Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk

Specificaties
Paperback, 384 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 2e druk, 2020
ISBN13: 9789013156379
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Bestuursrecht
Wolters Kluwer 2e druk, 2020 9789013156379
Niet leverbaar.

Samenvatting

Voor mensen die dagelijks bezig zijn met de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht in het milieurecht is deze uitgave een essentieel naslagwerk. U vindt hierin namelijk naast de gehele wettekst meer dan honderd pagina’s recente Awb-jurisprudentie, aangevuld met relevante wetsvoorstellen.

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht bundelt actuele wettekst, jurisprudentie en wetsvoorstellen. Ideaal voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met de Algemene wet bestuursrecht en zich hierin regelmatig moet verdiepen.

In dit praktische naslagwerk vindt u op de eerste plaats de complete tekst van de Algemene wet bestuursrecht. Verder bevat de uitgave een handige tabel met alle wetsvoorstellen, die bij het parlement aanhangig zijn. Zo houdt u ook de toekomstige koers van de Algemene wet bestuursrecht scherp in het vizier.

De volledige wettekst bevat ook recente wetswijzigingen, zoals:
- Waarborgwet 2019;
- Verzamelwet OCW 2020;
- publiekrechtelijke regeling bodembeweging door gaswinning en gasopslag (Tijdelijke wet Groningen).

Dit boekje bevat verder meer dan honderd pagina’s recente Awb-jurisprudentie, gericht op de uitwerking in het milieurecht. Dankzij de structurele ordening van uitspraken, ingedeeld per artikel van de Awb, vindt u gemakkelijk de rechtspraak die u zoekt. Bovendien is iedere uitspraak voorzien van de essentie, een korte samenvatting en de bronvermelding. Twee handige trefwoordenregisters helpen u snel op weg richting de juiste wetsartikelen en bijbehorende jurisprudentie.

Deze editie is afgesloten in oktober 2020.

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht bundelt voor u de actuele wettekst, jurisprudentie en wetsvoorstellen. Ideaal voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met de Algemene wet bestuursrecht en zich hierin regelmatig moet verdiepen.

Specificaties

ISBN13:9789013156379
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:384
Druk:2
Verschijningsdatum:6-11-2020
Hoofdrubriek:Bestuursrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5

Algemene wet bestuursrecht / 13

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen / 13
Titel 1.1 Definities en reikwijdte / 13
Titel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie / 15

Hoofdstuk 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen / 16
Afdeling 2.1 Algemene bepalingen / 16
Afdeling 2.2 Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer / 17
Afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg / 17

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten / 19
Afdeling 3.1 Inleidende bepalingen / 19
Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging / 19
Afdeling 3.3 Advisering / 19
Afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure / 20
Afdeling 3.5 Samenhangende besluiten / 22
§ 3.5.1 Algemeen / 22
§ 3.5.2 Informatie / 22
§ 3.5.3 Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming / 23
Afdeling 3.6 Bekendmaking en mededeling / 26
Afdeling 3.7 Motivering / 27

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen over besluiten / 28
Titel 4.1 Beschikkingen / 28
Afdeling 4.1.1 De aanvraag / 28
Afdeling 4.1.2 De voorbereiding / 30
Afdeling 4.1.3 Beslistermijn / 31
§ 4.1.3.1 Beslistermijn / 31
§ 4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen / 32
§ 4.1.3.3 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen / 33
Titel 4.2 Subsidies / 34
Afdeling 4.2.1 Inleidende bepalingen / 34
Afdeling 4.2.2 Het subsidieplafond / 35
Afdeling 4.2.3 De subsidieverlening / 36
Afdeling 4.2.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger / 38
Afdeling 4.2.5 De subsidievaststelling / 39
Afdeling 4.2.6 Intrekking en wijziging / 41
Afdeling 4.2.7 Betaling en terugvordering / 42
Afdeling 4.2.8 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen / 43
§ 4.2.8.1 lnleidende bepalingen / 43
§ 4.2.8.2 De aanvraag / 44
§ 4.2.8.3 De subsidieverlening / 45
§ 4.2.8.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger / 45
§ 4.2.8.5 De subsidievaststelling / 47
Titel 4.3 Beleidsregels / 48
Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden / 49
Afdeling 4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling / 49
Afdeling 4.4.2 Verzuim en wettelijke rente / 51
Afdeling 4.4.3 Verjaring / 53
Afdeling 4.4.4 Aanmaning en invordering bij dwangbevel / 54
§ 4.4.4.1 De aanmaning / 54
§ 4.4.4.2 Invordering bij dwangbevel / 54
Afdeling 4.4.5 Bezwaar en beroep / 56

