapitaalmarkt / 31
3.6 Marktrente/U-rendement / 46
3.7 Rentetafels / 47
3.8 Hypotheekvormen / 53
3.8.1 Lineaire hypotheek / 53
3.8.2 Annuïteitenhypotheek met gelijkblijvende annuïteiten / 54
3.8.3 Annuïteitenhypotheek met groei-annuïteiten / 54
3.8.4 Levenhypotheek (hypotheek met gemengde verzekering) / 54
3.8.5 Spaarhypotheek / 55
3.8.6 Aflossingsvrije hypotheek / 56
3.8.7 Beleggingshypotheek / 56
3.9 Hypothecair krediet / 56
3.9.1 Beoordelingscriteria / 56
3.9.2 Inkomenscriteria / 57
3.9.3 Maximaal hypothecair krediet in verhouding tot waarde van woning / 78
3.10 Maximale kredietvergoeding / 79
3.11 Omrekeningskoersen / 79
4. Externe verslaggeving / 83
4.1 Algemene voorschriften / 83
4.1.1 Verslaggeving / 83
4.1.2 Toepassingsgebied Titel 9 Boek 2 BW / 83
4.1.3 Opmaken/vaststellen jaarrekening1 / 84
4.1.4 Openbaarmaking / 85
4.1.5 Deskundigenonderzoek / 86
4.1.6 Geen Titel 9 Boek 2 BW ondernemingen / 87
4.1.7 Vrijstelling van inrichtingseisen / 88
4.1.8 Aansprakelijkheid/jaarrekeningprocedure / 88
4.2 Jaarrekening / 88
4.2.1 Algemene bepalingen / 88
4.2.1.1 Inzichtsvereiste / 88
4.2.1.2 Normen en standaarden / 89
4.2.1.3 Verbonden maatschappijen / 90
4.2.1.4 Niet vermelden van posten/mededelingen / 91
4.2.1.5 Taal/geldeenheid / 91
4.2.1.6 Samenvoeging/ontleding/rangschikking gegevens / 92
4.2.2 Balans / 92
4.2.2.1 Hoofdindeling / 92
4.2.2.2 Immateriële vaste activa / 93
4.2.2.3 Materiële vaste activa / 94
4.2.2.4 Financiële vaste activa / 95
4.2.2.5 Voorraden / 95
4.2.2.6 Vorderingen / 96
4.2.2.7 Effecten / 96
4.2.2.8 Liquide middelen / 97
4.2.2.9 Eigen vermogen / 97
4.2.2.10 Voorzieningen / 98
4.2.2.11 Schulden / 99
4.2.3 Winst- en verliesrekening / 100
4.2.3.1 Hoofdindeling / 100
4.2.3.2 Baten/lasten uit gewone bedrijfsuitoefening / 100
4.2.3.3 Omzet / 101
4.2.4 Waardering / 101
4.2.4.1 Waarderingsgrondslagen van vermogen en grondslagen resultaatbepaling / 101
4.2.4.2 Beginselen / 102
4.2.4.3 Waardering vaste activa / 103
4.2.4.4 Waardering vlottende activa / 104
4.2.4.5 Besluit actuele waarde / 105
4.2.4.6 Herwaarderingsreserve / 107
4.2.4.7 Voorzieningen / 108
4.2.5 Toelichting balans/winst- en verliesrekening / 108
4.2.5.1 Inhoud / 108
4.2.5.2 Eigen vermogen / 108
4.2.5.3 Aandelen / 109
4.2.5.4 Vermelding kapitaalbelangen / 109
4.2.5.5 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum / 110
4.2.5.6 Langlopende financiële verplichtingen / 110
4.2.5.7 Financiële instrumenten / 110
4.2.5.8 Overige gegevens / 111
4.3 Bestuursverslag / 113
4.3.1 Algemeen / 113
4.3.2 Inrichtingseisen / 113
4.4 Overige gegevens / 116
4.5 Jaarrapport micro/kleine/middelgrote ondernemingen / 116
4.5.1 Algemeen / 116
4.5.2 Micro ondernemingen / 117
4.5.3 Kleine ondernemingen / 119
4.5.4 Middelgrote ondernemingen / 121
4.6 Geconsolideerde jaarrekening / 124
4.7 Modellen jaarrekening / 125
4.7.1 Algemeen / 125
4.7.2 Model A – balans / 127
4.7.3 Model B – balans / 129
4.7.4 Model C – balans / 130
4.7.5 Model D – balans / 131
4.7.6 Model E – winst- en verliesrekening / 131
4.7.7 Model F – winst- en verliesrekening / 132
4.7.8 Model I – winst- en verliesrekening / 132
4.7.9 Model J – winst- en verliesrekening / 133
4.8 Kasstroomoverzicht (cash flow) / 133
4.8.1 Kasstroomoverzicht directe methode / 134
4.8.2 Kasstroomoverzicht indirecte methode / 134
4.9 Meldingsplicht bestuurders / 135
4.10 Bestuurdersaansprakelijkheid / 136
4.11 Uitkeringstoets dividenduitkering door BV / 137
5. Financiële kengetallen / 139
5.1 Liquiditeitskengetallen / 139
5.1.1 Balansliquiditeitsratio’s / 139
5.1.2 Omloopfrequentieratio’s / 140
5.1.3 Cash flow-ratio’s / 141
5.2 Solvabiliteitskengetallen / 142
5.3 Winstkengetallen / 143
5.4 Beurskengetallen / 144
5.5 Diversen / 144
5.6 Begrippen / 146
6. Bedrijf en beroep / 147
6.1 Tarieven Kamer van Koophandel / 147
6.2 Notaristarief familiepraktijk / 152
6.3 Reprorecht bedrijfsleven / 153
6.4 Tarieven Buma / 153
6.4.1 Algemeen tarief / 154
6.4.2 Mechanische achtergrondmuziek / 156
6.4.3 Horeca / 157
6.4.4 Welzijn / 159
6.4.5 Onderwijs en kinderopvang / 160
6.4.6 Fitnesscentra / 161
6.4.7 Amateurvereniging / 162
6.4.8 Kerkelijke groepering / 163
6.4.9 Internet / 163
6.5 Tarieven Sena / 164
6.5.1 Bedrijfsleven / 164
6.5.2 Horeca / 168
6.5.3 Verkoopruimte, parkeergarage, winkelcentra e.d. / 169
6.5.4 Vermaak, ontspanning en cultuur / 170
6.5.5 Onderwijs en kinderopvang / 173
6.5.6 Sport / 175
6.5.7 Gezondheidszorg / 176
6.5.8 Internet / 176
6.6 Tarieven Videma / 177
6.6.1 Algemeen tarief / 177
6.6.2 Brancheregeling bedrijfsleven / 179
6.6.3 Brancheregeling horeca / 181
6.6.4 Brancheregeling sport / 182
6.6.5 Brancheregeling onderwijs / 183
6.6.6 Brancheregeling verkoopruimtes / 183
6.6.7 Brancheregeling zorg en welzijn / 184
6.7 Tarieven FilmService / 184
6.7.1 Tarief standaardlicentie / 185
6.7.2 Tarief pluslicentie / 187
6.7.3 Brancheregelingen / 187
7. Kredieten/financiering / 191
7.1 Grondslagen krediet- en financieringsregelingen / 191
7.2 Borgstelling MKB-kredieten / 191
7.3 Groeifaciliteit / 193
7.4 Garantie ondernemingsfinanciering (GO)/bankgaranties / 194
7.5 Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) / 195
7.6 Innovatiekredieten / 197
7.7 Seed capital technostarters / 199
7.8 Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie / 204
7.9 Klein Krediet Corona (KKC) / 208
7.10 Microkrediet, MKB-krediet en corona-overbruggingskrediet / 210
7.11 Exportkredietverzekering / 212
7.12 Starterskrediet UWV / 212
7.13 Crowdfunding / 213
8. Subsidies / 215
8.1 Grondslagen subsidieregelingen / 215
8.2 Innovatiesubsidies / 215
8.2.1 MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) / 215
8.2.2 Innovatieprestatiecontracten (IPC) / 219
8.2.3 Eurostars / 221
8.2.4 Internationaal innoveren / 223
8.3 Energie- en klimaatsubsidies / 225
8.4 Scholingssubsidie / 226
8.4.1 Praktijkleren / 226
8.4.2 Praktijkleren in derde leerweg / 230
8.4.3 Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen / 231
8.4.4 Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB !dee) / 233
8.4.5 NL leert door met inzet van scholing (NLLD–S) / 234
8.4.6 STAP-budget / 236
8.5 Werkgelegenheidssubsidies / 238
8.5.1 Subsidie voor werknemer met structurele functionele beperking / 238
9. Coronamaatregelen / 241
9.1 Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5) / 241
9.1.1 Recht op subsidie NOW-5 / 241
9.1.2 Subsidieverlening NOW-5 / 242
9.1.3 Subsidievaststelling NOW-5 / 243
9.1.4 Verplichtingen NOW-5 / 245
9.2 Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) / 247
9.3 Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) / 247
9.3.1 Doelgroep TVL / 247
9.3.2 Recht en hoogte TVL-subsidie / 264
9.3.3 Subsidieverlening TVL / 271
9.3.4 Subsidievaststelling TVL / 275
9.3.5 Verplichtingen TVL / 277
10-19. Gereserveerd / 277
20. Zorgverzekering en zorgtoeslag / 279
20.1 Zorgverzekeringswet (Zvw) / 279
20.2 Wet op de zorgtoeslag (Wzt) / 280
21. Sociale zekerheid voor ondernemers / 283
21.1 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) / 283
21.2 Inkomensvoorziening IOAZ / 283
21.3 Bijstandverlening aan zelfstandigen (BBZ 2004) / 284
22. Wet op het kindgebonden budget (WKB) / 287
22.1 Kindgebonden budget / 287
23. Wet kinderopvang (Wko) / 289
23.1 Kinderopvangtoeslag / 289
23.2 Tegemoetkoming kinderopvang / 297
24. Kinderbijslag (AKW) / 301
24.1 Uitkeringsbedragen per kwartaal / 301
24.2 Onderhoudsvoorwaarden / 302
25. Studiefinanciering / 305
25.1 Normbedragen WSF / 305
25.2 Studievertraging corona / 312
26. Minimumlonen / 313
26.1 Wettelijk minimumloon / 313
27-29. Gereserveerd / 316
30. Fiscale regelingen voor ondernemers / 317
30.1 Investeringsaftrek / 317
30.1.1 Algemeen / 317
30.1.2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek / 317
30.1.3 Energie-investeringsaftrek / 318
30.1.4 Milieu-investeringsaftrek / 320
30.1.5 Uitgesloten bedrijfsmiddelen investeringsaftrek / 322
30.1.6 Desinvesteringsbijtelling / 323
30.2 Gereserveerd / 324
30.3 Staking/doorschuiving/geruisloze omzetting / 324
30.3.1 Staking/doorschuiving / 324
30.3.2 Geruisloze omzetting in NV/BV / 326
30.4 Willekeurige afschrijving / 326
30.4.1 Milieu-investeringen (VAMIL) / 327
30.4.2 Investeringen door startende ondernemers / 328
30.4.3 Zeeschepen / 329
30.5 Urencriterium/verlaagd urencriterium / 329
30.6 Ondernemersaftrek / 330
30.6.1 Zelfstandigenaftrek/startersaftrek / 330
30.6.2 S&O-aftrek/starters-S&O-aftrek / 331
30.6.3 Meewerkaftrek / 332
30.6.4 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid / 332
30.6.5 Stakingsaftrek / 333
30.7 MKB-winstvrijstelling / 333
30.8 Fiscale oudedagsreserve / 334
30.9 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen / 335
30.10 Middeling / 341
30.11 Aanmerkelijk belang / 343
30.12 Loonkostenfaciliteiten / 344
30.12.1 Afdrachtvermindering zeevaart / 344
30.12.2 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk / 345
31. Tarieven belastingen en premies / 351
31.1 Inkomstenbelasting / 351
31.1.1 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 351
31.1.2 Verzamelinkomen / 352
31.1.3 Tarieftabellen / 353
31.1.4 Heffingskorting / 360
31.2 Loonbelasting / 364
31.2.1 Gebruikelijk en fictief loon a.b.-houder / 364
31.2.2 Auto van de zaak / 364
31.2.3 Fiets van de zaak (vanaf 2020) / 367
31.2.4 Eindheffing / 368
31.3 Vennootschapsbelasting / 370
31.4 Dividendbelasting / 371
31.5 Omzetbelasting / 371
31.5.1 Percentages / 371
31.5.2 Kleine ondernemers / 372
31.5.3 Factuurgegevens / 374
31.6 Belasting van personenauto’s en motorrijwielen / 376
31.7 Belasting zware motorrijtuigen / 384
31.8 Belastingen van rechtsverkeer / 385
31.9 Verhuurderheffing / 385
31.10 Premie volksverzekeringen / 386
32-39. Gereserveerd / 387
40. Indexcijfers / 389
40.1 CPI-alle huishoudens / 389
40.2 Indexcijfers CAO-lonen / 398
40.2.1 CAO-lonen per uur (maandcijfers) / 398
40.2.2 CAO-lonen per maand (maandcijfers) / 404
40.2.3 CAO-lonen per uur/maand (jaarcijfers) / 410
40.3 Indexcijfers alimentatie / 412
40.4 Jaarlijkse huurverhogingen / 412
41. Diversen / 415
41.1 Werkdagenoverzicht / 415
41.2 Onderwijsvakanties / 416
41.3 Websites instanties / 417
41.4 Stijging AOW-leeftijd / 418
41.5 Transitievergoeding / 418

Alfabetisch register / 419

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Financieel Memo 2022