Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming

Specificaties
Paperback, 250 blz. | Nederlands
Uitgeverij Paris B.V. | 1e druk, 2016
ISBN13: 9789462511194
Uitgeverij Paris B.V. 1e druk, 2016 9789462511194
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Gebiedsbescherming is een rechtsgebied dat sterk in beweging is en dat de komende jaren naar verwachting ook zal blijven. De internationale en Unierechtelijke achtergrond en de snel opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving stellen de praktijk en de rechtspraak voortdurend voor nieuwe vragen. Voor de beantwoording daarvan is inzicht in het wettelijke stelsel en de jurisprudentie van belang. Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Het boek biedt een overzicht van de Europese en nationale natuurregelgeving en de stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Afdeling bestuursrechtspraak. De aanwijzing van natuurgebieden en de verschillende regimes voor de bescherming van natuurwaarden in de natuurgebieden komen uitvoerig aan de orde. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan handhaving en de doorwerking van het natuurbeschermingsrecht in het omgevingsrecht. Op verschillende plaatsen wordt een terugblik gegeven op de Natuurbeschermingswet 1998 en wordt aandacht besteed aan het overgangsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789462511194
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:250
Druk:1
Verschijningsdatum:26-10-2016
ISSN:

Over Janette Verbeek

Mr. Janette Verbeek is senior jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast verzorgt zij als (gast)docent onderwijs voor onder meer het SSR en de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Janette Verbeek

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Natuurbeschermingsrecht algemeen
1.1 Ontwikkeling van het nationale gebiedsbeschermingsrecht
1.2 Het internationale gebiedsbeschermingsrecht
1.3 Het Europese gebiedsbeschermingsrecht
1.4 De opzet van de Wnb
1.5 De opzet van het boek

2 Nationale gebiedsbescherming
2.1 Het natuurnetwerk Nederland
2.2 Bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen
2.3 Nationale parken

3 Europese gebiedsbescherming
3.1 Aanwijzingsverplichtingen uit de Vrl
3.2 Aanwijzingsverplichtingen uit de Hrl
3.3 Het Vrl- en Hrl-beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden
3.4 Bescherming ten onrechte niet aangewezen Vrl-gebieden
3.5 Bescherming aangewezen Vrl-gebieden
3.6 Bescherming ten onrechte niet aangemelde Hrl-gebieden
3.7 Bescherming aangemelde maar nog niet op de lijst GCB opgenomen Hrl-gebieden
3.8 Bescherming Hrl-gebieden vanaf plaatsing op lijst GCB
3.9 Artikel 6 lid 1 Hrl en artikel 4 lid 1 en 2 Vrl
3.10 Artikel 6 lid 2 Hrl
3.11 Artikel 6 lid 3 Hrl
3.12 Artikel 6 lid 4 Hrl
3.13 Artikel 6 Hrl in relatie tot overig Unierecht

4 Natura 2000 in de Wnb
4.1 De aanwijzing van Natura 2000-gebieden
4.2 Stand van zaken aanwijzing Natura 2000-gebieden
4.3 Selectie en begrenzing van Natura 2000-gebieden
4.4 Vrl- en Hrl-gerelateerde instandhoudingsdoelstellingen
4.5 Intrekking en wijziging van aanwijzingsbesluiten
4.6 Rechtsbescherming tegen aanwijzingsbesluiten
4.7 Terugblik op de Nb-wet 1998
4.8 Van Nb-wet 1998 naar Wnb

5 Bescherming Natura 2000 in Wnb
5.1 Bijzondere nationale natuurgebieden
5.3 De programmatische aanpak
5.4 Het treffen van instandhoudings- en passende maatregelen
5.5 Het beheerplan
5.6 Opleggen van een verplichting bij beschikking of algemene regels
5.7 Het toegangsbeperkingsbesluit
5.8 Feitelijke maatregelen en kentekenen

6 De Natura 2000-vergunning
6.1 Inleiding
6.2 Procedurele aspecten
6.3 De reikwijdte van de vergunningplicht
6.4 De uitzonderingen op de vergunningplicht
6.5 Toetsingskader andere handeling
6.6 Toetsingskader projecten
6.7 Aan de vergunning te verbinden voorschriften
6.8 De intrekking of wijziging van de vergunning

7 De Natura 2000-plantoets
7.1 Inleiding
7.2 Plan als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wnb
7.3 Het bestemmingsplan als plan als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 Wnb
7.4 Maximale planologische mogelijkheden
7.5 Referentiesituatie
7.6 Plan-m.e.r.-plicht
7.7 Terugblik op de Nb-wet 1998
7.8 Doorkijk naar Omgevingswet

8 De voortoets
8.1 Jurisprudentie Hof
8.2 Omvang van de voortoets
8.3 De rol van mitigerende maatregelen in de voortoets
8.4 Wanneer zijn significante gevolgen uitgesloten?
8.5 Beoordeling ten opzichte van referentiesituatie
8.6 Toepassing van grens- en drempelwaarden

9 De passende beoordeling
9.1 Inhoud passende beoordeling
9.2 Beoordeling gevolgen van het plan of project
9.3 Mitigerende maatregelen in de passende beoordeling
9.4 Beoordeling toestand in het Natura 2000-gebied
9.5 Geen aantasting van de natuurlijke kenmerken
9.6 Tijdelijke effecten
9.7 Cumulatie
9.8 Onzekerheden en kennisleemten
9.9 Geen passende beoordeling nodig

10 De ADC-toets
10.1 Alternatieven
10.2 Dwingende redenen van groot openbaar belang
10.3 Dwingende redenen bij prioritaire typen of soorten
10.4 Afweging ten opzichte van het behoud van de waarden
10.5 Compensatie

11 Natura 2000 en stikstof
11.1 Inleiding
11.2 Beoordeling stikstofdepositie vóór de PAS op grond van de Nb-wet 1998
11.3 De programmatische aanpak stikstof

12 Handhaving
12.1 Bestuursrechtelijke handhaving
12.2 Strafrechtelijke handhaving
12.3 Civielrechtelijke handhaving

13 Doorwerking Wnb in omgevingsrecht
13.1 Doorwerking door de ‘uitvoerbaarheidstoets’ of belangenafweging
13.2 Doorwerking in het bestemmingsplan
13.3 Samenloop handhaving Wabo en N2000-vergunning
13.4 Doorwerking in de m.e.r.-regelgeving

Literatuurlijst

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming