Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

Specificaties
E-book, 374 blz. Pdf met watermerkbeveiliging | Nederlands
Boom Juridische Uitgevers | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789089745385
Boom Juridische Uitgevers Pdf met watermerkbeveiliging 1e druk, 2021 9789089745385
Direct te downloaden

Samenvatting

Het Nederlandse bewijsbeslag is een bewijsinstrument dat sinds 1994 is ingebed in het Nederlandse civiele procesrecht. In die gevallen waarin relevant bewijs in handen van de tegenpartij of van derden is, kan dat via het bewijsbeslag worden veiliggesteld. Vervolgens dient via een aparte inzageprocedure aan de rechter toestemming te worden gevraagd om het in beslag genomen bewijs in te zien.

Het bewijsbeslag is een ingrijpend en op papier effectief middel. Echter, in de praktijk is de effectiviteit van het instrument minder dan het zou moeten en kunnen zijn. Dat heeft een veelheid van oorzaken die in dit boek, via een diepgravende rechtsvergelijking, wordt onderzocht. Ook andere praktische en juridisch dogmatisch nog onbeantwoord gebleven vragen worden door de auteur aan de orde gesteld. Uiteindelijk komt hij tot concrete aanbevelingen om het Nederlandse bewijsbeslag vorm te geven tot een effectief, met voldoende waarborgen omkleed, instrument dat ter beschikking staat aan de rechtszoekende die in bewijsnood verkeert.

Specificaties

ISBN13:9789089745385
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:374
Druk:1
Verschijningsdatum:31-5-2021
ISSN:

Inhoudsopgave

Deel I Algemeen 19
1 Inleiding 21
1.1 Verantwoording en probleemstelling 21
1.2 Afbakening 23
1.3 Methodologie 24
1.4 Onderzoeksvragen 25

2 De Handhavingsrichtlijn 27
2.1 Inleiding 27
2.2 Het wetgevingsproces 28
2.2.1 Het Groenboek 28
2.2.2 Reacties uit de praktijk 31
2.2.3 De aanloop naar een ontwerprichtlijn 32
2.2.4 De ontwerprichtlijn 34
2.2.5 Kritiek in de literatuur 35
2.2.6 Advies van het Economisch en Sociaal Comité 37
2.2.7 Behandeling in het Europees Parlement 38
2.2.7.1 Voorbehandeling in de Parlementaire Commissie Juridische Zaken en de Interne Markt 38
2.2.7.2 Plenaire behandeling en goedkeuring door het Europees Parlement 42
2.2.8 Behandeling en goedkeuring door de Raad 44
2.3 Verhouding tot TRIPs 44
2.4 Verhouding tot het mededingingsrecht 46
2.5 Toepassingsgebied 46
2.6 Verhouding tot het materiële recht 49
2.7 Bevoegde personen 50
2.8 Inwerkingtreding 51
2.9 Analyse artikel 7 van de Richtlijn 52
2.9.1 Inleiding 52
2.9.2 Doel en strekking 54
2.9.3 Wanneer dient het verzamelde bewijs beschikbaar te zijn? 55
2.9.4 Voorwaarden voor de maatregelen van artikel 7 55
2.9.5 Bewijs 57
2.9.6 Herziening 58
2.9.7 Passende zekerheid 59
2.9.8 Eis in de hoofdzaak 59
2.9.9 Schadevergoeding 60
2.9.10 Identiteit van getuigen 60
2.10 Beantwoording onderzoeksvragen 60

