Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Specificaties
Gebonden, 444 blz. | Nederlands
Wolters Kluwer | 16e druk, 2020
ISBN13: 9789013158328
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Jongbloed : Verbintenissenrecht
Wolters Kluwer 16e druk, 2020 9789013158328
Onderdeel van serie Asser Serie
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit Asser-deel bevat een toonaangevend commentaar op het eerste deel van de verbintenis in het algemeen ten behoeve van de rechtspraktijk, de wetenschap en het onderwijs. De titel geldt als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

De 16e druk van Asser-deel 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte geeft systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen (waaronder begrepen opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Deze onderwerpen zijn geregeld in de afdelingen 1 tot en met 9 van Titel 6.1 van het BW. Zoals u van de Asser-serie mag verwachten, verenigt deze titel wetenschappelijke diepgang met praktische uitleg en grondige beschouwingen. Bij de leerstukken wordt stilgestaan bij hun plaats in het gehele vermogensrecht, evenals dwarsverbanden met andere leerstukken. Zo krijgt u inzicht in de structuur en samenhang van de materie.

De toegankelijke en kernachtige schrijfstijl maken de tekst prettig leesbaar. Dankzij het zakenregister, wetsartikelenregister en jurisprudentieregister vindt u bovendien snel wat u zoekt. Niet voor niets wordt de uitgave gebruikt als diepgravend naslagwerk binnen zowel de rechtspraktijk, wetenschap als onderwijs.

Recente rechtspraak en literatuur
In deze 16e druk zijn de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. Zo wordt de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU (schadevorderingen mededingingsrecht) in Afdeling 6.3.3B BW gesignaleerd in nr. [98a]. Ook de behandeling van de aansprakelijkheid voor hulpzaken in nr. [351] is aangepast.

Europees recht en rechtsvergelijking
Waar relevant wordt aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law.
Auteur

Sinds 2008 zijn de vier Asser-delen over het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. A.S. Hartkamp en prof. mr. drs. C.H Sieburgh. Sinds de 15e druk wordt het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. drs. C.H. Sieburgh.

Specificaties

ISBN13:9789013158328
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:444
Druk:16
Verschijningsdatum:7-1-2021
ISSN:

Over Carla Sieburgh

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam.

Andere boeken door Carla Sieburgh

Inhoudsopgave

Voorwoord IX
Voorwoord bij de zestiende druk XV
Uitgebreide inhoudsopgave XXI
Enige afkortingen XXXIII
Lijst van verkort aangehaalde werken XXXV
Inleiding op het verbintenissenrecht 1

1 De wettelijke regeling van het verbintenissenrecht 1
2 Het begrip verbintenis. Onderscheid tussen soorten rechten 4
3 Het voorwerp van de verbintenis 15
4 De subjecten van de verbintenis 21
5 Recht op prestatie en bevoegdheid om te vorderen 24
6 Schuld, verhaalsaansprakelijkheid; vorderingsrecht, verhaalsrecht 25
7 Onderscheidingen van verbintenissen 31
8 Tenietgaan van verbintenissen 34

VERBINTENISSEN IN HET ALGEMEEN 37
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 39
1.1 Bronnen van de verbintenis 39
1.2 Redelijkheid en billijkheid bij de nakoming van verbintenissen 48
1.3 Natuurlijke verbintenissen 51
1.3.I Inleidende opmerkingen 51
1.3.II Geschiedkundig overzicht 52
1.3.III Begrip en rechtskarakter 56
1.3.IV Rechtswerking 67

Hoofdstuk 2 - Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke
verbondenheid 77
2.1 Pluraliteit van schuldenaren en schuldeisers 77
2.2 Hoofdelijke verbondenheid 82
2.2.I Het begrip ‘hoofdelijke verbondenheid’ 82
2.2.II Ontstaan van de hoofdelijkheid 84
2.2.III Verhouding tussen schuldeiser en schuldenaren 92
2.2.IV Verhouding tussen hoofdelijke schuldenaren onderling 100

Hoofdstuk 3 - Pluraliteit van schuldeisers 113

Hoofdstuk 4 - Alternatieve, facultatieve en generieke
verbintenissen 119
4.1 Inleidende opmerkingen 119
4.2 Alternatieve verbintenissen 120
4.3 Facultatieve verbintenissen 125
4.4 Generieke of soort-verbintenissen en specifi eke of speciesverbintenissen 128

Hoofdstuk 5 - Voorwaardelijke verbintenissen 131
5.1 De begrippen voorwaarde en voorwaardelijke verbintenis 132
5.2 Vereisten waaraan de voorwaarde moet voldoen 136
5.3 Vervulling van de voorwaarde 142

Hoofdstuk 6 - Nakoming van verbintenissen 153
6.1 Nakoming in het algemeen 153
6.2 Door wie nagekomen kan worden 159
6.3 Aan wie betaald moet worden 162
6.4 Het voorwerp van de betaling 183
6.5 Het tijdstip van de nakoming 188
6.6 De plaats van de nakoming 199
6.7 Toerekening van betalingen 201
6.8 De kosten van de betaling 205
6.9 Het bewijs van de nakoming 205
6.10 Wettelijk verplichte zekerheidstelling 208

Hoofdstuk 7 - Opschortingsrechten 209

Hoofdstuk 8 - Schuldeisersverzuim 227
8.1 Het verzuim van de schuldeiser: begrip en intreden van het verzuim 227
8.2 Rechtsgevolgen van het schuldeisersverzuim jegens de schuldenaar 237
8.3 Rechtsgevolgen schuldeisersverzuim jegens medeschuldenaren en derden 248

Hoofdstuk 9 - De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis 253
9.1 Inleiding; terminologie 253
9.2 Toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen (‘wanprestatie’ en ‘overmacht’) 264
9.2.I Inleidende opmerkingen 264
9.2.II Toerekening krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen 275
9.2.II.A Tekortkoming komt krachtens de wet voor rekening van de schuldenaar 276
9.2.II.B Tekortkoming krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening schuldenaar 283
9.2.II.C Tekortkoming komt krachtens rechtshandeling voor rekening schuldenaar 290
9.2.III Stelplicht en bewijslast 298
9.3 Gevolgen van overmacht 300
9.4 Gevolgen wanprestatie. Recht op schadevergoeding. Verzuim schuldenaar 307
9.4.I Inleidende opmerkingen 307
9.4.II Blijvende onmogelijkheid van nakoming 311
9.4.III Het verzuim van de schuldenaar 315
9.4.III.A Het intreden van het verzuim 317
9.4.III.B De rechtsgevolgen van het verzuim 330
9.4.III.C Einde van het verzuim 337
9.5 Verdere gevolgen van niet-nakoming 338
9.6 De gevolgen van niet-nakoming bij een niet opeisbare verbintenis 345
9.7 Het boetebeding 348
9.7.I Aard en strekking van het boetebeding 348
9.7.II Werking van het boetebeding 355

Zakenregister 363
Wetsartikelenregister 373
Jurisprudentieregister 387

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte