Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Nextens Loon Almanak 2022

Specificaties
Paperback, blz. | Nederlands
LNRS Data Services BV (v.h. Reed Bussiness) | 40e druk, 2022
ISBN13: 9789035200081
Rubricering
Hoofdrubriek : Management
Juridisch : Arbeidsrecht
LNRS Data Services BV (v.h. Reed Bussiness) 40e druk, 2022 9789035200081
Onderdeel van serie Nextens Loon Almanak
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De Loon Almanak is hét naslagwerk voor loonadviseurs, werkgevers en medewerkers op de loon- en personeelsadministratie. De Loon Almanak geeft een compleet, actueel en helder overzicht van alle regels voor de loonbelasting, premies werknemersverzeke­ringen en de Zorgverzekeringswet.

Met de Loon Almanak kunnen zij een goede loonadministratie voeren en een correcte aan­gifte loonheffingen doen. De Loon Alma­nak helpt ook om met werknemers fiscaal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden af te spreken. De Loon Almanak informeert uitgebreid over de meest actuele wijzigingen voor werkgevers.

De Loon Almanak biedt een compleet overzicht van bestaande en nieuwe regels, met veel rekenvoorbeelden.

Specificaties

ISBN13:9789035200081
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Druk:40
Verschijningsdatum:25-2-2022
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
1 WAT IS NIEUW IN 2022? - 1.1 Werkkostenregeling - 1.2 Bijtelling auto van de zaak
1.3 Aangifte Ioonheffingen:veranderingen en aandachtspunten
1.4 Nieuwe regelgeving voor inkomstenverhoudingen
1.5 Premiedifferentiatie werknemersverzekeringen
1.6 Aanpassing VCR voor private uitvoerders van eigenrisicodragers
1.7 Verhoging terugkeerpremie voor eigenrisicodragers ZW per 1 januari 2023 en juli 2023
1.8 Verlenging soepele gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups
1.9 Vereenvoudiging en verduidelijking S&O-afdrachtvermindering iîo Pensioen
1.11 Handhavingsmoratorium m.b.t. inhuur zelfstandigen voorlopig bestendigd
1.12 Nieuwe renseigneringsverplichting over 2022 - 1.13 Arbeidsinspectie
1.14 Internationaal
1.15 Gedeeltelijk betaald ouderschaps verlof vanaf 2 augustus 2022
1.1 6 Tariefmaatregelen
1.17 Vervallen
1.1.8 Coronamaatregelen loonheffingen - -
1.19 Signalen uit de ‘Stand van de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst’

2 LOONAANGIFTE EN LOONHEFFINGEN
2.1 De Loonaangifte
2.2 Drieloonheffingen,één uniform loonbegrip,één loonaangifte
2.3 Het systeem van de loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing)
2.4 Samenhang met de inkomstenbelasting
2.5 Werknemersverzekeringen - -
2.6 Uitvoeringwerknemersverzekeringen
2.7 polisadministratie

3 ZORGVERZEKERINGSWET
3.1 Basiszorgverzekering
3.2 Woonlandfactor - - 3.3 Taken van het CAK
WIE MOET BETALEN?
4 DIENSTBETREKKING
4.1 Drie soorten dienstbetrekking
4.2 Privaatrechtelijkedienstbetrekking
4.3 Publiekrechtelijkedienstbetrekking
4.4 Fictieve dienstbetrekking:algemeen - -
4.5 Fictieve dienstbetrekking: aannemers van werk
4.6 Fictieve dienstbetrekking: gelijkgestelden - -
4.7 Fictieve dienstbetrekking:thuiswerkers
4.8 Fictieve dienstbetrekking: uitzendkrachten
4.9 Fictieve dienstbetrekking: overige fictieve dienstbetrekkingen

WERKNEMER EN INHOUDINGSPLICHTIGE NATIONAAL
5.1 Werknemer
5.2 Inhoudingsplichtige - - WAAROVER BETALEN?
6 LOON
6.1 Het loon is de grondslagvoorde heffingen
6.2 Momentvan genietenvan loon 56
6.3 Loon uittegenwoordigeofvroegerearbeid 59
6.4 Loonheffingen voor rekening van de werkgever (bruteren) 6o
6.5 Loon van derden (fooien e.d.) 6i
6.6 Loon voor de premie volksverzekeringen 63
6.7 Loon voor de premies werknemersverzekeringen 63
6.8 LoonvoordeZorgverzekeringswet 63
6.9 Aan de loonbelasting onderworpen periodieke uitkeringen 64
6.10 Bijzondere regels 67
6.11 Pseudo-eindheffing 68
7 GEBRUIKELIJKLODNREGELING 69
7.1 Inleidinggebruikelijkloonregeling 69
7.2 Hoogteloon 70
7.3 Samenwerkingsvormen zoals maatschappen 72
7.4 Afzien van gebruikelijk loon bij slechte resultaten vennootschap 73
7.5 Hetloonlagerdan€48000 74
7.6 Gebruikelijk loon €ooo of minder 75
7.7 Het loon van €48 oooen hoger 75
7.8 Aanmerkelijk belang— middellijk en onmiddellijk 75
7.9 Lager loon door toepassing van doelmatigheidsmarge 76
7.10 Gebruikelijkloonregelingvoor partner ab-houder 76
7.11 Arbeid ten behoeve van het lichaam 76
7.12 Gebruikelijkloonregeling en stichting administratiekantoor 76
7.13 Gebruikelijkloonregeling en economisch belang via een coöperatieve vereniging 76
7.14 Gebruikelijkloonregeling bij doorbetaald loon 76
7.15 Gebruikelijkloonregeling en bewijslastverdeling 77
7.16 Gebruikelijkloonregeling en pensioenopbouw 77
7.17 Gebruikelijkloonregeling en bijtelling privégebruik auto 77
7.18 Het genietingsmoment van het fictieve loon 77
7.19 De administratieve verwerking van een fictieflooncorrectie 78
7.20 Fictiefloon vormt een informele kapitaalstorting 78
7.21 Gebruikelijkloon in verdragssituaties 78
7.22 Versoepeling gebruikelijk loon bij innovatieve start-ups 78
7.23 Vooroverleg vaststelling loon aanmerkelijkbelanghouder 79
7.24 Holdingsituaties 79
8 LOON IN NATURA 81
8.1 Wat is loon in natura? 81
8.2 Loon in natura of loon in geld 81
8.3 Bijdrage van de werknemer 81
8.4 Kostenvergoeding 82
8.5 Inhouding op loon in natura 82
8.6 De waarde van loon in natura 82
8.7 De waarde in het economisch verkeer 82
8.8 Geringe voordelen in natura 82
8.9 Vaste normen voordewaardebepaling 82
8.10 Optierechten op aandelen in de werkgever 83
8.11 Woning 84
8.12 Auto van de werkgever 84
8.13 Personalcomputers 84
8.14 Parkeergelegenheid 84
8.15 Geschenken en verstrekkingen aan derden 85
9 AANSPRAKEN 86
9.1 Wat zijn aanspraken? 86
9.2 Rechtenbeheersystemen en vakantiebonnen 89
9.3 Aanspraken opvergoedingvan ziektekosten 89
10 AUTO,FIETSENANDERVERVOER 91
10.1 Autokostenfictie 91
10.2 Bestelautovan dezaak . 103
10.3 Gerichte vrijstelling voor vervoer in het kader van de dienstbetrekking
CAO-AFSPRAKEN EN LOONHEFFINGEN 117
11.1 Collectieve arbeidsovereenkomst 117
11.2 Cao-beoordelingen en standpunten Belastingdienst - 117

GEEN LOON OF ONBELAST WON
12 VRIJGESTELD LOON 122
12.1 Gevolgen van vrijgesteld loon 122
12.2 Overzichtvrijstellingen 122
12.3 Vrijstellingen gelden naast de werkkostenregeling 122
12.4 Vrijgesteldeaanspraken 123
12.5 Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen 124
13 WERKKOSTENREGELING 127
13.1 Algemene aspecten van deWKR 127
13.2 LoonbegripvoordeWKR 128
13.3 GerichtevrijstellingenWKR 130
13.4 Waardering loon in natura binnen deWKR 139
13.5 Eindheffingsloon en Vrije ruimte bij deWKR 144
13.6 Stappenplan implementatie WKR voor nieuwe werkgevers 149
13.7 WKRin buitenlandsituaties 151
14 WERKKOSTENALFABET 154
14.1 Begrippen binnen dewerkkostenregeling 154
14.2 Werkkosten:A 154
14.3 Werkkosten: B 158
14.4 Werkkosten:C i6o
14.5 Werkkosten:D 162
14.6 Werkkosten:E 163
14.7 Werkkosten:F i66
14.8 Werkkosten:G i68
14.9 Werkkosten: H 170
14.10 Werkkosten:l 170
14.11 Werkkosten:J 172
14.12 Werkkosten:K 173
14.13 Werkkosten:L 175
14.14 Werkkosten:M 176
14.15 Werkkosten:N 178
14.16 Werkkosten:O 179
14.17 Werkkosten:P i8o
14.18 Werkkosten:R 183
14.19 Werkkosten:S 185
14.20 Werkkosten:T 187
14.21 Werkkosten: U 189
14.22 Werkkosten:V 189
14.23 Werkkosten:W 192
14.24 Werkkosten:Z 193
15 FISCAALOPTIMAALBELONEN 195
15.1 Loon 195
15.2 Cafetariaregeling - 195
13.3 Individueel keuzebudget (IKB) 196

UITGESTELD LOON
16 PENSIOENEN/SOCIALE VERZEKERINGEN NATIONAAL 198
i6.i Pensioenregelingen,algemeen - 198
16.2 Ontwikkelingen - 199
16.3 Fiscale aspecten Iijfrentepolis en Iijfrentespaarrekening 201
16.4 Pensioenwet 202
16.5 Pensioenvoorpayrollwerknemers 204
16.6 Begrippensioenregeling’in de Wet LB 205
16.7 Ouderdomspensioen 207
16.8 Partnerpensioen en wezenpensioen 209
16.9 Arbeidsongeschiktheidspensioen 211
16.10 Deelnemingsjarenpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen en
overbruggingspensioen ouderdomspensioen (overgangsrecht) 212
16.11 Overgangsrecht pensioen-bv/DGA 213
16.12 Flexibiliseringsmogelijkheden 214
16.13 Nettopensioen en nettolijfrente 219
16.14 RVU-,vut-en prepensioenregeling 219
16.15 Pensioen:rechtsbescherming 221
16.16 Pensioenregeling, overige aspecten 222
16.17 Socialeverzekeringen 222
17 VERLOFMOGELIJKHEDEN EN VRIJGESTELDE VERLOFAANSPRAKEN 224
17.1 Verlofaanspraken 224
17.2 Rechtop bijzonder verlof 224
17.3 Sparen vantijd 227
18 TRANSITIEVERGOEDING EN ANDERE ONTSLAGVERGOEDINGEN 229
181 Gevolgen voortijdige beëindiging dienstbetrekking 229
18.2 Ontslagvergoeding 229
18.3 Transitievergoeding 232
18.4 Ontslagvergoedingen socialeuitkering 237
18.5 Wet normeringtopinkomens(WNT) 238
18.6 Overgangsrecht voor stamrechten die bestonden op 31 december 2013

HOEVEEL BETALEN?
19 HEFFING LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN 241
19.1 Heffingskortingen 241
19.2 Tarieven loonbelasting/premie volksverzekeringen (art. oa en 2ob Wet
LB) 244
19.3 Tabellen voor periodieke beloningen: witte en groene tabellen 246
19.4 Rekenhulp loonbelastingtabellen (herleidingsregels) 248
19.5 Tabel voor bijzondere beloningen (art. 26 Wet LB) 248
19.6 Tabellen voor bijzondere groepen werknemers 250
19.7 Eindheffing(art.27a Wet LB) 250
20 HEFFING PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN 253
20.1 Algemeen 253
20.2 Loonbegrip 256
20.3 Sectorindeling 256
20.4 PremievoordeWAOenWlA 261
20.5 PremievoordeWW 264
20.6 Doorbetaaldloonregeling 272
20.7 Eigenrisicodragerschap 272
20.8 Aanvraag en beëindiging procedure eigenrisicodragerschap 274
21 INKOMENSAFHANKELIJKE BIJDRAGE ZVW 276
211 Verzekeringsplichtigen 276
21.2 Wijze van heffing 276
21.3 TeruggaafbijdrageZvw 279
21.4 BijdrageZvw in aanslagsfeer 280
22 VOORTSCHRIJDEND CUMULATIEF REKENEN (VCR) 282
22.1 Wat houdt voortschrijdend cumulatief rekenen in? 282
22.2 Loontijdvakkensystematiek 282
22.3 Premieloon- en bijdrageloonmaxima 288
22.4 Meerdere dienstbetrekkingen of inkomstenverhoudingen bij dezelfde werkgever 289
22.5 Samenloop van hoge en lage premie voor AWf en voor Aof 292
22.6 Werknemervoorwie het anoniementariefvan toepassing is 293

EINDHEFFINGEN
23 EINDHEFFINGEN EN PSEUDO-EINDHEFFINGEN 295
23.1 Eindheffingsbestanddelen 295
23.2 Naheffingsaanslagen na te lage inhouding 296
23.3 Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard 297
23.4 Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen 297
23.5 Werkkostenregeling - 297
23.6 Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers 297
23.7 Goederen in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen 298
23.8 Terbeschikkinggesteldebestelauto 298
23.9 Eindheffing toeslagen Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940—1945 en Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940—1945 298
23.10 Pseudo-eindheffingen 299
23.11 Pseudo-eindheffing regeling voor vervroegde uittreding (RVU) 299
23.12 Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen 306

LOONADMI NISTRATI E
24 LOONADMINISTRATIE 309
24.1 Loonadministratiealgemeen 309
24.2 Schema loonadministratie 312
25 BEWAARPLAATS LOONADMINISTRATIE 313
25.1 Waar bewaren? 313
25.2 Andere bewaarplaats op verzoek (boekhoud-/administratiekantoor) - 313
25.3 Andere bewaarplaats op verzoek (samenhangende groep) 313
26 IN DIENSTTREDEN 314
26.1 Gegevens voor Loonheffingen en loonadministratie 314
26.2 lndiensttreding 318
26.3 Wijziging in eerder verstrekte gegevens 319
26.4 Invullen van de ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ 320
26.5 Verstrekken gegevens studenten- en scholierenregeling 320
26.6 Controle van gegevens voor de loonheffingen 321
26.7 Eerstedagsmelding 321
26.8 Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen 322
26.9 Model voor de studenten- en scholierenregeling 324

LOONSTAAT/LOONSPECI FICATI E
27 LOONSTAAT 326
27.1 Art.7.2 UREG.LB 326
27.2 Kolom 2: Nummerinkomstenverhouding 327
27.3 Kolom 3: Loon in geld 327
27.4 Negatiefloon 332
27.5 Kolom 4: Loon anders dan in geld 332
27.6 Kolom 5: Fooien en uitkeringen uitfondsen 332
27.7 Kolom 7:AftrekpoStefl voor alle heffingen 332
27.8 Kolom 8: Loon voor de werknemersverzekeringen 332
27.9 Kolom 12: Loon voorde Zorgverzekeringswet 332
27.10 Kolom 14: Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen - - 333
27.11 Kolom 15: Ingehouden loonbelasting/premievolksverzekeringen 333
27.12 Kolom i6:lngehouden bijdrageZvw 333
27.13 Kolom 17: Uitbetaald bedrag 333
27.14 Kolomi8:Verrekendearbeidskorting 333
27.15 Vervallen kolommen 334
27.16 Model van de loonstaat 334
28 LOONSPECIFICATIE WERKNEMER 335
28.1 Loonspecificatie verstrekken aan werknemer 335
28.2 Wijze van verstrekken van de loonspecificatie 335
28.3 Inhoudvandeloonspecificatie 335
28.4 Zorgvuldigbewaren - 336
28.5 Voorbeeld loonspecificatie 336
28.6 Wet aanpak schijnconstructies - 337
29 JAAROPGAAF 340
29.1 Gebruikvan dejaaropgaaf 340
29.2 Inhoudvandejaaropgaaf 340
29.3 Verstrekkenvandejaaropgaaf 340
29.4 Model van dejaaropgaaf 341

AANGIFTE DOEN EN BETALEN
30 BEVOEGDE INSPECTEUR 342
30.1 Directeur, inspecteur en ontvanger van de Belastingdienst 342
30.2 Dienstonderdelenvan de Belastingdienst 342
30.3 Welke inspecteur is voor u bevoegd? 342
30.4 Aanmeldingaiswerkgever 343
31 AANGIFTE LOONHEFFINGEN DOEN 344
31.1 Aangiftedoen 344
31.2 Wanneeraangiftedoen? 345
31.3 Aangifte invullen 348
INHOUD
31.4 Identificerende gegevens 348
31.5 Collectievegegevens 349
31.6 Werknemersgegevens 351
31.7 Wijzevan inzenden aangifte 374
31.8 Herstelvanfouten 377
32 AANGIFTE BETALEN 378
32.1 Betalen 378
32.2 Betalen per bank ofcontant 378
32.3 Tijdstip van betalen 379
32.4 Uitstel van betaling 379
32.5 Teruggaafbtwverrekenen 380
33 CORRIGEREN VAN DEAANGIFTE 381
33.1 Herstel binnen de aangiftetermijn 381
33.2 Corrigeren buiten deaangiftetermijn 381
33.3 Termijnvoorenwijzevan corrigeren 382
33.4 Inhoud van het correctiebericht 383
33.5 Alternatiefvoorcorrigeren? 384
33.6 Boete bij corrigeren 385

CONTROLE
34 HANDHAVING EN TOEZICHT DOOR DE BELASTINGDIENST (WAARONDER CON. 386
TROLE)
34.1 Handhavingsstrategie van de Belastingdienst 386
34.2 Wanneercontrole? 388
34.3 Soorten controles 388
34.4 Verplichtingen tegenover de Belastingdienst 390
34.5 Bewaartermijn administratie 390
34.6 Gevolgen als u niet aan de verplichtingen voldoet 391
34.7 Controle van de loonadministratie: algemeen 391
34.8 De controle: relatie tussen financiële en loonadministratie 393
34.9 De controle: loonsomvergelijking 393
34.10 Decontrole:het resultaat 394
35 TAXASSURANCEIN DE LOONHEFFINGEN 396
35.1 HetTax Control Framework(TCF) 396
35.2 HetTCF in de loonheffingen 398
35.3 Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst 401

NAHEFFING
36 NAHEFFINGSAANSLAG 403
36.1 Wanneer een naheffingsaanslag? - 403
36.2 Naheffingsaanslag in verband met aangifte of betaling 406
36.3 Naheffingsaanslag in verband met onjuistheden 406
36.4 Naheffing in verband met onterechte correctie 407
36.5 Naheffingsaanslag bij aangifte excessieve vertrekvergoedingen 407
36.6 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 407
37 BOETEN 408
37.1 Boeten 408
37.2 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) 409
37.3 Verzuimboete 412
37.4 Vergrijpboete - 414
37. Boeten in verband met een ter beschikking gestelde (bestel)auto
37.6 Daderschap 415
37.7 Schema’s boeten bij naheffingsaanslagen 416
37.8 Afdrachtverminderingen en boete 418
38 BELASTINGRENTE EN INVORDERINGSRENTE - 419
38.1 Uitgangspunten berekening belastingrente 419
38.2 Belastingrente - 419
38.3 Invorderingsrente 421
39 BETALEN VAN DENAHEFFINGSAANSL4G 423
39.1 Bijzonder uitstel van betaling door coronacrisis 423
39.2 Wie moet de naheffingsaanslag betalen? 423
39.3 Betalen 424
39.4 Invordering 426
39.5 Kwijtschelding - 429
39.6 Overheidsvordering 429

BEZWAAR EN BEROEP
40 BEZWAAR 431
40.1 Wanneer een bezwaarschrift? 431
40.2 Bezwaarprocedure 435
40.3 Schema bezwaarprocedure 443
40.4 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 444
41 BEROEP EN HOGER BEROEP/CASSATIE 445
41.1 Beroep 445
41.2 Hoger beroep/cassatie 450
41.3 Digitaal procederen 450
AANSPRAKELIJKHEID
42 AANSPRAKELIJKHEIDALGEMEEN 452
42.1 Aansprakelijkheidsbepalingen voor inning van loonheffingen - -__ 452
42.2 Aansprakelijkstelling door de Belastingdienst 452
42.3 Aansprakelijkheid voor boete, rente en kosten 452
42.4 Werknemer, artiest, beroepssporter of buitenlands gezelschap 453
42.5 Leider van vaste inrichting van buitenlandse werkgever of vaste vertegenwoordiger van werkgever 453
42.6 Organisator van optreden van buitenlandse artiest, beroepssporter of gezelschap in Nederland 453
42.7 Extraterritoriale werking aansprakelijkheid - 42.8 Aansprakelijkheid verzekeraar bij afkoop lijfrente 454
43 KETEN- EN INLENERSAANSPRAKELIJKHEID 455
43.1 Wat houden keten- en inlenersaansprakelijkheid in? 455
43.2 Aansprakelijkheid bij inleningvan personeel 461
43.3 G-rekening 464
44 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 467
44.1 Bestuurders van rechtspersonen 467
44.2 Bedrijfstakpensioenfondsen 467
44.3 Voorwelke heffingen? 467
44.4 Betalingsonmacht verplicht schriftelijk melden 467
44.5 Kennelijk onbehoorlijk bestuur 469
44.6 Verhaalsmogelijkheden bij het lichaam benutten 469
44.7 Vernietigbaarheid van rechtshandelingen 469
44.8 Bezwaar en beroep tegen aansprakelijkstelling 469
44.9 Samenloop met de Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) 470
44.10 Verhaalsrechtvan bestuurder 470
44.11 Bestuurder van lichaam zonder rechtspersoonlijkheid of volledige rechtsbevoegdheid 470
44.12 Aansprakelijkheid bestuurders voor aansprakelijkheidsschuld lichaam
45 INHUURZZP’ERS 471
45.1 Van VAR naar Wet DBA naar handhavingsmoratorium en webmodule
45.2 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 471
4.3 Webmodule 475
4.4 RoadmapvervangingWet DBA 477

BIJZONDERE GROEPEN
46 ARTIESTEN- EN BEROEPSSPORTERSREGELING 478
46.1 Afbakening van de artiest of beroepssporter voor deze regeling 478
46.2 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 478
46.3 Inhoud van de artiesten- en beroepssportersregeling 479
46.4 Doorwerking naar de inkomstenbelasting 488
46.5 Artiestenregelingen omzetbelasting 489
47 HULPAAN HUIS 490
47.1 Dienstverlening aan huis! personeel aan huis 490
47.2 Wat zijn werkzaamheden aan huis? 491
47.3 Vrijstelling van loonheffingen of vereenvoudigde regeling 492
47.4 Personeelaan huisen administratieve zaken 492
INHOUD
47.5 Loonheffingen berekenen -493
47.6 Loonspecificatie en jaaropgaaf voor de werknemer 494
47.7 Aangifte loonheffingen invullen en betalen 494
47.8 VCR-methodevoorpersoneelaan huis 494
48 MEEWERKENDE KINDEREN 495
48.1 Meewerkend kind: wanneer een echte dienstbetrekking? 495
48.2 Vereenvoudigde regeling 495
48.3 Wat houdt de vereenvoudigde regeling in? 496
48.4 Aangifte 496
49 LOONHEFFINGEN INTERNATIONAAL 499
49.1 Loonheffingen internationaal: vijf relevante aspecten 499
49.2 Werknemer,internationaal 503
49.3 Inhoudingsplichtige,internationaal 510
49.4 Grensoverschrijdend werken, kostenvergoedingen bijzondere regelingen
49.5 Pensioenaspecten bij grens overschrijdende arbeid 519
49.6 WetloonbelastingBES 521

SUBSIDIES
50 TEGEMOETKOMINGEN LOONDOMEIN 523
50.1 Wet tegemoetkomingen loondomein (WtI) 523
50.2 Voorwaarden loonkostenvoordelen 528
50.3 Controle loonadministratie, klachten en bezwaar en beroep 531
50.4 Uitbetalingenterugvordering 532
Boete bij onterechte betalingen 532
51 AFDRACHTVERMINDERINGEN 533
51.1 Tweeafdrachtverminderingen 533
51.2 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling) 533
51.3 Afdrachtverminderingzeevaart 539
52 OVERZICHTLOONKOSTENSUBSIDIES 545
52.1 Soorten subsidies 545
52.2 Fiscalefaciliteiten 545
52.3 Gemeentelijkeregelingen 545
52.4 Ondersteuningsmogelijkheden via UWVvoor werkgevers en werknemers
546
52.5 Aanvragen voorzieningen bij UWV 547
52.6 Andere subsidiemogelijkheden voor werkgevers en werknemers 547
53 NOW-5 EN -6 554
53.1 Algemeen 554
53.2 Hoofdpunten NOW-5 en -6 en aanpassingen/aanvullingen ten opzichte
van eerdere NOW- regelingen 555
53.3 De berekening van de definitieve subsidie 556
53.4 De gevolgen van ontslagom bedrijfseconomische redenen - - 556
53.5 Inspanningsverplichting begeleiding van werk-naar-werk
53.6 Korting wegens afname van de loonsom tijdens de subsidieperiode -- 557
53.7 Handhaving - . 557
53.8 Rechtspraak: stringente toepassing van de NOW-subsidieregels 558
54 REGELING SUBSIDIE FINANCIERING VASTE LASTEN COVID-19 (TVL) 559
54.1 TVLAlgemeen 559
54.2 Aanvraagprocedure 559
54.3 Voorwaarden 560
54.4 Doelgroep 563
54.5 Stand van zaken uitvoeringTVL door RVO 563
54.6 Bezwaarenberoep 564
54.7 Vrijstellingvoorde belastingheffing 364
54.8 De-minimisverordening 564
4.9 TVL-module voor evenementenbranche; garantieregeling evenementen (TRSEC) -Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) 564
54.10 Handhavingvan deTVL 565
54.11 Overzicht TVL-perioden (bron: RVO) 566
54.12 Na TVL Qi 2022 566

INKOMSTENBELASTING
55 INKOMSTENBELASTINGALGEMEEN 567
55.1 Voorheffingissomseindheffing 567
55.2 Voorlopige aanslag 568
55.3 Voorlopigeteruggaaf 568
55.4 Aangifte en aanslag 568
55.5 Navordering 570
Belastingrente 570
55.7 Invorderingsrente 570
6 VOORLOPIGETERUGGAAFENTOESLAGEN 571
56.1 Voorlopigeteruggaaf 571
56.2 Toeslagen 573
JAARAGENDA
57 JAARAGENDAVOOR DE SALARISADMINISTRATEUR 576
57.1 Kalender 576