Deel II Rechtsvergelijking 63
3 Het bewijsbeslag in Frankrijk 65
3.1 Inleiding en ontstaansgeschiedenis 65
3.1.1 Inleiding 65
3.1.2 Ontstaansgeschiedenis 66
3.2 Mogelijke beslagmaatregelen 69
3.2.1 De beschrijving 69
3.2.2 De fysieke inbeslagname 70
3.3 Doel en strekking van de saisie 71
3.4 Beslagobjecten 72
3.5 Voorwaarden voor een saisie 72
3.5.1 Geen prima facie beoordeling 72
3.5.2 Bescherming vertrouwelijke informatie 73
3.5.3 Spoedeisend belang of vrees voor verduistering 74
3.6 Procedurele aspecten van een saisie 74
3.6.1 Bevoegde personen 74
3.6.1.1 Octrooirechten 75
3.6.1.2 Auteursrechten en naburige rechten 75
3.6.2 Verzoekschrift 76
3.6.3 Absolute en relatieve competentie 77
3.6.4 Behandeling verzoek – ex parte 78
3.6.5 Grijs maken van een saisie 78
3.6.6 Verlof 79
3.6.7 Rechtsmiddelen tegen afwijzing 80
3.6.8 Openbaarheid verlof 80
3.7 Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een saisie 81
3.7.1 Wie mag aanwezig zijn? 81
3.7.2 Overleg tussen deurwaarder en verzoeker 82
3.7.3 Toegang tot elke plaats – tijdstippen 82
3.7.4 Medewerkingsplicht 83
3.7.5 Repeterende saisie 83
3.7.6 De rol van de deurwaarder 84
3.7.7 Het rapport van de deurwaarder 85
3.7.8 De rol van een deskundige 86
3.8 Rechtsmiddelen tegen een saisie 87
3.8.1 Intrekking of wijziging van het verlof 87
3.8.2 Verbod van een nieuwe saisie 87
3.9 Eis in de hoofdzaak 88
3.10 Schadeloosstelling verweerder 88
3.11 Saisie bij derden 88
3.12 Onrechtmatig verkregen bewijs 89
3.13 Saisie ter zake inbreuk in het buitenland 89
3.14 Beantwoording onderzoeksvragen 89

4 Het bewijsbeslag in België 91
4.1 Inleiding en ontstaansgeschiedenis 91
4.1.1 Inleiding 91
4.1.2 Ontstaansgeschiedenis 91
4.2 Mogelijke beslagmaatregelen 94
4.2.1 De beschrijvende maatregelen 94
4.2.2 De bewarende maatregelen 95
4.3 Doel en strekking van het beslag inzake namaak 95
4.4 Beslagobjecten 96
4.5 Voorwaarden voor het beslag inzake namaak 97
4.5.1 Voorwaarden voor de beschrijvende maatregelen 97
4.5.1.1 Geldigheid ingeroepen IE-recht 98
4.5.1.2 Inbreuk of dreigende inbreuk 99
4.5.1.3 Proportionaliteit en subsidiariteit 100
4.5.2 Voorwaarden voor de bewarende maatregelen 100
4.5.2.1 Geldigheid ingeroepen IE-recht 101
4.5.2.2 Inbreuk kan niet redelijkerwijze worden betwist 101
4.5.2.3 Proportionaliteit en subsidiariteit 101
4.5.3 Bescherming vertrouwelijke informatie 102
4.5.4 Spoedeisend belang of vrees voor verduistering 104
4.6 Procedurele aspecten van het beslag inzake namaak 104
4.6.1 Bevoegde personen 104
4.6.2 Verzoekschrift 106
4.6.3 Absolute en relatieve competentie 107
4.6.4 Behandeling verzoek – horen van partijen 108
4.6.5 Grijs maken van ex parte beslag inzake namaak 109
4.6.6 Verlof 109
4.6.7 Rechtsmiddelen tegen afwijzing 111
4.6.8 Openbaarheid beschikking 111
4.7 Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een beslag inzake namaak 111
4.7.1 Wie mag aanwezig zijn? 111
4.7.2 Overleg tussen deskundige en verzoeker 112
4.7.3 Toegang tot elke plaats 112
4.7.4 Medewerkingsplicht 113
4.7.5 Repeterend beslag inzake namaak 113
4.7.6 De rol van de deskundige 114
4.7.7 Wraking of vervanging van een deskundige 115
4.7.8 Het verslag van de deskundige 116
4.7.9 De rol van de deurwaarder 117
4.8 Opheffing beslag inzake namaak 117
4.9 Eis in de hoofdzaak 120
4.10 Verval van beslag inzake namaak 121
4.10.1 Verval bij uitblijven hoofdzaak 121
4.10.2 Verval na beslissing in hoofdzaak 121
4.11 Schadeloosstelling verweerder 121
4.12 Beslag inzake namaak bij derden 123
4.13 Onrechtmatig verkregen bewijs 124
4.14 Beslag inzake namaak ter zake inbreuk in het buitenland 125
4.15 Beantwoording onderzoeksvragen 125

5 Het bewijsbeslag in Engeland 127
5.1 Inleiding 127
5.2 Ontstaansgeschiedenis 128
5.2.1 Anton Piller KG tegen Manufacturing Processes Ltd
e.a. 128
5.2.2 Universal City Studios Inc. tegen Mukhtar & Sons Ltd 130
5.3 Mogelijke maatregelen 130
5.4 Doel en strekking van een search order 131
5.5 Beslagobjecten 131
5.6 Voorwaarden voor een search order 132
5.6.1 ‘An extremely strong prima facie case’ 132
5.6.2 ‘Very serious potential or actual damage’ 132
5.6.3 ‘Real possibility of destruction or disposal of material’ 133
5.6.4 ‘Not excessive or out of proportion’ 133
5.6.5 Bescherming vertrouwelijke informatie 133
5.7 Procedurele aspecten van een search order 134
5.7.1 Bevoegde personen 134
5.7.2 Bevoegdheid rechtbank 135
5.7.3 Documenten 135
5.7.4 Ex parte – mondelinge behandeling 136
5.7.5 De verklaring 137
5.7.6 De concept-search order 137
5.7.7 De toezeggingen van de verzoeker 138
5.7.8 Kennisgeving van strafvervolging 139
5.7.9 Plichten van de advocaat van de verzoeker 140
5.7.10 Betekening van de search order 140
5.7.11 Grijsmaking van een search order 141
5.7.12 Rechtsmiddelen tegen afwijzing 141
5.7.13 Openbaarheid beslissing 141
5.8 Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een search order 141
5.8.1 Wie mag aanwezig zijn? 141
5.8.2 Overleg met de verzoeker 142
5.8.3 Toegang tot elke plaats 142
5.8.4 Medewerkingsplicht 142
5.8.5 Repeterende search order 143
5.8.6 De rol van de Supervising Solicitor 143
5.8.7 Het rapport van de Supervising Solicitor 145
5.9 Opheffing search order 145
5.10 Eis in de hoofdzaak 146
5.11 Schadeloosstelling verweerder 147
5.12 Search order jegens een derde 147
5.13 Onrechtmatig verkregen bewijs 147
5.14 Search order ter zake van inbreuk in het buitenland 147
5.15 Beantwoording onderzoeksvragen 148

6 Het bewijsbeslag in Duitsland 151
6.1 Inleiding 151
6.2 Mogelijke maatregelen 152
6.3 Doel en strekking van het inspectiebevel 153
6.4 Inspectieobjecten 153
6.5 Voorwaarden voor het inspectiebevel 154
6.5.1 Geldigheid ingeroepen IE-recht 154
6.5.2 Waarschijnlijkheid van inbreuk 155
6.5.3 Proportionaliteit en subsidiariteit 157
6.5.4 Bescherming vertrouwelijke informatie 158
6.5.4.1 Algemeen 158
6.5.4.2 Waarborgen conform het ‘Düsseldorfer Verfahren’ 159
6.5.4.3 Procedure tot vrijgave van het deskundigenrapport 161
6.5.4.4 Rechtsmiddel tegen vrijgavebeslissing 163
6.5.4.5 Waarborgen in een opvolgende inbreukprocedure 164
6.5.4.6 Verbod op gebruik 164
6.5.5 Feitelijke beschikking 164
6.5.6 Spoedeisend belang of vrees voor verduistering 165
6.6 Procedurele aspecten van het inspectiebevel 165
6.6.1 Bevoegde personen 165
6.6.2 Beschikbare procedures 165
6.6.3 Verzoekschrift 167
6.6.4 Absolute en relatieve competentie 167
6.6.5 Horen van partijen 168
6.6.6 Grijs maken van een ex parte inspectiebevel 168
6.6.7 Rechtsmiddelen tegen afwijzing 169
6.6.8 Openbaarheid beslissing 169
6.7 Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een inspectiebevel 170
6.7.1 Wie mag aanwezig zijn? 170
6.7.2 Overleg tussen deskundige en verzoeker 170
6.7.3 Toegang tot elke plaats 170
6.7.4 Medewerkingsplicht 171
6.7.5 Repeterend inspectiebevel 171
6.7.6 De rol van de deskundige 171
6.7.7 Wraking of vervanging van een deskundige 172
6.7.8 Het verslag van de deskundige 172
6.7.9 De rol van de deurwaarder 172
6.8 Opheffing inspectiebevel 173
6.9 Eis in de hoofdzaak 173
6.10 Verval van het inspectiebevel 174
6.11 Schadeloosstelling geïnspecteerde 174
6.12 Inspectie bij derden 175
6.13 Onrechtmatig verkregen bewijs 175
6.14 Inspectiebevel ter zake inbreuk in het buitenland 176
6.15 Beantwoording onderzoeksvragen 176

