Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Beroepsaansprakelijkheid

Specificaties
E-book, 180 blz. Epub met watermerkbeveiliging | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2014
ISBN13: 9789013123968
Wolters Kluwer Epub met watermerkbeveiliging 1e druk, 2014 9789013123968
Onderdeel van serie Recht en praktijk (Be)
Direct te downloaden

Samenvatting

De aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars kenmerkt zich door een aantal bijzonderheden, waaronder een specifiek op hun taak toegesneden zorgplicht. Dit op de praktijk gerichte boek is gewijd aan de belangrijkste onderwerpen van de beroepsaansprakelijkheid. Aandacht wordt besteed aan thema’s zoals de invulling van de zorgvuldigheidsnorm, het verschil tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, bijzondere bewijsregels, causaal verband, hulppersonenproblematiek, verval en verjaring en de mogelijkheden van bewijsvergaring. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt daarbij ook behandeld.

De auteurs - beiden ervaren advocaat in de beroepsaansprakelijkheidspraktijk - kozen voor een geïntegreerde opzet. Daardoor is het boek relevant voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van allerhande beroepsbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld advocaten, (tand)artsen, notarissen, deurwaarders, curatoren, bewindvoerders, architecten, makelaars en assurantietussenpersonen.

Specificaties

ISBN13:9789013123968
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:180
Druk:1
Verschijningsdatum:12-5-2014
ISSN:

Inhoudsopgave

VOORWOORD V
LIJST VAN AFKORTINGEN XI
1 CONTRACTUELE EN BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID 1
1.1 De juridische grondslag van de vordering; contract of
onrechtmatige daad 1
1.2 Contractuele aansprakelijkheid 2
1.2.1 De overeenkomst met de beroepsbeoefenaar (opdracht) 2
1.2.2 De identiteit van de opdrachtnemer 3
1.2.3 Inspannings- of resultaatsverplichting en garanties 5
1.2.4 De (on)mogelijkheid van exoneratie 6
1.3 Buitencontractuele aansprakelijkheid 10
1.3.1 Grondslag: de drie categorieën van onrechtmatige daad 11
1.3.2 De grenzen aan de buitencontractuele zorgplicht 12
2 DE NORM VAN DE REDELIJK HANDELEND BEROEPSBEOEFENAAR 15
2.1 De norm: de redelijk handelend vakgenoot 15
2.2 De stelplicht en bewijslast ter zake van de beroepsfout 17
2.3 Ex tunc-beoordeling 20
2.4 De betekenis van beroeps- en gedragsregels 21
3 INVULLING VAN HET BEGRIP BEROEPSFOUT 23
3.1 Het begrip ‘beroepsfout’ 23
3.2 De mate van beleidsvrijheid 24
3.3 De deskundigheidseis 25
3.4 De grenzen van de taak; proactieve houding 26
3.5 Vervulling van de taak: van informatie- tot
waarschuwingsplicht 28
3.6 Vervulling van de taak: binding aan gegeven instructies? 30
3.7 Vervulling van de taak: vermijden van voorzienbare
onnodige risico’s 30
3.8 Vervulling van de taak: een plicht tot schriftelijke
vastlegging van adviezen? 31
3.9 Informatieplicht ten aanzien van eigen fouten en daarop
betrekking hebbende termijnen? 33
4 AANSPRAKELIJKHEID VOOR HULPPERSONEN 35
4.1 Het begrip hulppersoon 35
4.2 Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen 37
4.3 Buitencontractuele aansprakelijkheid voor ondergeschikten 40
4.4 Buitencontractuele aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten 42
4.5 De (on)mogelijkheid van exoneratie voor fouten van
hulppersonen 45
5 HOOFDELIJKHEDEN 47
5.1 Inleiding: hoofdelijkheid 47
5.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtnemer en
beroepsbeoefenaar(s) 47
5.3 Fouten van verschillende beroepsbeoefenaars: hoofdelijkheid
versus eigen schuld 50
5.4 Hoofdelijkheid als wordt opgetreden in verschillende
hoedanigheden 51
5.5 Bijzondere wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid 52
5.6 Vrijwaring en regres; draagplicht 53
6 CAUSAAL VERBAND 55
6.1 Inleiding; de hoofdregel 55
6.2 Alternatieve causaliteit 57
6.3 De eisen van redelijkheid en billijkheid 58
6.4 Het rechterlijk vermoeden 58
6.5 De omkeringsregel 59
6.6 Proportionele aansprakelijkheid 62
6.7 De verlies van een kans-benadering 65
7 EIGEN SCHULD 71
7.1 De eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij 71
7.2 Toerekening van fouten van derden als eigen schuld 75
7.3 De schadebeperkingsplicht 75
8 VASTSTELLING VAN SCHADE 79
8.1 Inleiding; de wijze van schadebegroting 79
8.2 Personenschade, zaakschade, zuivere vermogensschade en
kosten 83
8.3 Afgeleide schade 88
8.4 Voordeelsverrekening 88
8.5 Matiging van niet verzekerde schade 89
9 VERVAL VAN RECHT 93
9.1 Inleiding 93
9.2 De klachtplicht uit artikel 6:89 BW 93
9.2.1 Het aanvangsmoment: geobjectiveerde wetenschap;
onderzoeksplicht 95
9.2.2 De duur van de klachttermijn 96
9.2.3 Toepassing van artikel 6:89 BW bij niet op contract gegronde
aanspraken 98
VIII Inhoud
9.3 Contractuele vervaltermijnen 99
9.4 Uitzonderingen op onverkorte toepassing van vervaltermijnen 100
9.5 Rechtsverwerking 102
10 VERJARING 105
10.1 De vordering tot schadevergoeding en artikel 3:310 BW 105
10.2 Het moment van bekendheid en de irrelevantie van
rechtsdwaling 106
10.3 Verjaring van regresvorderingen uit artikel 6:10 BW 110
10.4 Stuiting van de verjaring 114
10.5 Uitzondering op onverkorte toepassing van de
verjaringsregel 116
11 DE BEOORDELING IN DE PRAKTIJK 119
11.1 De beoordeling van het handelen: door rechter of
deskundige? 119
11.2 Geschilbeslechting anders dan in het kader van een
civiele procedure 120
11.3 Tuchtprocedures 125
12 BEWIJSVERGARING 127
12.1 Het belang van bewijs 127
12.2 Wettelijke geheimhoudingsplicht 127
12.3 Contractuele geheimhoudingsplicht 131
12.4 Algemene informatierechten 132
12.5 Bijzondere informatierechten 135
13 DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 137
13.1 Wettelijke en contractuele verzekeringsplichten 137
13.2 Kenmerken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 137
13.3 Het claims made-systeem 138
13.4 De gedekte hoedanigheid 139
13.5 Gangbare uitsluitingen 140
13.6 De primaire betalingsverplichting 143
13.7 De gevolgen van insolventie van de verzekerde schuldenaar 146
13.8 Beslag onder de aansprakelijkheidsverzekeraar 148
Literatuurlijst 151
Over de auteurs 159
Trefwoordenregister 161
Inhoud IX

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Beroepsaansprakelijkheid