TABELLEN
8 TABELLEN LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN -- 578
58.1 Soortentabellen 578
58.2 Witte tabellen loonbelasting 2022 578
58.3 Groene tabellen loonbelasting 2022 578
58.4 Heffingskortingen in detijdvaktabellen 579
58.5 Systematiekvandetijdvaktabellen 579
58.6 Gebruiksaanwijzingtijdvaktabellen 579
58.7 Systematiek van de tabellen voor bijzondere beloningen . 580
58.8 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkge stelden 580
58.9 Tabelvoor artiesten en beroepssporters 530
58.10 Tabellen voorherleidingssituaties’ 580
58.11 Tabellenvoorwoonlandsituaties 581
58.12 Bijzonderetarieven 582
58.13 Eindheffingstabellen en -tarieven - 582
59 TABELLEN EINDHEFFING 583
59.1 Specialetabellen 583
59.2 Jaarloon voor de tabellen eindheffing - 583
59.3 Gebruiktabelleneindheffing 583
59.4 Bijzonderegroepen 583
59.5 Tabellen eindheffing 2022 583

SERVICE
6o ADRESSEN 587
6o.i Kantoren Belastingdienst -_ 587
60.2 Belastingdienst buitenland 587
60.3 Ministeries 587
60.4 Rechtbanken 587
6o.5 Gerechtshoven 589
60.6 Hoge Raad 589
60.7 Centrale Raad van Beroep 589
6o.8 UWV 8g
60.9 Overigeadressen 589
61 CIJFERS2017—2o22 591
61.1 Vrijgestelde vergoeding kilometerprijs op jaarbasis . 591
61.2 Waardering inwoningen maaltijden 591
61.3 Premiepercentages 591
61.4 Premiekortingen 592
61. Premie-/bijdrageloongrens 592
61.6 Maximumpremieheffing(vôôr vermindering met heffingskorting) 592
61.7 Schijventarief loonbelasting/ premie volksverzekeringen 593
61.8 Heffingskortingen in de loonheffingen 593 61.9 Aanslag-/teruggaafgrens inkomstenbelasting 594 62 WETTEKSTEN 595
62.1 Wet op de Ioonbelastinglg64 595
62.2 Uitvoeringsbesluit loonbelastinglg65 627
62.3 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 637
62.4 RegelingWfsv Bijlagei (sectorindeling) 652
62.5 RegelingWfsv Bijlage 2 (behorend bij artikel 3.15a) 662
62.6 Alfabetische sectorindeling 664
63 WIJZIGINGEN NA 2022 678
63.1 Algemeen 678
63.2 Wetsvoorstel aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start ups 678
63.3 Wet: voor nieuwe auto’s zonder C02-uitstoot: stapsgewijze oploop bijteling privégebruikt/m 2025 678
63.4 Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/premiedifferentiatieAWf/ uitstel van tweeherzieningssituaties 678
63.5 Wetsvoorstel effectievere inzet Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 678
63.6 Wet:afschaffingieugd-LlVindeWtl per 2024 679
63.7 Verhoging terugkeerpremie bij keuze eigenrisicodrager ZW O 1januari enljuli2o23 679
63.8 Besluit inkomstenverhouding (per 2024) 679
63.9 Inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap uitgesteld naar 223 680
63.10 Wet banenafspraak: opschorting quotumheffing arbeidsbeperkten tot 1januari2024 68o
63.11 Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling ar beidsbeperkten is nog niet ingediend bij deTweede Kamer 680
63.12 Voortgang maatregelen m.b.t.’werken als zelfstandige’ (vervanging Wet DBA) 68i
63.13 WettemporiseringverhogingAOW-Ieeftijd (2o23t/m 2026) 682
63.14 Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (2025) 682
63.15 Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen; pensioenbedrag ineens (2023)
63.16 Wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 683
63.17 Wetsvoorstel toekomst pensioenen (2023) 683
63.18 Coalitieakkoord 2021-2025 684

REGISTER 686

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nextens Loon Almanak 2022