Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen

(Belgisch recht)

Specificaties
Gebonden, 1424 blz. | Nederlands
MAKLU uitgevers | 24e druk, 2020
ISBN13: 9789046610244
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
MAKLU uitgevers 24e druk, 2020 9789046610244
Onderdeel van serie Reeks in Hoofdlijnen
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema's.

Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De lezer krijgt een zo geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de verschillende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optimaliseert. Als praktisch referentiewerk hoort dit werk op het bureau van elke fiscalist, accountant, bedrijfsrevisor, fiscale advocaat en notaris.

De materie is bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2019.

Specificaties

ISBN13:9789046610244
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1424
Druk:24
Verschijningsdatum:29-5-2020
Hoofdrubriek:Fiscaal recht

Over Jos Couturier

Prof. Dr. Jos J. Couturier (†) is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

Andere boeken door Jos Couturier

Over Bruno Peeters

Prof. Dr. Bruno Peeters is gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

Andere boeken door Bruno Peeters

Over Elly Van de Velde

Prof. dr. Elly Van de Velde is hoofddocent aan de faculteit recht van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt.

Andere boeken door Elly Van de Velde

Inhoudsopgave

Ten Geleide V
Inhoudstafel VII
Lijst van afkortingen XXIX
Inleiding 1
Afd. 1. Bepaling van de belasting 1
Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3
Afd. 3. Functies van de belasting 7
1. Financiële functie 8
2. Economische functie 10
3. Sociale functie 11
Afd. 4. Belastingheffende instanties 11
Afd. 5. Beginselen van de belastingheffing 13
1. Principes voortvloeiend uit de Grondwet 13
A. Geen belasting zonder wet (art. 170, par. 1 GW) 13
B. Eénjarigheid van de belasting (art. 171 GW) 31
C. Het gelijkheidsbeginsel (art. 10, 11 en 172 GW) 33
2. Principes voortvloeiend uit het publiekrechtelijk karakter van de belastingwet 37
A. De belastingwet is van openbare orde 38
B. De belastingwet moet strikt worden geïnterpreteerd 48
C. De belastingwet heeft geen terugwerkende kracht 50
D. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook in belastingzaken van toepassing 53
E. Naast zuiver fiscale sancties kan de belastingwet in strafrechtelijke sancties voorzien 57
Afd. 6. Gemeenschappelijke fiscale geschilprocedure 69
Afd. 7. Veralgemening van de rulingpraktijk 72
Afd. 8. Indeling van de belastingen 75
Afd. 9. Opbrengst van de belastingen 76
Afd. 10. Administratieve inrichting 77
Afd. 11. Rekenhof 80
Afd. 12. Ombudsman 81
Afd. 13. Fiscale bemiddeling 82
Afd. 14. Tegemoetkomingen voor fiscale spijtoptanten en maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning 84
1. Eenmalige bevrijdende aangifte 85
2. Fiscale regularisatie (2005-2013) 85
3. Permanent systeem inzake fiscale regularisatie 87
4. Maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning 89
A. Aanwending door de fiscus van terug te geven of te betalen sommen 89
B. Bevoegdheid belastingontvanger 91
C. Notificatie na overlijden 91
D. Diamantstelsel 92
Afd. 15. Afschaffing effecten aan toonder 96
Boek I. Staatsbelastingen 99
Deel I. Inkomstenbelastingen 100
Titel I. Inleiding 100
Hoofdstuk I De verschillende inkomstenbelastingen 100
Hoofdstuk II Ontstaan en ontwikkeling 100
Hoofdstuk III Definities 102
Titel II. Personenbelasting 121
Hoofdstuk I Algemeen overzicht 121
Afd. 1. De personenbelasting: een gedeelde en een samengevoegde belasting 121
Afd. 2. De fiscale autonomie van de gewesten 122
1. Algemeen 122
2. Het algemeen normatief kader 124
Afd. 3. De fiscale bevoegdheden van de gewesten inzake de personenbelasting 125
1. Schematisch overzicht 125
2. De autonomiefactor 126
3. De gereduceerde belasting Staat en de belasting Staat 127
A. De gereduceerde belasting Staat 127
B. De belasting Staat 127
4. Gewestelijke bevoegdheden inzake de personenbelasting 127
A. Opcentiemen 128
B. Kortingen 130
C. Belastingvermeerderingen 130
D. Belastingverminderingen 131
E. Belastingkredieten 132
F. Exclusieve bevoegdheden voor de gewesten 132
5. Federale bevoegdheden inzake de personenbelasting 134
6. Progressiviteitsregel 134
A. Algemeen principe 134
B. Afzwakking van de progressiviteitsregel 135
C. Afwijking voor bepaalde leningen afgesloten vóór 1 januari 2015 136
7. Respect voor het recht tot het heffen van aanvullende belastingen
door gemeenten en agglomeraties 137
8. Lokalisatiecriterium 137
9. Procedureverplichtingen 138
10. Dienst van de personenbelasting 140
Afd. 4. De berekening van de personenbelasting 140
1. Samenstelling van het belastbaar inkomen 140
2. Bepaling van de belasting Staat 141
3. Bepaling van de gereduceerde belasting Staat 141
4. Berekening van de federale personenbelasting 142
5. Berekening van de gewestelijke personenbelasting 142
6. Overschotregeling 142
7. Vaststelling van de totale belasting 144
8. Verrekeningen op de totale belasting 144
9. Inwerkingtreding 144
Hoofdstuk II Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de belasting 145
Hoofdstuk III Grondslag van de belasting 150
Afd. 1. Algemene bepaling van het belastbare inkomen 150
Afd. 2. Inkomen van onroerende goederen 150
1. Synthese 150
2. Belastbare inkomsten 151
A. Voor in België gelegen onroerende goederen 151
B. Voor in het buitenland gelegen onroerende goederen 153
C. Voor de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten m.b.t. een in België of in het buitenland gelegen onroerend goed: de verkregen bedragen 154
3. Vaststelling van het netto-inkomen 154
A. Forfaitaire tegemoetkoming voor eigenaarsonderhoud 154
B. Interesten en termijnen 156
4. Het kadastraal inkomen 158
A. Bepaling van het kadastraal inkomen 158
B. Aangifte 159
C. Vaststelling van het kadastraal inkomen 159
D. Perequatie, herziening en herschatting van de kadastrale inkomens. Indexering 161
E. Invoegetreding van de nieuw vastgestelde of herziene Kadastrale inkomens 161
F. Procedure 162
5. Vrijstellingen en verminderingen 163
A. Private goederen bestemd voor openbare eredienst, onderwijs of weldadigheid 163
B. Loopbaanpacht en langetermijnpacht 164
C. Eigen woning 164
D. Onbewoonde, improductieve of vernielde eigendommen 166
E. Woningaftrek 167
6. Onroerende inkomsten met beroepskarakter 167
Afd. 3. Inkomen van roerende goederen en kapitalen 168
1. Bepaling 168
A. Dividenden 168
B. Interest 177
C. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 186
D. Inkomsten begrepen in zekere renten 186
E. Inkomsten van auteursrechten 187
2. Vaststelling van het netto-inkomen 188
A. Inkomsten uit roerende kapitalen 188
B. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 188
3. Duurzame deglobalisatie van de roerende inkomsten met ingang van het aanslagjaar 1985 189
4. Roerende inkomsten met beroepskarakter 190
Afd. 4. Beroepsinkomen 190
1. Belastbare inkomsten 190
A. Winst 191
B. Baten 202
C. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid 204
D. Bezoldigingen 206
E. Pensioenen 219
2. Vrijgestelde inkomsten 227
A. Sociale en culturele vrijstellingen (art. 38 en 38/1 WIB 92) 227
B. Vrijgestelde pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden 233
C. Stelsel van de meerwaarden 234
D. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen 254
E. Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord 256
3. Vaststelling van het netto-inkomen 257
A. Beroepskosten 257
B. Forfaitaire aftrek voor beroepskosten 281
C. Economische vrijstellingen 284
D. Beroepsverliezen 291
E. Aftrekken van het totale beroepsinkomen 293
Afd. 5. Divers inkomen 294
1. Opsomming 294
2. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden 308
3. Diverse inkomsten met beroepskarakter 308
Afd. 6. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen 309
Afd. 7. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden 311
1. Grondregel 311
2. Meewerkinkomen 313
3. Huwelijksquotiënt 314
4. Correctiemaatregel 314
5. Het begrip beroepsinkomsten 315
6. Bijzondere regelingen 315
Afd. 8. Beperking van de voordelen in verhouding tot de duur van het belastbare tijdperk 317
Hoofdstuk IV Berekening van de belasting 317
Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag 317
1. Belastingvrije som 317
A. Belastingvrije som ten gunste van alle belastingplichtigen 318
B. Aanvullende vrijstelling voor personen ten laste 318
C. Diverse aanvullende vrijstellingen 321
D. Wie zijn personen ten laste? 321
E. Aanrekening van het vrijgestelde inkomen 323
2. Belastingtarief 326
3. Jaarlijkse indexering 328
A. Algemeen 328
B. Regionale verschillen 329
4. Belastingkredieten 330
A. Federale belastingkredieten 330
B. Gewestelijke belastingkredieten 334
5. Verminderingen 337
A. Inleiding 337
B. Vermindering voor het langetermijnsparen 340
C. Vermindering voor het bouwsparen (overgangsbepaling (art. 145/17 tot 145/20 WIB 92 zoals ze bestonden alvorens te zijn opgeheven door de Programmawet van 27 december 2004 wat de hypothecaire leningen betreft die vanaf 1 januari 2005 zijn gesloten voor het verwerven of behouden van de enige woning van de belastingplichtige) 350
D. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques andere dan sociale dienstencheques (art. 145/21 tot 145/23 WIB 92) 351
1. Algemeen 351
E. Vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning (art. 145/24 WIB 92) 354
F. Vermindering voor woningrenovatie in het kader van het grootstedenbeleid (art. 145/25WIB 92) 358
G. Vermindering ter bevordering van de financiering van startende ondernemingen – (art. 145/26 WIB 92) 359
H. Vermindering voor verwerving van elektrische voertuigen (art. 145/28 WIB 92) 363
I. Vermindering voor de vernieuwing van huurwoningen (art. 145/30 WIB 92) 364
J. Vermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden (art. 145/32 WIB 92) 365
K. Vermindering voor giften (art. 145/33 WIB 92) 366
L. Vermindering voor bezoldigingen voor een huisbediende (art. 145/34 WIB 92) 366
M. Vermindering voor kinderoppas (art. 145/35 WIB 92) 367
N. Vermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen (art. 145/36 WIB 92) 368
O. Verminderingen voor woningen (art. 145/36bis t/m art. 145/46 WIB 92) 369
P. Vermindering voor uitgaven voor dakisolatie (art. 145/47 WIB 92) 395
Q. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (art. 146 t/m 154 WIB 92) 396
R. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag 400
S. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (art. 155-156 WIB 92) 402
T. Verminderingen van de gewesten op basis van oud art. 6 par. 2
lid 1, 4° BFW 404
6. Vermeerderingen 406
A. Aanvullende crisisbijdrage 406
B. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 406
C. Aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting (art. 465 t/m 470/2 WIB 92) 410
Afd. 2. Bijzondere stelsels van aanslag 411
1. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente 412
2. Afzonderlijke aanslagen 413