Hoofdstuk 5 Handhaving / 56
Titel 5.1 Algemene bepalingen / 56
Titel 5.2 Toezicht op de naleving / 58
Titel 5.3 Herstelsancties / 60
Afdeling 5.3.1 Last onder bestuursdwang / 60
Afdeling 5.3.2 Last onder dwangsom / 63
Titel 5.4 Bestuurlijke boete / 64
Afdeling 5.4.1 Algemene bepalingen / 64
Afdeling 5.4.2 De procedure / 66

Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen over bezwaar en beroep / 67
Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen / 67
Afdeling 6.2 Overige algemene bepalingen / 68

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep / 71
Afdeling 7.1 Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter / 71
Afdeling 7.2 Bijzondere bepalingen over bezwaar / 72
Afdeling 7.3 Bijzondere bepalingen over administratief beroep / 76

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter / 80
Titel 8.1 Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg / 80
Afdeling 8.1.1 Bevoegdheid / 80
Afdeling 8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer / 83
Afdeling 8.1.2a Conclusie / 84
Afdeling 8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing / 85
Afdeling 8.1.4 Wraking en verschoning van rechters / 86
Afdeling 8.1.5 Partijen / 87
Afdeling 8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken / 89
Afdeling 8.1.6a Verkeer langs elektronische weg met de bestuursrechter / 90
Afdeling 8.1.7 Verzending van stukken / 92
Titel 8.2 Behandeling van het beroep in eerste aanleg / 93
Afdeling 8.2.1 Griffierecht / 93
Afdeling 8.2.1a Algemene bepaling / 94
Afdeling 8.2.2 Vooronderzoek / 94
Afdeling 8.2.2A Bestuurlijke lus / 97
Afdeling 8.2.3 Versnelde behandeling / 98
Afdeling 8.2.4 Vereenvoudigde behandeling / 98
Afdeling 8.2.4A Beroep bij niet tijdig handelen / 100
Afdeling 8.2.5 Onderzoek ter zitting / 101
Afdeling 8.2.6 Uitspraak / 104
Afdeling 8.2.7 Tussenuitspraak / 108
Titel 8.3 Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak / 108
Titel 8.4 Schadevergoeding / 111
Titel 8.5 Hoger beroep / 113
Titel 8.6 Herziening / 117

Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling / 117
Titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan / 117
Afdeling 9.1.1 Algemene bepalingen / 117
Afdeling 9.1.2 De behandeling van klaagschriften / 118
Afdeling 9.1.3 Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure / 120
Titel 9.2 Klachtbehandeling door een ombudsman / 121
Afdeling 9.2.1 Algemene bepalingen / 121
Afdeling 9.2.2 Bevoegdheid / 122
Afdeling 9.2.3 Procedure / 124

Hoofdstuk 10 Bepalingen over bestuursorganen / 127
Titel 10.1 Mandaat, delegatie en attributie / 127
Afdeling 10.1.1 Mandaat / 127
Afdeling 10.1.2 Delegatie / 129
Afdeling 10.1.3 Attributie / 130
Titel 10.2 Toezicht op bestuursorganen / 130
Afdeling 10.2.1 Goedkeuring / 130
Afdeling 10.2.2 Vernietiging / 131
Afdeling 10.2.3 Schorsing / 132

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen / 133
Bijlage 1 Regeling rechtstreeks beroep / 135
Bijlage 2 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak / 138
Bijlage 3 Regeling verlaagd griffierecht / 166

Aanhangige wetsvoorstellen per 1 oktober 2020 / 171
Relevante jurisprudentie Algemene wet bestuursrecht / 173
Trefwoordenregister Algemene wet bestuursrecht / 363
Trefwoordenregister Relevante jurisprudentie Algemene wet bestuursrecht / 381

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2020-2021