Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 2-I* De rechtspersoon

Rechtspersonenrecht

Specificaties
Gebonden, 1000 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 9e druk, 2015
ISBN13: 9789013037524
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Ondernemingsrecht
Jongbloed : Rechtspersonen
Wolters Kluwer 9e druk, 2015 9789013037524
Onderdeel van serie Asser Serie
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

'Asser 2-I* De rechtspersoon' gaat over onderwerpen die van belang zijn voor alle rechtspersonen. Daartoe behoren onderwerpen als rechtspersoonlijkheid, concernbegrippen, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing, de jaarrekening, medezeggenschap en het handelsregister.

De NV en BV komen, met het enquêterecht, aan de orde in deel 2-II* (2009), deel 2-IIa (2013) en de nog te verschijnen delen 2-IIb en 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III* (2012).

Deel 2-I* is een voortzetting van hoofdstuk I-III van deel 2-II (1997) en van hoofdstuk X, XI, XIII, XIV, XV.1 van deel 2-III (2000). De integratie van deze hoofdstukken tot één boek, in samenhang met de grote hoeveelheid wetswijzigingen en rechtspraak sinds de vorige drukken uit 1997 en 2000 vergden een grondige herziening. De introductie van de SE en de SCE noopten tot een herbezinning op de reikwijdte van de algemene bepalingen in Boek 2 BW.

Herstructurering van de tekst, het gebruik van cursieve kopteksten en de opname van uitgebreide registers hebben de toegankelijkheid van het boek vergroot. Een transponeringstabel is in het boek opgenomen zodat op eenvoudige wijze de in de vorige druk van deel 2-II en deel 2-III behandelde stof kan worden teruggevonden.

Specificaties

ISBN13:9789013037524
Trefwoorden:rechtspersonen
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1000
Druk:9
Verschijningsdatum:27-2-2015
Hoofdrubriek:Ondernemingsrecht
Jongbloed:Rechtspersonen

Over Maarten Kroeze

Maarten Kroeze is als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Maarten Kroeze

Inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave XV

Afkortingen XXXIII

Lijst van verkort aangehaalde werken XLI

Hoofdstuk 1 - Inleiding 1
1.1 Inleidende opmerking 1
1.2 Het begrip rechtspersoon en zijn ontwikkeling 2
1.3 Theorie van rechtspersoonlijkheid 5
1.3.I Rechtspersoonlijkheidstheorieën 5
1.3.II Rechtstheorie, positief recht en de wetgever 8
1.3.III Het subjectieve privaatrecht 12
1.3.IV Rechtspersoon en rechtssubject 16
1.3.V De rechtspersoonlijkheid van de corporatie 18
1.3.VI De rechtspersoonlijkheid van stichting 30
1.4 Historische ontwikkeling van privaatrechtelijke rechtsvormen 35
1.5 Europese ontwikkelingen 36

Hoofdstuk 2 - Rechtspersoon, rechtssubjectiviteit en rechtsbevoegdheid 45
2.1 Inleiding 45
2.2 De rechtsbevoegdheid van de rechtspersoon 64
2.3 Rechtshandelingen van de rechtspersoon 75
2.4 Onrechtmatig handelen van de rechtspersoon 85
2.5 Rechtspersoon en procesrecht 108

Hoofdstuk 3 - De rechtspersonen van het Nederlandse recht 117
3.1 Inleiding 117
3.2 Publiekrechtelijke rechtspersonen 121
3.3 Privaatrechtelijke rechtspersonen 133
3.3.I Vereniging 137
3.3.II Coöperatie 142
3.3.III Onderlinge waarborgmaatschappij 143
3.3.IV Naamloze vennootschap 144
3.3.V Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 144
3.3.VI Stichting 146
3.3.VII De Europese vennootschap (SE) 146
3.3.VIII Europese coöperatieve vennootschap (SCE) 149
3.3.IX Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) 150
3.4 Personenvennootschappen 151

IX
Hoofdstuk 4 - De juridische organisatie van de rechtspersoon 159
4.1 Wet, gewoonte, statuten, reglementen en besluiten 159
4.2 Organen van de rechtspersoon 172
4.2.I Inleiding 172
4.2.II Het bestuur 175
4.2.III De algemene vergadering 196
4.2.IV Toezichthoudend orgaan 202
4.3 Redelijkheid en billijkheid 206
4.4 De zetel van de rechtspersoon 214
4.5 Dochtermaatschappij, groep en deelneming 231
4.6 Handelsregister 248

Hoofdstuk 5 - Stem, stemrecht en besluit 263
5.1 Inleiding 263
5.2 Stem en stemrecht 264
5.3 Stemming 274
5.4 Besluit 278
5.5 Aantasting van besluiten 286
5.6 Bekrachtiging en bevestiging 311

Hoofdstuk 6 - Vertegenwoordiging van de rechtspersoon 315
6.1 Tot vertegenwoordiging bevoegde personen 315
6.2 Omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 322
6.3 Gevolgen overschrijding vertegenwoordigingsbevoegdheid 330
6.4 Openbaarmaking van de omvang van vertegenwoordigingsbevoegdheid 338
6.5 Toepasselijkheid van regels van volmacht 342
6.6 Rechtshandelingen die de interne organisatie betreffen 347

Hoofdstuk 7 - Omzetting van rechtspersonen 351
7.1 Omzetting van rechtspersonen 351
7.2 Omzetting van of in een NV of BV 368
7.3 Omzetting van of in een SE, SCE of EESV 384
7.4 Grensoverschrijdende omzetting 385

Hoofdstuk 8 - Ontbinding en vereffening 395
8.1 Ontbinding van de rechtspersoon en vereffening van diens vermogen 395
8.2 Ontbinding van de rechtspersoon 397
8.3 Vereffening van het vermogen van de rechtspersoon 433

Hoofdstuk 9 - Fusie van rechtspersonen 459
9.1 Fusie van rechtspersonen 459
9.2 Fusie van NV en BV 487
9.3 Grensoverschrijdende fusie 506

Hoofdstuk 10 - Splitsing van rechtspersonen 527
10.1 Splitsing van rechtspersonen 527
10.2 Splitsing van NV en BV 557
10.3 Grensoverschrijdende splitsing 578

Hoofdstuk 11 - Jaarrekening 581
11.1 De jaarrekening en het jaarverslag; inrichtingseisen 581
11.1.I Inleiding 581
11.1.II Toepassingsgebied 587
11.1.III Inrichting financieel verslag 591
11.1.IV Jaarverslag (bestuursverslag) 592
11.1.V Overige gegevens 599
11.1.VI Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening 603
11.1.VII Balans en de toelichting daarop 625
11.1.VIII Winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop 645
11.1.IX Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting 649
11.1.X Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 656
11.1.XI Geconsolideerde jaarrekening 674
11.2 Het accountantsonderzoek van de jaarrekening 687
11.3 Het opmaken, overleggen en vaststellen van de jaarrekening 698
11.4 De openbaarmaking van de jaarrekening 719
11.5 Omvangafhankelijke jaarrekeningregimes 733
11.6 Sectorale jaarrekeningregimes 742
11.7 Het groepsregime 752
11.8 Rechtspleging inzake jaarrekeningen en jaarverslagen 771
11.9 Winstvaststelling en -bestemming; reserves 796

Hoofdstuk 12 - Medezeggenschap 819
12.1 Vormen van medezeggenschap 819
12.2 De ondernemingsraad (OR) 826
12.2.I Algemeen; geschiedenis en grondgedachten van de WOR; enige begrippen 826
12.2.II De toepasselijkheid van de WOR; centrale ondernemingsraad (COR) en groepsondernemingsraad (GOR) 839
12.2.III Samenstelling en werkwijze OR; (rechts)positie leden van OR en van zijn commissies 849
12.2.IV De overlegvergadering; overzicht bevoegdheden OR; het recht op informatie; uitbreiding bevoegdheden OR 859
12.2.V De algemene regeling van geschillen 875
12.2.VI Het advies- en beroepsrecht ingevolge art. 25 en 26 WOR 879
12.2.VII Het instemmingsrecht: art. 27 WOR 916
12.3 De Europese ondernemingsraad 925
12.4 Het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 947

Zakenregister 973

Wetsartikelenregister 991

Jurisprudentieregister 1009

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 2-I* De rechtspersoon