A. Belasting tegen een aanslagvoet van 33 % (art. 171, 1° WIB 92) 414
B. Belasting tegen een aanslagvoet van 8% (art. 171, 1°bis WIB 92) 416
C. Belasting tegen een aanslagvoet van 10 % (art. 171, 2° WIB 92) 417
D. Belasting tegen een aanslagvoet van 15 % (art. 171, 2°bis WIB 92) 419
E. Belasting tegen een aanslagvoet van 18 % (art. 171, 2°quater WIB 92) 419
F. Belasting tegen een aanslagvoet van 30% (art. 171, 3° WIB 92) 419
G. Belasting tegen een aanslagvoet van 20 % (art. 171, 3°bis WIB 92) 420
H. Belasting tegen de toepasbare aanslagvoet op de inkomsten
van roerende goederen, kapitalen of loten waarop die
vergoedingen betrekking hebben (art. 171, 3°ter WIB 92) 420
I. Belasting tegen een aanslagvoet van 15 % (art. 171,
3°quinquies WIB 92) 420
J. Belasting tegen een aanslagvoet van 15 % (art. 171,
3°quinquies WIB 92) 421
K. Belasting tegen een aanslagvoet van 20% of 15% (art. 171, 3° sexies WIB 92) 421
L. Belasting tegen een aanslagvoet van 5% of 20% (art. 171, 3°septies WIB 92) 422
M. Belasting tegen een aanslagvoet van 16,5 % (art. 171, 4° WIB 92) 422
N. Belasting tegen een aanslagvoet van 12,5% (art. 171, 4°bis WIB 92) 427
O. Belasting tegen een gemiddelde aanslagvoet (art. 171, 5° WIB 92) 427
P. Belasting tegen de aanslagvoet met betrekking tot het geheel
van de andere belastbare inkomsten (art. 171,6° WIB 92) 430
Q. Belasting tegen de aanslagvoet van 10,38% (art. 171,7° WIB 92)431
3. Beperking van de voordelen in verhouding tot de duur van het belastbare tijdperk 432
Afd. 3. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting 433
Titel III. Vennootschapsbelasting 434
Inleiding 434
Hoofdstuk I Aan de belasting onderworpen vennootschappen 435
Hoofdstuk II Grondslag van de belasting 446
Afd. 1. Algemene bepalingen 446
1. Principiële verwijzing naar de regels van de personenbelasting 446
2. Antimisbruikbepaling 448
3. Gestort kapitaal 449
A. Begrip 449
B. Uitgiftepremies 451
C. Uitgifte van winstbewijzen 451
D. Rentegevende voorschotten 451
E. Inbrengverrichtingen 452
F. Liquidatiereserve en bijzondere liquidatiereserve 462
4. Fiscale nettowaarde 463
Afd. 2. Belastinggrondslag 464
1. Naar Belgisch recht opgerichte vennootschappen 472
2. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen 473
3. Verkrijging van eigen aandelen 473
4. Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen 475
Afd. 3. Vrijgestelde inkomsten 476
1. Meerwaarden 476
A. Algemeen 477
B. Bijzonderheden 483
2. Gewestelijke steunmaatregelen 488
3. Inschakelingsbedrijven 489
4. Vrijgestelde voorzieningen 490
5. Verzekeringsondernemingen 491
6. Investeringen in audiovisuele producties en in podiumwerken 491
7. Investeringsreserve 494
8. Vrijgestelde innovatie-inkomsten 497
9. Specifieke vrijstellingen 499
A. Financieringskostensurplus 499
B. Groepsbijdrageregeling 500
Nieuw recht 500
10. Kapitaalvergoedingen in het kader van de economische heropleving 500
Afd. 4. Vaststelling van het netto-inkomen 501
1. Beroepskosten 501
2. Vaststelling van het belastbare inkomen 516
A. Algemeen 517
B. Eerste bewerking 518
C. Tweede bewerking 519
D. Derde bewerking 519
E. Vierde bewerking 520
F. Vijfde bewerking 535
G. Zesde bewerking 542
H. Zevende bewerking 547
I. Achtste bewerking 557
J. Negende bewerking 560
K. Nieuw recht 562
Afd. 5. Ontbinding en vereffening 567
1. Verdeling van het maatschappelijk vermogen 567
2. Met verdeling van het maatschappelijk vermogen gelijkgestelde verrichtingen 572
A. Fusie 572
B. Splitsing 573
C. Partiële fusie of splitsing 573
D. Ontbinding zonder verdeling 574
E. Omzetting 574
F. Verandering van nationaliteit 574
G. Verlening van vergunning als vastgoed-BEVAK of als PRIVAK 576