Deel III Nederland 179
7 Het bewijsbeslag in Nederland 181
7.1 Algemene aspecten van het Nederlandse civiele procesrecht 181
7.2 Bewijsvergaringinstrumenten 183
7.2.1 Voorlopig getuigenverhoor en getuigenverhoor 183
7.2.2 Voorlopig deskundigenbericht en deskundigenbericht 185
7.2.3 Plaatsopneming en bezichtiging 187
7.2.4 Exhibitieplicht 188
7.2.4.1 Inleiding 188
7.2.4.2 Rechtsbetrekking conform artikel 843a Rv en conform artikel 1019a jo. artikel 843a Rv 188
7.2.4.3 Bepaalde bescheiden ex artikel 843a Rv en ander bewijsmateriaal ex artikel 1019a Rv 195
7.2.4.4 Rechtmatig belang 197
7.2.5 Bewijsbeslag 197
7.3 Het bewijsbeslag in IE-zaken 199
7.3.1 Inleiding 199
7.3.2 Mogelijke maatregelen 200
7.3.3 Verschillen met het commune bewijsbeslag 202
7.4 Doel en strekking van de bewijsbeschermende maatregelen 203
7.4.1 Inleiding 203
7.4.2 De bewijsbeslagmaatregelen van artikelen 1019b-d Rv 203
7.4.2.1 Algemeen 203
7.4.2.2 Fysieke inbeslagneming 207
7.4.2.3 Gedetailleerde beschrijving en monsterneming 209
7.4.3 Commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv 209
7.4.4 Commune overige bewijsbeslagmaatregelen 210
7.4.5 Toetsingsmaatstaf per maatregel 212
7.4.5.1 Inleiding 212
7.4.5.2 Huidig inzageregime 213
7.4.5.3 Fysieke inbeslagneming ex artikel 1019b Rv 218
7.4.5.3.1 Fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen 218
7.4.5.3.2 Fysieke inbeslagneming van bescheiden 220
7.4.5.4 Gedetailleerde beschrijving en monsterneming ex artikel 1019d Rv 222
7.4.5.5 Het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv 224
7.4.5.6 De commune overige bewijsbeslagmaatregelen 225
7.5 Toepassingsgebied bewijsbeslag 225
7.6 Bewijsbeslagobject 228
7.7 Voorwaarden voor het IE-bewijsbeslag 230
7.7.1 (Dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk 230
7.7.2 Proportionaliteit en subsidiariteit 232
7.7.3 Bescherming vertrouwelijke informatie 235
7.7.4 Spoedeisend belang of vrees voor verduistering 241
7.8 Procedurele aspecten rondom het verkrijgen van een verlof 243
7.8.1 Bevoegde personen 243
7.8.2 Verzoekschrift 244
7.8.3 Absolute en relatieve competentie 245
7.8.4 Behandeling verzoek – horen van partijen 249
7.8.5 Grijsmaking 251
7.8.6 Verlof – minuut of grosse 254
7.8.7 Rechtsmiddelen tegen afwijzing 254
7.8.8 Publicatie van beschikking 254
7.9 Procedurele aspecten rondom de uitvoering van het bewijsbeslag 255
7.9.1 Wie mag aanwezig zijn? 255
7.9.2 Overleg tussen deurwaarder en verzoeker 257
7.9.3 Toegang tot elke plaats 258
7.9.4 Medewerkingsplicht 258
7.9.5 Uitvoerbaar op welke dagen en uren 262
7.9.6 Repeterend bewijsbeslag 262
7.9.7 Uitvoering bewijsbeslag met bewaring 263
7.9.8 Uitvoering beschrijving 267
7.9.9 Uitvoering monsterneming 268
7.9.10 Betekening proces-verbaal 269
7.10 Opheffing bewijsbeslag 270
7.10.1 Inleiding 270
7.10.2 Herroepen of opheffen 271
7.10.3 Opheffing of wijziging bewijsbeslag 271
7.10.4 Welke rechter is bevoegd tot opheffing? 272
7.10.5 Opheffing alleen bij een ex parte verleend beslagverlof 272
7.10.6 Opheffingsgronden 273
7.10.7 Gevolgen opheffing 277
7.11 Eis in de hoofdzaak 278
7.11.1 Inleiding 278
7.11.2 Eis in de hoofdzaak volgens artikel 700 lid 3 Rv 278
7.11.2.1 Algemeen 278
7.11.2.2 Inbreukprocedure of 843a-procedure? 278
7.11.2.3 Bodemprocedure of kort geding 279
7.11.2.4 Termijn 280
7.11.3 Eis in de hoofdzaak volgens artikel 1019i Rv 281
7.11.3.1 Algemeen 281
7.11.3.2 Inbreukprocedure 283
7.11.3.3 Bodemprocedure; geen kort geding 283
7.11.3.4 Redelijke termijn 284
7.12 Verval van bewijsbeslag 284
7.12.1 Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv 284
7.12.2 Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv 285
7.12.3 Verval na beslissing in hoofdzaak 286
7.13 Schadevergoedingsplicht 287
7.14 Bewijsbeslag bij derden 289
7.14.1 Algemeen 289
7.14.2 Eigendom van inbreukmaker op gehuurde locatie 290
7.14.3 Eigendom van inbreukmaker door derde gehouden 290
7.14.4 Eigendom van derde 291
7.15 Onrechtmatig verkregen bewijs 292
7.16 Bewijsbeslag ter zake inbreuk in het buitenland 293
7.17 Anti-suit injunction 297

8 Conclusie en aanbevelingen 299
8.1 Inleiding 299
8.2 Nederlandse praktijk 299
8.2.1 De obstakels 300
8.2.2 De hutspot van maatregelen 304
8.2.3 De oplossing 305
8.3 Aanbevelingen 307

Literatuurlijst 311
Rechtspraakoverzicht 327
Bijlagen 335
Meest relevante buitenlandse wetsartikelen 337
Richtlijn werkwijze bewijsbeslag en inzage 365
Inhoud 17

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief