Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Wegwijs in de Loonbelasting 2021

Specificaties
Paperback, 258 blz. | Nederlands
Sdu | 14e druk, 2021
ISBN13: 9789012407014
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Fiscaal recht
Sdu 14e druk, 2021 9789012407014
Onderdeel van serie Wegwijsserie compleet
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen

Samenvatting

De grondbeginselen van de loonbelasting worden in Wegwijs in de Loonbelasting op een voor de lezer begrijpelijke wijze uiteengezet. Belangrijke onderwerpen als de dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loon, de werkkostenregeling, het genietingsmoment en de formele aspecten van de loonbelasting worden op een heldere manier behandeld. Met de toename van grensoverschrijdende arbeid wordt tevens aandacht besteed aan de internationale aspecten van de loonbelasting.

Ook wordt in hoofdlijnen aandacht besteed aan de (inter)nationale verzekeringsplicht en premieplicht voor de premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet. In deze veertiende gewijzigde druk is de belastingwetgeving opgenomen die medio 2021 van kracht is. Daarnaast is uiteraard ook alle jurisprudentie tot op dit moment verwerkt in het boek.

Door de systematische opbouw van de stof is Wegwijs in de Loonbelasting uitstekend geschikt voor fiscale opleidingen aan heao’s en daarmee vergelijkbare praktijkopleidingen, en voor opleidingen voor loon- en salarisadministrateurs. Ook voor degenen die in de praktijk regelmatig met de loonbelasting te maken hebben, zoals accountants of belastingadviseurs, is dit boek een prima handleiding.

Deze veertiende gewijzigde druk is tot stand gekomen met medewerking van:
mr. W. Ayaou
mr. O. Ben Taleb
mr. J. Post
mr. C. Chaoui
mr. M.H.M. Kok
en eindredacteur T. El Ouardi.

Specificaties

ISBN13:9789012407014
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:258
Uitgever:Sdu
Druk:14
Verschijningsdatum:16-8-2021
Hoofdrubriek:Fiscaal recht
ISSN:

Over T. El Ouardi

T. El Ouardi is als loonheffingenspecialist werkzaam voor het Bureau Vaktechniek van BDO en als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door T. El Ouardi

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de veertiende druk / 13
1 Inleiding / 19
1.1 Algemeen / 19
1.2 Loonbelasting als voorheffing / 20
1.3 Het karakter van de loonbelasting / 20
1.4 Premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en zorgverzekering / 21
2 De dienstbetrekking / 23
2.1 Algemeen / 23
2.1.1 Loonbelasting / 23
2.1.2 Premieheffing / 24
2.2 De (echte) dienstbetrekking / 25
2.2.1 Vroegere dienstbetrekking / 31
2.2.2 De dienstbetrekking van een ander / 32
2.3 De publiekrechtelijke dienstbetrekking / 32
2.4 Niet in Nederland wonende werknemers / 33
2.5 De fictieve dienstbetrekkingen / 35
2.5.1 Aanneming van werk / 35
2.5.2 Tussenpersonen / 36
2.5.3 Leerlingen en stagiairs / 37
2.5.4 Meewerkende kinderen / 38
2.5.5 Bestuurders van werknemerscoöperaties / 39
2.5.6 Bestuurders beursgenoteerde vennootschap / 39
2.5.7 Thuiswerkers en hun hulpen / 40
2.5.8 Topsporters met een beurs of kostenvergoeding / 41
2.5.9 Artiesten en beroepssporters / 41
2.5.10 Gelijkgestelden / 42
2.5.11 Uitzendkrachten / 43
2.5.12 Sekswerkers / 44
2.6 Opteren voor loonbelasting (opting-in) / 44
2.6.1 Commissaris / 45
2.7 De oneigenlijke dienstbetrekking / 45
2.8 De vrijgestelde dienstbetrekking / 46
2.8.1 Au pairs / 47
2.9 Vrijwilligers / 47
2.10 Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) / 48
3 De inhoudingsplichtige / 53
3.1 Algemeen / 54
3.2 Wie is inhoudingsplichtige? / 54
3.2.1 Loon van derden / 55
3.2.2 Degene die loon verstrekt uit vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander / 57
3.2.3 Degene die op grond van een vrijgestelde uitspraak loon verstrekt / 58
3.2.4 Uitgezonderde inhoudingsplichtigen / 58
3.2.5 De verlegde inhoudingsplicht en de doorbetaaldloonregeling / 58
3.3 Inhoudingsplicht voor degene die niet in Nederland woont of is gevestigd / 60
3.4 Inhoudingsplicht bij fictieve dienstbetrekkingen / 62
3.5 Door de minister aan te wijzen inhoudingsplichtigen / 62
3.6 Verleggingsregeling / 62
3.7 De samenhangende groep inhoudingsplichtigen / 63
4 Het loon / 65
4.1 Wetssystematiek / 65
4.2 Wat is loon? / 66
4.2.1 Voordeelscriterium / 67
4.2.2 Causaliteitscriterium / 68
4.2.3 Verstrekkingscriterium / 70
4.3 Vrijstellingen / 72
4.4 Negatief loon / 73
4.5 Tabelloon / 74
4.6 Van brutoloon naar nettoloon / 74
4.7 Uniform loonbegrip / 75
5 Loon in natura / 79
5.1 Systematiek / 79
5.2 De waarderingsregels voor loon in natura / 80
5.3 Nihilwaarderingen en forfaitaire waarderingen / 81
5.3.1 Nihilwaardering op de werkplek / 81
5.3.2 Overige nihilwaarderingen / 84
5.3.3 Forfaitaire waardering / 85
5.4 Dienstwoning / 87
5.5 Ziektekostenverzekering / 87
5.6 Ter beschikking gestelde auto / 88
5.6.1 Voordeel ter beschikking gestelde auto / 89
5.6.2 Tegenbewijsregeling / 90
5.6.3 Verklaring geen privégebruik / 90
5.6.4 Bijzondere regelingen voor bestelauto’s / 91
5.7 Fiets van de zaak / 93
5.8 De waardering van aandelenopties / 94
5.8.1 Inleiding / 94
5.8.2 Heffing bij uitoefenen of vervreemden / 95
5.8.3 Afwikkeling optieregeling / 96
5.8.4 Mogelijke wijzigingen in wetgeving aandelenoptierechten / 96
6 Aanspraken / 97
6.1 Wanneer is sprake van een aanspraak? / 97
6.2 Waardering van aanspraken / 101
6.2.1 Waarderingsregels / 101
6.2.2 Waardering van aanspraken uit een ziektekostenverzekering / 101
6.2.3 Waardering van aanspraken op vakantiebonnen / 102
6.3 Heffing over aanspraken en de omkeerregeling / 102
6.3.1 Onterecht niet toegepaste omkeerregeling / 103
6.4 De vrijgestelde aanspraken van art. 11 Wet LB 1964 / 103
6.4.1 Aanspraken die berusten op een volgens de Wet LB 1964 kwalificerende pensioenregeling / 104
6.4.2 Aanspraken die berusten op een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in art. 32ba Wet LB 1964 / 106
6.4.3 Aanspraken op uitkeringen ingevolge enkele socialeverzekeringswetten en aanspraken die daarop lijken / 107
6.4.4 Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval / 107
6.4.5 Aanspraken op diverse soorten verlof / 108
6.4.6 Aanspraken op een transitievergoeding / 108
6.4.7 Werknemersbijdragen bij aanspraken / 108
6.5 Vrijgestelde uitkeringen in art. 11 Wet LB 1964 / 109
6.5.1 Schade en verlies persoonlijke zaken / 110
6.5.2 Voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers / 110
6.5.3 Overlijdensuitkeringen / 110
6.5.4 Fondsuitkeringen / 111
6.5.5 Diensttijduitkeringen / 111
6.5.6 Vergoeding voor arbeid in de onderneming van de partner / 112
6.6 Levensloopregeling / 112
7 De directeur-grootaandeelhouder in de loonheffingen / 115
7.1 Dienstbetrekking / 115
7.1.1 Statutair bestuurder / 116
7.1.2 Aanmerkelijkbelanghouder / 116
7.1.3 De management-bv / 117
7.2 Gebruikelijkloonregeling / 119
7.2.1 Hoogte gebruikelijk loon / 120
7.3 Doorbetaaldloonregeling / 122
7.3.1 Voorwaarden / 123
7.3.2 Op verzoek / 124
7.3.3 Doorwerking doorbetaaldloonregeling naar premieheffing / 124
7.4 Premieheffing werknemersverzekeringen / 125
8 Loonbelasting als eindheffing / 129
8.1 Eindheffingsbestanddelen / 130
8.1.1 Naheffingsaanslag / 130
8.1.2 Tijdelijke knelpunten van ernstige aard en bijzondere toeslagen / 132
8.1.3 Uitkeringen van publiekrechtelijke aard en toeslagen aan vervolgingsslachtoffers / 132
8.1.4 Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto / 133
8.1.5 Personeelsvoorzieningen aangewezen als eindheffingsbestanddeel / 134
8.1.6 Verstrekkingen aan anderen dan werknemers / 137
8.2 Eindheffing tarief / 138
8.2.1 Tabeltarief / 138
8.2.2 Enkelvoudig tarief / 139
8.2.3 Vast tarief / 139
8.3 Eindheffing en de sociale verzekeringen / 140
8.4 Pseudo-eindheffing over vertrekvergoedingen / 140
8.5 Uitkeringen, bijdragen of premies in het kader van een regeling voor
vervroegde uittreding / 142
8.6 Internationale aspecten eindheffing / 143
9 Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen / 145
9.1 Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen / 145
9.1.1 Inleiding / 145
9.1.2 Vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling in een breder perspectief / 147
9.2 Gerichte vrijstellingen / 147
9.2.1 Reiskostenvergoeding / 148
9.2.2 Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van openbaar vervoer / 152
9.2.3 Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking en maaltijden met een zakelijk karakter / 153
9.2.4 Kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden, alsmede outplacement / 155
9.2.5 Kosten van het volgen van een opleiding of studie / 155
9.2.6 Extraterritoriale kosten / 156
9.2.7 Kosten van verhuizing in het kader van de dienstbetrekking / 156
9.2.8 Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur / 157
9.2.10 Voorzieningen op de werkplek / 158
9.2.11 Producten eigen bedrijf / 160
9.2.12 Verklaring omtrent gedrag / 161
9.2.13 Thuiswerkkosten / 162
9.3 Een vaste kostenvergoeding / 162
9.4 Concernregeling / 164
10 Heffingssysteem / 167
10.1 Algemeen / 167
10.2 Tarief / 167
10.3 Heffingskorting / 168
10.3.1 Standaardloonheffingskorting / 168
10.3.2 Toepassing heffingskortingen / 169
10.3.3 Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen / 170
10.3.4 Loonheffingskortingen / 170
10.4 Tabellen / 173
10.4.1 Soorten tabellen / 173
10.4.2 Het loontijdvak / 174
10.4.3 Tabel voor bijzondere beloningen / 176
10.4.4 Anoniementarief / 177
10.5 Wijze van heffing / 178
10.6 Moment van inhouden (genietingsmoment) / 179
10.6.1 Het tijdstip waarop het loon betaald of verrekend wordt / 179
10.6.2 Het tijdstip waarop het loon ter beschikking wordt gesteld of rentedragend wordt / 179
10.6.3 Het tijdstip waarop het loon vorderbaar en tevens inbaar wordt / 180
10.6.4 Loon onder een ontbindende of opschortende voorwaarde / 180
10.6.5 Ongebruikelijk genietingsmoment / 180
10.6.6 Gebruikelijk loon lager dan werkelijk genoten loon / 181
10.6.7 Loon in- en loon over-systematiek / 181
11 Formele verplichtingen / 183
11.1 Administratieve verplichtingen / 183
11.2 Aangifte loonheffingen / 188
11.3 Onjuiste afdracht/onjuiste aangifte / 189
11.4 Naheffing / 190
11.5 Administratieve sancties / 191
11.6 Verzuimboeten / 193
11.7 Vergrijpboeten / 195
11.8 Is een fiscale boete een straf? / 195
11.9 Pleitbaar standpunt en boeten / 196
12 Aansprakelijkheid / 197
12.1 Algemeen / 198
12.2 Ketenaansprakelijkheid / 199
12.2.1 Aannemer en onderaannemer / 199
12.2.2 Eigenbouwer / 200
12.2.3 Werk van stoffelijke aard: ruime definitie / 202
12.2.4 Toekomstig product / 202
12.2.5 Uitzonderingen op de ketenaansprakelijkheid / 203
12.2.6 Opdrachtgeversaansprakelijkheid en kopersaansprakelijkheid in de confectiesector / 203
12.3 Inlenersaansprakelijkheid / 204
12.3.1 Het verschil tussen inlening en aanneming / 204
12.3.2 Uitzonderingen op inlenersaansprakelijkheid / 206
12.4 Vrijwaring en preventie / 206
12.4.1 De geblokkeerde rekening / 207
12.4.2 Aanvullende preventiemaatregelen / 209
12.5 Buitenlandse ondernemingen en de ketenaansprakelijkheid / 211
12.5.1 Buitenlandse opdrachtgever, Nederlandse onderaannemer en WKA / 211
12.5.2 Buitenlandse onderaannemer/uitlener, Nederlandse opdrachtgever en WKA / 211
12.6 Aansprakelijkstelling en verweer / 212
12.6.1 Algemeen / 212
12.6.2 Volgorde van aansprakelijkstelling / 213
12.6.3 Aansprakelijkstelling door de Belastingdienst / 213
12.7 De bestuurdersaansprakelijkheid / 213
12.7.1 Werkingssfeer / 214
12.7.2 Wie is bestuurder? / 214
12.7.3 Kennelijk onbehoorlijk bestuur / 215
12.7.4 De betalingsonmacht is het gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur / 217
12.7.5 Melding van betalingsonmacht / 217
12.7.6 Niet tijdig of volledig melden: omkering van de bewijslast / 219
12.7.7 Aansprakelijkstelling; bezwaar en beroep; verhaal / 220
13 Internationale loonbelasting / 221
13.1 Nederlandse loonbelasting / 221
13.1.1 Werknemersbeloningen / 221
13.1.2 Directeursbeloningen / 226
13.1.3 Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting / 227
13.2 Inhoudingsplicht buitenlandse werkgever / 228
13.3 De 30%-regeling / 229
13.3.1 Voorwaarden 30%-regeling / 230
13.3.2 Aanvraag 30%-regeling / 234
13.3.3 Hoogte belastingvrije vergoeding / 236
13.3.4 Extraterritoriale kosten / 236
13.3.5 Looptijd 30%-regeling / 237
13.3.6 Bijzondere arbeidsrelaties / 238
13.3.7 Partieel buitenlandse belastingplicht / 239
14 (Inter)nationale sociale zekerheid / 241
14.1 Nationale sociale zekerheid / 241
14.1.1 Kring der verzekerden / 241
14.2 Internationale sociale zekerheid / 244
14.3 Verordening 883/2004 / 246
14.4 Situaties waarin Verordening 883/2004 niet van toepassing is / 249

Trefwoordenregister / 251

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de Loonbelasting 2021