H. Verlening van vergunning als gespecialiseerde vastgoedvennootschap 576
3. Het fusieregime 577
A. Historiek 577
B. Krachtlijnen 579
C. Voorwaarden 579
D. Belastingneutrale fusie of splitsing 581
E. Partiële splitsing of afsplitsing 597
F. Zetelverplaatsing van een binnenlandse vennootschap 600
Hoofdstuk III Berekening van de belasting 601
Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag 601
1. Algemeen belastingtarief 601
2. Bijzondere belastingtarieven 605
3. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming 609
4. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 609
5. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 610
6. Aanvullende crisisbijdrage 611
7. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 611
Afd. 2. Afzonderlijke aanslagen 612
Afd. 3. Bijzondere fiscale stelsels 620
1. Historiek 620
2. Beleggingsvennootschappen 620
3. Coöperatieve participatievennootschappen 628
4. Zeescheepvaart 628
A. Tonnagestelsel 629
B. Bijzonder keuzestelsel van afschrijvingen 630
C. Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen 630
D. Investeringsaftrek 631
E. Beheer van zeeschepen voor rekening van derden 631
F. Vermindering van het registratierecht op zeescheepshypotheken 632
5. Organisme voor de Financiering van Pensioenen 632
Titel IV. Rechtspersonenbelasting 634
Hoofdstuk I Aan de belasting onderworpen rechtspersonen 634
Hoofdstuk II Grondslag en berekening van de belasting 635
Afd. 1. Alle soorten van rechtspersonen 635
Afd. 2. Rechtspersonen van de tweede soort 636
Afd. 3. Rechtspersonen van de derde soort 637
Titel V. Belasting van niet-inwoners 639
Hoofdstuk I Aan de belasting onderworpen personen 639
Hoofdstuk II Grondslag en berekening van de belasting 640
Afd. 1. Belastbare inkomsten 640
Afd. 2. Grondslag en berekening van de belasting per categorie van belastingplichtigen 651
1. Natuurlijke personen (art. 227, 1° WIB 92) 651
A. Samenvoeging van onroerende en beroeps- en diverse inkomsten 651
B. Invloed van de zesde staatshervorming 652
C. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen
inkomsten. Van het totaal van de netto-inkomsten aftrekbare uitgaven. 657
2. Vennootschappen en verenigingen met winstoogmerk (art. 227, 2° WIB 92) 661
3. Vreemde Staten en verenigingen zonder winstoogmerk (art. 227,
3° WIB 92) 663
4. Overige niet-inwoners 665
Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen 666
Hoofdstuk I Storting van de belasting door voorheffing 666
Afd. 1. Algemene bepalingen 666
Afd. 2. Onroerende voorheffing 669
1. Schuldenaars 669
2. Aanslagjaar 669
3. Opeisbaarheid en invordering 670
4. Grondslag en aanslagvoet 670
5. Vrijstellingen 673
A. Vrijstellingen van toepassing in het Vlaamse Gewest 673
B. Vrijstellingen van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 675
C. Vrijstellingen van toepassing in het Waalse Gewest 675
6. Verminderingen 676
A. Verminderingen van toepassing in het Vlaamse Gewest 676
B. Verminderingen van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 678
C. Verminderingen van toepassing in het Waalse Gewest 680
7. Kwijtschelding of proportionele vermindering 681
A. Vlaamse regeling 681
B. Brusselse regeling 682
C. Waalse regeling 682
8. Bijzondere regionale tegemoetkomingen 683
Afd. 3. Voorheffingen op roerende inkomsten 684
1. Roerende voorheffing 684
A. Schuldenaars 684
B. Opeisbaarheid en invordering 687
C. Aanslagvoet 688
D. Voornaamste heffingsregels 690
E. Bevrijdende roerende voorheffing 703
2. Fictieve roerende voorheffing 705
3. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 705
Afd. 4. Bedrijfsvoorheffing 710
Afd. 5. Belastingkredieten 719
A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming 720
B. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 720
C. Belastingkrediet voor kinderen ten laste 720
D. Belastingkredieten voor lage inkomsten 720
E. Terugbetaalbare bestanddelen 721
Hoofdstuk II Verrekening van de voorheffingen 721
Afd. 1. Personenbelasting 722
Afd. 2. Vennootschapsbelasting 723
Afd. 3. Rechtspersonenbelasting 727
Afd. 4. Belasting van niet-inwoners 727
Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen 728
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 728
Hoofdstuk II Aangifte 730
Afd. 1. Aangifte inzake inkomstenbelastingen 730
Afd. 2. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 734
Afd. 3. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven 735
Afd. 4. Identificatie van de belastingplichtige 735
Afd. 5. Bewijskracht van aangiften 735
Hoofdstuk III Onderzoeks- en controlerechten van de Administratie 736
Afd. 1. Plichten van de belastingplichtige 736
1. Voorlegging van boeken en bescheiden 736
2. Verstrekking van inlichtingen 737
3. Toegang tot bedrijfslokalen, werven en privéwoningen 739
4. Boekhoudverplichting 740
5. Aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen 740
Afd. 2. Plichten van derden 741
Afd. 3. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen 743
Afd. 4. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden 745
Afd. 5. Uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale besturen 747
Afd. 6. Wederzijdse bijstand in EU-verband 748
Afd. 7. Wederzijdse bijstand in OESO-verband 750
Afd. 8. Europees arbitrageverdrag 751
Afd. 9. Mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie 753
Hoofdstuk IV Bewijsmiddelen van de Administratie 754
Afd. 1. Beginsel 754
Afd. 2. Bijzondere bewijsmiddelen 755
Afd. 3. Niet-tegenstelbaarheid van bepaalde verrichtingen 758
Afd. 4. Ruling 760
Hoofdstuk V Aanslagprocedure 761
Afd. 1. Wijziging van de aangifte 761
Afd. 2. Aanslag van ambtswege 762
Hoofdstuk VI Aanslag 763
Afd. 1. Aanslagjaar 763
Afd. 2. Belastbaar tijdperk 763
Afd. 3. Aanslagtermijnen 764
1. Gewone aanslagtermijn 764
2. Aanslagtermijn van drie/vijf of zeven/negen jaar (art. 354 WIB 92) 765
3. Nieuwe aanslag na vernietiging van een onregelmatige aanslag (art. 355 WIB 92) 766
4. Subsidiaire aanslag (art. 356 WIB 92) 767
5. Bijzondere aanslagtermijnen (art. 358 WIB 92) 768
Afd. 4. Aanslag in hoofde van overnemende of verkrijgende vennootschappen 771
Hoofdstuk VII Rechtsmiddelen 771
Afd. 1. Administratief beroep 771
Afd. 2. Gerechtelijk beroep 778
Hoofdstuk VIII Invordering van de belasting 780
Afd. 1. Belastingschuldigen 782
1. Algemeen beginsel 782
2. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden 783
3. Feitelijk gescheiden echtgenoten 784
4. Overleden belastingplichtige 785
5. Aannemer 785
6. Betwiste aanslagen 788
Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen 23.indb 17 2/3/2018 11:12:19 AM
Afd. 2. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen 789
1. Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 789
2. Ten kohiere gebrachte directe belastingen en onroerende voorheffing 790
3. Over hun geheel onverwijld betaalbare belastingen en voorheffingen 790
4. Exitheffing – Keuzestelsel tussen onmiddellijke of gespreide betaling790
5. Bescherming van personen die tegelijk schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut 791
6. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen 792
Afd. 3. Interesten 793
Afd. 4. Verjaring 796
Afd. 5. Vervolgingen 797
Afd. 6. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering 798
Hoofdstuk IX Sancties 803
Hoofdstuk X Aanvullende crisisbijdrage 805

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belgisch Belastingrecht in Hoofdlijnen