Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Handhaving van intellectuele eigendom

Specificaties
Gebonden, 400 blz. | Nederlands
Uitgeverij deLex | 1e druk, 2016
ISBN13: 9789086920464
Uitgeverij deLex 1e druk, 2016 9789086920464
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In dit boek wordt in de opvolgende hoofdstukken aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter zake van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het gebied van de intellectuele eigendom wordt daarbij - mede gelet op het toepassingsgebied van het TRIPS-Verdrag (TRIPs-V) en de Handhavingsrichtlijn (Hrl) - beperkt tot het Nederlandse positieve recht, dat wil zeggen: de hier te lande wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten en daarop betrekking hebbende rechtspraak, geplaatst in internationaal en EU perspectief. Zulks met dien verstande evenwel dat binnen dat kader passende en met die wettelijk geregelde rechten samenlopende rechtsposities, zoals die met betrekking tot portretten en domeinnamen zowel als de ongeoorloofde mededinging, mede in de beschouwing worden betrokken.

Bediening van de rechtspraktijk staat daarbij voorop vanuit de gedachte dat de praktijk ermee zal zijn gediend om nu nog verspreid over verscheidene boeken besproken regels met betrekking tot de handhaving van de intellectuele eigendom in dit boek bijeengebracht te vinden.

Specificaties

ISBN13:9789086920464
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:400
Druk:1
Verschijningsdatum:21-9-2016
ISSN:

Over F.W. Grosheide

F.W(illem) Grosheide is emeritus hoogleraar privaatrecht (burgerlijk recht en intellectuele eigendomsrecht) aan de Universiteit Utrecht en werkzaam als advocaat in Amsterdam. Zijn publicaties liggen in het bijzonder op het gebied van het contractenrecht en het auteursrecht.

Andere boeken door F.W. Grosheide

Inhoudsopgave

Ter inleiding 13

Lijst van auteurs 14

DEEL I ALGEMEEN 17

1 Introductie 19
Willem Grosheide

1.1 Inleiding 19
1.2 TRIPs Verdrag 24
1.3 Anti-Piraterij Verordening 29
1.4 Handhavingsrichtlijn 31
1.5 Alternatieve geschillenbeslechting 35
1.6 Internationaal privaatrechtelijke aspecten 36
1.7 Afsluiting 37

2 Achtergrond en implementatie Handhavingsrichtlijn 39
Mirjam Freudenthal

2.1 Inleiding 39
2.2 Implementatie van de richtlijn 41
2.3 Toepassingsgebied 44
2.4 Bevoegde personen 47
2.5 Toepassing van de Handhavingsrichtlijn 48

DEEL II CIVIEL RECHT 49

3 Bevoegdheid 51
Niek van Lingen

3.1 Inleiding 51
3.2 Absolute, sectorale en relatieve (of territoriale) bevoegdheid 52
3.3 Rechtsmacht van de Nederlandse rechter, algemeen 53
3.4 Bevoegdheid in IE-zaken 55

4 Sommatie, verweer en tegenvordering 59
Ton Jongbloed

4.1 Inleiding 59
4.2 Sommatie 59
4.3 Verweer voeren 63
4.4 Tegenvordering (eis in reconventie) 66

5 Bewarende of conservatoire maatregelen 69
Mirjam Freudenthal

5.1 Inleiding 69
5.2 Grondslagen 71
5.2.1 Conservatoire beslagregels in Rv 71
5.2.2 Implementatie art. 7 Hrl 71
5.2.3 Implementatie van art. 9 Hrl 72
5.2.4 Onderlinge afstemming van de ex-parte en andere conservatoire maatregelen van art. 9 Hrl 73
5.2.5 Gerechtigden tot beslaglegging 74
5.3 Conservatoire maatregelen 74
5.3.1 Conservatoir beslag: Titel 4, Boek 3 Rv 74
5.3.2 Conservatoir beslag tot afgifte en tot verhaal: algemeen en in IE-zaken 75
5.4 Aard en doel van de IE-beslagen 77
5.4.1 Conservatoir beslag tot afgifte 77
5.4.2 Conservatoire verhaalsbeslagen 78
5.4.3 Betekenis ‘bevoegde instanties’ van art. 9 lid 2 Handhavingsrichtlijn 79
5.5 Procedureregels 80
5.5.1 Inleiding 80
5.5.2 Bevoegdheid 81
5.5.3 Inhoud verzoekschrift 82
5.5.4 Beslissing op het verzoek 83
5.5.5 Indiening hoofdzaak 84
5.5.6 Zekerheidstelling 85
5.5.7 Overgang conservatoir in executoriaal beslag 86
5.5.8 Opheffing beslag 86
5.5.9 Gerechtelijke bewaring 87
5.6 Rechtsgevolgen conservatoire beslagmaatregelen 89
5.6.1 Blokkerende werking 89

