Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Het bindend advies doorgelicht

Specificaties
Paperback, 588 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 1e druk, 2019
ISBN13: 9789013137392
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Mediation / ADR
Wolters Kluwer 1e druk, 2019 9789013137392
Onderdeel van serie Burgerlijk Proces en Praktijk
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Deze uitgave presenteert een totaalbeeld van het bindend advies. Van verschijningsvormen, het juridisch kader en de geschiedenis tot aan de benoeming van de bindend adviseur, diens rechtpositie en het eventueel rechterlijk ingrijpen. Aan de hand van omvangrijke jurisprudentie leidt de auteur u door het omvangrijke landschap van deze vorm van alternatieve geschilbeslechting.

Het bindend advies wordt in Nederland in veel sectoren van het maatschappelijk leven op zeer ruime schaal toegepast. Naast geschilbeslechting biedt het bindend advies de mogelijkheid om op informele wijze te beslissen over een specifiek vraagpunt, meestal door een of meerdere deskundigen (het zogenaamde zuivere bindend advies).

Het bindend advies doorgelicht schetst een allesomvattend beeld van relevante onderwerpen.

Aan bod komen:
- de verschijningsvormen
- het juridisch kader
- de geschiedenis
- de bij bindend advies te maken keuzes
- juridische aspecten van de bindend advies-regeling (contract of reglement)
- de benoeming van de bindend adviseur en diens rechtspositie ten opzichte van de partijen
- het eventueel rechterlijk ingrijpen zolang er nog geen bindend advies is uitgebracht
- het eventueel rechterlijk ingrijpen nadat het is uitgebracht

Naast een algehele verkenning van het bindend advies, staat de auteur grondig stil bij het risico dat het informele karakter ervan met zich meebrengt. Zo kan de rechter de bindende kracht aan een beslissing ontzeggen wanneer hij deze vanwege inhoud of de totstandkoming kennelijk onredelijk acht. Dit kan zelfs leiden tot de aansprakelijkheidstelling van de bindend adviseur. Het boek bevat diverse suggesties om deze risico’s te beperken.

Aan de hand van een rijke hoeveelheid jurisprudentie belicht de auteur bovenstaande punten en de overige inhoud van deze titel. Hierbij besteedt hij veel aandacht aan de feitelijke context van de betrokken zaken. Zo wordt voor u als lezer snel duidelijk of het besproken geval voor u van belang is. Dit biedt met name voor de niet-juridische lezer duidelijke handvatten.

De titel is een complete kennisbron voor iedereen die raakvlakken heeft met het bindend advies. Mede door het feit dat het bindend advies ook wordt gebruikt bij het privaatrechtelijk tuchtrecht (onder meer bij sportbonden), spreekt de inhoud een breed publiek aan. Voor Belgische lezers kan de publicatie hiernaast een aanleiding vormen voor het meer toepassen van het bindend advies.

Specificaties

ISBN13:9789013137392
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:588
Druk:1
Verschijningsdatum:13-8-2019
ISSN:
Jongbloed:Mediation / ADR

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XIII

1 ‘Bindend advies’ / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 De vaststellingsovereenkomst tot bindend advies; diverse elementen / 5
1.3 De term ‘bindend advies’ is niet eenduidig / 11
1.4 Een proeve van een definitie van een bindend advies uitgaande van art. 7:900 BW; geen gezag van gewijsde maar bindend behoudens vernietiging; eventueel “privaat hoger beroep” / 13
1.5 Basis voor bindend advies is meestal een (vaststellings)overeenkomst, verschillende modaliteiten / 20
1.6 Institutioneel bindend advies, al dan niet ten behoeve van consumenten, ook in de vorm van verenigingsrechtspraak / 21
1.7 Zuiver naast onzuiver bindend advies / 26
1.8 Bindend advies volgens het spraakgebruik omvat ook: beslissingen (1) van een orgaan van een rechtspersoon, (2) steunend op andere basis dan overeenkomst en (3) tot aanvulling en/of wijziging van een rechtsverhouding / 34
1.9 Welke zaken vatbaar zijn voor bindend advies (algemeen) / 48
1.10 In hoeverre bindend advies beschikbaar is voor consumentengeschillen / 55
1.11 Titel 15 van Boek 7 BW zoals in 1993 ingevoerd; algemene opmerkingen / 77
1.12 Art. 7:900, vaststellings- en bewijsovereenkomsten alsmede beslissingen / 86
1.13 Art. 7:901, neerslag van de dispositieve leer / 96
1.14 Art. 7:902, vaststelling/beslissing in strijd met dwingend recht c.q. met de openbare orde / 98
1.15 Art. 7:903, rechten van derden c.q. rechtverkrijgenden; eventuele terugwerkende kracht / 109
1.16 Art. 7:904 jo. art. 3:49 e.v.: vernietiging van bindend advies c.q. partijbeslissing / 112
1.17 Art. 7:905: ontbinding vaststellingsovereenkomst na totstandkoming bindend advies / 130
1.18 Art. 7:906, lid 1, ‘vaststelling’ op andere rechtsgrond dan overeenkomst / 132
1.19 Art. 7:906, lid 2: aanvulling of wijziging ‘sec’ d.w.z. buiten ‘twijfel of twist’ / 139
1.20 Interne besluiten tot aanvulling of wijziging (‘sec’) ex art. 7:906, lid 3 / 140
1.21 Materieel- en formeelrechtelijke verschillen tussen art. 7:904 en 2:14-2:15 BW / 143
1.22 Art. 7:906, lid 4, BW / 145
1.23 Andere relevante bepalingen in het BW: art 3:316, lid 3, jo. art. 3:319, lid 1, resp. art. 7:400 e.v. / 146
1.24 De opdracht aan bindend adviseur en/of instituut / 147

2 De opkomst van bindend advies en partijbeslissing in Nederland / 149
2.1 Inleiding / 149
2.2 Enkele rechtshistorische opmerkingen; ‘arbitratores’ naast ‘arbitri’ / 162
2.3 Opkomst van het derdenadvies na de codificatie tot en met 1931 / 164
2.4 Bindend (derden)advies als geschillenregeling in de bouw tot en met 1931 / 169
2.5 Eenzijdige partijbeslissingen tot en met 1931 / 171
2.6 Redenen voor de toenmalige populariteit van de partijbeslissingsclausule / 176
2.7 De mislukte bestrijding van de geldigheid van partijbeslissingsclausules / 180
2.8 Uitlegkwesties: (1) vloeide het geschil(punt) voort uit de overeenkomst waarvan de partijbeslissingsclausule deel uitmaakt? / 184
2.9 Uitlegkwesties: (2) is het beroep op een partijbeslissingsclausule die niet expliciet spreekt over geschillen alleen mogelijk zolang de betreffende verplichting nog niet is uitgevoerd? / 186
2.10 Uitlegkwesties: (3) ziet de partijbeslissingsclausule ook op het achteraf beoordelen door de stipulator van de vraag of hijzelf aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan? / 189

3 De keuze voor ad hoc en/of institutioneel bindend advies en de daaraan inherente voor- en nadelen / 195
3.1 Inleiding; indeling van dit hoofdstuk / 195
3.2 Situaties waarin bij een keuze voor – of het al dan niet aanvaarden van – bindend advies art. 6, lid 1, EVRM een rol kan spelen / 199
3.3 De eisen voor een rechtsgeldige afstand van het recht op toegang tot de rechter ex art. 6, lid 1, EVRM; toegang en toegankelijkheid / 201
3.4 De nadelen resp. voordelen van de civiele procedure en arbitrage ten opzichte van bindend advies (kritische factoren) / 210
3.5 Een aantal situaties waarin een bindend adviesprocedure in het licht van de kritische factoren al dan niet geïndiceerd kan zijn / 216
3.6 Maatwerk ten aanzien van de kritische factoren bij ad hoc bindend advies / 219
3.7 Keuzen ten aanzien van de kritische factoren bij de drie ADR-entiteiten (algemeen) / 237
3.8 Keuzen ten aanzien van de kritische factoren bij de SGC/SGBgeschillen / 241
3.9 Keuzen ten aanzien van de kritische factoren bij de Kifid-geschillen / 246
3.10 Keuzen ten aanzien van de kritische factoren bij de SKGZ-geschillen / 252
3.11 Keuzen ten aanzien van kritische factoren bij het NAI / 257
3.12 Keuzen ten aanzien van kritische factoren bij de SGOA / 263
3.13 Keuzen ten aanzien van kritische factoren bij de RvA Bouw / 267
3.14 Keuzen ten aanzien van kritische factoren bij private rechtspraak ingesteld door rechtspersonen / 277

4 Enkele aspecten van de bindend adviesregeling / 279
4.1 Inleiding; de aard van de onderliggende rechtsverhouding / 279
4.2 De aanwezigheid van een bindend adviesregeling / 283
4.3 Uitlegkwesties bij discussie of een bindend adviesregeling voorligt c.q. wat zij inhoudt / 296
4.4 Contractuele mogelijkheden om de nakoming van een bindend advies af te dwingen c.q. te bevorderen / 333

5 De benoeming van bindend adviseurs en hun rechtsverhouding tot partijen / 341
5.1 Inleidende opmerkingen / 341
5.2 De benoeming en selectie van de (ad hoc) bindend adviseur(s) door partijen zelf / 343
5.3 De overeenkomst tussen partijen en de bindend adviseur(s) (opdracht) / 348
5.4 Benoeming van de bindend adviseur een derde (o.m. instituut) / 373
5.5 De rechtsverhouding tussen partijen en het instituut resp. de bindend adviseurs / 374
5.6 De wijze van benoeming van bindend adviseurs bij enkele instituten / 382

6 De rol van de rechter (of arbiter) naast of in plaats van de bindend adviseur(s) / 387
6.1 Inleiding / 387
6.2 Rechterlijke bemoeienis met de benoeming van de bindend adviseur(s) / 391
6.3 Optreden van de rechter als de wederpartij in de bindend adviesprocedure onvoldoende coöperatief is (geweest) of de bindend adviesregeling misbruikt / 394
6.4 Hulp van de rechter in verband met feitenvergaring ten behoeve van een bindend adviesprocedure / 395
6.5 Kort geding betreffende het aan bindend advies onderworpen geschil (punt) / 399
6.6 Conservatoir beslag voor vorderingen onderworpen aan bindend advies / 404

7 Het uitgebrachte bindend advies in volgende procedures tussen partijen / 411
7.1 Inleiding / 411
7.2 De vordering tot nakoming van een bindend advies; enkele hindernissen / 413
7.3 Vernietiging c.q. terzijdestelling van het bindend advies; algemeen / 419
7.4 De van de bindend adviseur te eisen onpartijdigheid en onafhankelijkheid / 421
7.5 De bindend adviseur is onbevoegd (geen basis in de bindend adviesregeling en/of in de opdracht) / 436
7.6 Het bindend advies is qua inhoud in strijd met de opdracht / 441
7.7 (Procedurele) gebreken in de totstandkoming van het bindend advies / 449
7.8 Motiveringsgebreken / 488
7.9 (Marginale) toetsing op inhoudsgebreken / 510
7.10 In hoeverre kunnen nieuwe feiten en/of argumenten c.q. onvoorziene omstandigheden leiden tot herziening of vernietiging van een bindend advies? / 534

Jurisprudentieregister / 541
Trefwoordenregister / 559
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / 569
Over de auteur / 571

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het bindend advies doorgelicht