6 Bewijsvergarende maatregelen 91
Gertjan Kuipers

6.1 Inleiding 91
6.2 Algemene middelen tot bewijsvergaring 92
6.2.1 Getuigenverhoor 92
6.2.2 Voorlopig getuigenverhoor 94
6.2.3 Deskundigenbericht 95
6.2.4 Plaatsopneming 96
6.2.5 Voorlopig deskundigenbericht en voorlopige plaatsopneming 97
6.2.6 Inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden 97
6.3 IE-specifieke maatregelen – de Handhavingsrichtlijn 101
6.3.1 Systematiek 101
6.3.2 Relevante artikelen voor bewijsmaatregelen 102
6.4 Veilig stellen van bewijs 103
6.4.1 Implementatie Handhavingsrichtlijn in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 103
6.4.2 Voorlopige maatregelen 105
6.4.3 Procedure 108
6.4.4 Inzage 118
6.5 Exhibitie van bewijsmateriaal 119
6.5.1 Implementatie in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 119
6.5.2 Voorwaarden voor toewijsbaarheid 120
6.5.3 Procedure 121

7 De versnelde bodemprocedure in octrooizaken en provisionele voorzieningen in de bodemprocedure 123
Bas Pinckaers

7.1 Inleiding 123
7.2 Bodemprocedure volgens het versnelde regime in octrooizaken 123
7.2.1 Inleiding 123
7.2.2 Verloop van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken 124
7.2.3 Producties 126
7.2.4 Digitale processtukken en verslag van het pleidooi 127
7.2.5 Deskundige 127
7.2.6 Incidenten in een VRO procedure 128
7.3 De provisionele voorziening voor de duur van het geding (art. 223 Rv) 128
7.3.1 De provisionele voorziening 128
7.3.2 Voldoende belang 130
7.3.3 Keuze tussen provisionele voorziening of kort geding 131

8 Het kort geding en de verhouding tot de bodemprocedure 133
Bas Pinckaers

8.1 Inleiding 133
8.2 Voorzieningenrechter 135
8.3 Voorziening 135
8.4 Bij voorraad (voorlopig) 137
8.5 Spoedeisende zaak 140
8.6 Geschikt voor kort geding 143
8.7 Belangen van partijen 144
8.8 Prognose van de beslissing van de bodemrechter 145
8.9 Hoger beroep en cassatie 147
8.10 Gevolgen van vernietiging van een kortgedinguitspraak 148
8.11 Tweede kort geding na eerste kort geding 150
8.12 Bodemprocedure na het kort geding; effect op in kort geding verbeurde dwangsommen 153
8.13 Kort geding na bodemprocedure 156
8.14 Artikel 1019i Rv 159

9 Het ex parte verbod 161
Bas Pinckaers

9.1 Inleiding 161
9.2 Verzoekschriftprocedure 162
9.3 Reikwijdte van het verbod, tussenpersonen 164
9.4 Spoedeisende zaken 166
9.5 Grijsmaken 167
9.6 Herziening ex parte verbod 168
9.7 Effect van herziening en bodemprocedure op in kort geding verbeurde
dwangsommen 169
9.8 Instellen van de eis in de hoofdzaak 173
9.9 Schadevergoeding 173
9.10 Proceskosten? 174

10 Verklaring voor recht 177
Bart Lenselink
10.1 Inleiding 177
10.2 Wat kan gevorderd worden? 178
10.3 Wie kunnen een verklaring voor recht vorderen? 179

11 Verbod en bevel 181
Bart Lenselink

11.1 Inleiding 181
11.2 Tegen wie kan een verbod worden gevorderd? 183
11.3 Wie kunnen een verbod vorderen? 185
11.4 Verbod in bodemprocedure en in kort geding 186
11.5 Ex parte verbod 188
11.6 Het beoordelingskader voor de toewijsbaarheid van een gevorderd verbod 188
11.7 Omvang van een gegeven verbod 189
11.8 Verval van een gegeven verbod 189
11.9 Wapperverbod 190

12 Schadevergoeding, forfaitaire vergoeding, winstafdracht 191
Titia Deurvorst

12.1 Inleiding 191
12.2 Harmonisering van sanctionering 192
12.3 Doelstellingen 195
12.4 Beginselen 197
12.5 Onderscheid schadevergoeding, forfaitaire vergoeding, winstafdracht en bevel ex art. 3:296 BW 198
12.6 Kort geding 200
12.7 Schadevergoeding; vereisten 203
12.8 Schade en de begroting daarvan; algemeen 203
12.9 Schadeposten 204
12.10 Abstracte schadeberekening en abstract begrip schade 207
12.11 Vereiste van causaal verband 209
12.12 Toerekenbaarheid 210
12.13 Persoonlijk en zakelijk beschermingsbereik 211
12.14 Schadevergoeding in andere vorm dan geld 212
12.15 Forfaitaire vergoeding 213
12.16 Omvang forfaitaire vergoeding 214
12.17 Winstafdracht; vereisten 216
12.18 Winst en de begroting daarvan 217
12.19 Rekening en verantwoording 218
12.20 Causaal verband tussen inbreuk en winst 219
12.21 Toedeling winst aan de inbreuk 220
12.22 Opzet of grove schuld? 220
12.23 Persoonlijk en zakelijk beschermingsbereik 222
12.24 Discretionaire bevoegdheid 222
12.25 Cumulatie van vorderingen 223
12.26 Gerechtigden 223

13 Nevenvorderingen 225
Frank Eijsvogels

13.1 Inleiding 225
13.1.1 Nevenvorderingen in verband met inbreuk buiten Nederland 226
13.1.2 Kort geding 230
13.2 Informatie met betrekking tot de inbreuk 231
13.2.1 Handhavingsrichtlijn 232
13.2.2 Informatie omtrent de voorman 235
13.2.3 Overeenkomst Eengemaakt Octrooigerecht 238
13.2.4 Procedure voor het verkrijgen van informatie van derden 239
13.2.5 Informatie omtrent de achterman 244
13.2.6 Informatie met betrekking tot producten 245
13.2.7 Overeenkomst Eengemaakt Octrooigerecht 247
13.3 Corrigerende maatregelen 248
13.3.1 Terugroepen, definitieve verwijdering, vernietiging 248
13.3.2 Verwijderen/onzichtbaar maken 252
13.3.3 Beperking naar subject 252
13.3.4 Beperking naar object 253
13.3.5 Materialen en werktuigen 253
13.3.6 Gelden 254
13.3.7 Middelen ter omzeiling van technische voorzieningen e.d. 255
13.3.8 Op kosten van de inbreukmaker 255
13.3.9 Belangenafweging 256
13.3.10 Positie van licentienemer 257
13.3.11 Alternatief: schadeloosstelling? 257
13.3.12 Overeenkomst Eengemaakt Octrooigerecht 258
13.4 Openbaarmaking uitspraak 259
13.5 Varia 260
13.5.1 Overdracht/doorhaling domeinnaam 260
13.5.2 Doorhaling 261

14 Rectificatie 263
Otto Volgenant

14.1 Inleiding 263
14.2 Wettelijke bepalingen 263
14.3 De hoofdlijnen uit de jurisprudentie over rectificaties in IE-zaken 264
14.4 Vorm en inhoud van de rectificatie 267
14.5 Spoedeisendheid 271
14.6 Toepasselijkheid artikel 1019h Rv 271

15 Veroordeling in de volledige proceskosten 273
Rogier de Vrey

15.1 Inleiding 273
15.2 Wettelijke criteria 274
15.2.1 Desgevorderd 274
15.2.2 In het ongelijk gestelde partij 276
15.2.3 Kosten 277
15.2.4 Verschil redelijke en evenredige versus billijke kosten 278
15.2.5 Redelijke en evenredige kosten 279
15.2.6 Billijkheidscorrectie 280
15.3 Procedurele aspecten aangaande art. 1019h Rv 282
15.3.1 Reikwijdte 282
15.3.2 Gemengde zaken 285
15.3.3 Tijdig vorderen en specificeren 286
15.3.4 In welke instanties is beroep op art. 1019h Rv mogelijk? 289
15.3.5 Afstand van instantie / wijziging van eis 290
15.3.6 Overige aandachtspunten 291
15.4 Indicatietarieven in IE-zaken 292

16 De dwangsom 297
Ton Jongbloed

16.1 Inleiding 297
16.2 Typering 298
16.3 Pressie en afschrikking 299
16.4 De bevoegdheid van de rechter 300
16.5 Het verbeuren van dwangsommen 303
16.6 Schuldeiser en schuldenaar 307
16.7 Aan welke veroordelingen kan een dwangsom worden verbonden? 310
16.8 De executie van de uitspraak waarbij een dwangsom is verbeurd 313
16.9 Een latere, andersluidende uitspraak 320
16.10 Wijziging van de opgelegde dwangsom 322
16.11 Specifieke punten 328

17 Executierecht 335
Mirjam Freudenthal

17.1 Inleiding 335
17.2 Algemene bepalingen van het executierecht 337
17.3 Artikel 431 Rv 339
17.4 Executie krachtens de EG-Executieverordening of Brussel I-Vo 341
17.5 Wijzen van executie 344
17.6 Uitwinning (executie) van enkele intellectuele eigendomsrechten 346
17.7 Executierisico 348
17.8 Executiegeschillen 351

DEEL III ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING 355

18 Alternatieve geschillenbeslechting 357
Frank Eijsvogels

18.1 Inleiding 357
18.2 Arbitrage 357
18.2.1 Inleiding 357
18.2.2 Kenmerken van arbitrage 359
18.2.3 Arbitrabiliteit 366
18.3 Bindend advies 371
18.3.1 Inleiding 371
18.3.2 Kenmerken bindend advies 372
18.3.3 Vatbaar voor bindend advies 373
18.3.4 Domeinnaamgeschillen 373
18.4 Mediation 375
18.4.1 Inleiding 375
18.4.2 Kenmerken van mediation 377
18.5 Organisaties 379

Trefwoordenregister 383

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handhaving van intellectuele eigendom