Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekst & Toelichting Participatiewet. Editie 2020

Stand van zaken per 1-1-2020

Specificaties
Paperback, 632 blz. | Nederlands
Sdu | 27e druk, 2020
ISBN13: 9789012405812
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Jongbloed : Arbeidsrecht diversen
Sdu 27e druk, 2020 9789012405812
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk dat geschikt is voor iedereen die (beroepsmatig) betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.

In T&T Participatiewet zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal opgenomen. Kleinere besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegevoegd.

Het boek bevat bovendien een algemene toelichting en een trefwoordenregister. Daardoor kan eenieder die betrokken is bij de toepassing van de Participatiewet dit naslagwerk goed gebruiken en kan het tevens gehanteerd worden voor studiedoeleinden.

Het boek is bijgewerkt tot en met 1 januari 2020.

Specificaties

ISBN13:9789012405812
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:632
Uitgever:Sdu
Druk:27
Verschijningsdatum:6-4-2020
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE
5
Inhoudsopgave
Voorwoord / 9
Gebruikte afkortingen / 11

DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING
1 Inleiding / 17
1.1 Grondwettelijke opdracht / 17
1.2 Doelstelling Participatiewet / 18
1.3 Uitvoering in medebewind / 18
1.4 Verschillen in beleid tussen gemeenten / 19
1.5 Rol gemeenteraad / 20
1.6 Cliëntenparticipatie / 21
1.7 Systeemverantwoordelijkheid Rijk / 22
1.8 Beleidsinnovatie / 23
1.9 Rechtsbescherming / 23
2 Ondersteuning, begeleiding, verzorging en reïntegratie / 25
2.1 Rechten en plichten / 26
2.2 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor re-integratie / 29
3 Inkomenswaarborg / 35
3.1 Uitkeringsnormen: systematiek en hoogte / 35
3.2 Individualiseringsbeginsel / 35
3.3 Middelentoets / 36
3.4 Belasting(teruggave) en bijstand / 36
3.5 Vakantiegeld / 37
4 Aanvullende inkomensondersteuning / 39
4.1 Bijzondere bijstand / 39
4.2 Individuele inkomens- of studietoeslag / 40
4.3 Voorkoming doorkruising algemeen inkomensbeleid / 41
4.4 Budgetbeheer en bijstand in natura / 42
4.5 Schuldhulpverlening / 43
5 Belastingheffing en verrekening tussen instanties / 45
5.1 Belaste en onbelaste uitkeringen / 45
5.2 Rekenvoorschrift loonheffingen voor bijstandsuitkeringen / 51
5.3 Terugvordering van verstrekte bijstand / 52
5.4 Verrekening tussen gemeenten, UWV en SVB / 53
5.5 Andere verrekeningssituaties / 54
5.6 Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 54
INHOUDSOPGAVE
6
6 Sanctiesysteem bij schending inlichtingenplicht / 55
6.1 Algemeen kader / 55
6.2 Aanwijzing sociale zekerheidsfraude / 55
6.3 Strafbepalingen / 58
7 Financiering Participatiewet / 61
7.1 Gebundelde uitkering inkomensvoorziening gemeenten (BUIG) / 61
7.2 Participatiemiddelen / 64
7.3 Kosten bijzondere bijstand / 64
7.4 Uitvoeringskosten / 64
8 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen / 65
8.1 Hoofdlijnen Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen / 65
8.2 Regionaal arbeidsmarktbeleid / 65
8.3 Werkgeversdienstverlening / 65
8.4 Dienstverlening aan werkzoekenden / 66
8.5 De re-integratiemarkt / 67
8.6 Gegevensverkeer in de SUWI-keten / 68
8.7 Sturing in verband met keten werk en inkomen / 69

DEEL 2 PARTICIPATIEWET
Participatiewet (artikelen en artikelsgewijze toelichting) / 73
1 Algemeen / 74
1.1 Begripsbepalingen / 74
1.2 Opdracht gemeente / 110
2 Rechten en plichten / 135
2.1 Arbeidsinschakeling en tegenprestatie / 135
2.2 Bijstand / 185
2.3 Inlichtingenplicht en afstemming / 240
3 Algemene bijstand / 287
3.1 Algemeen / 287
3.2 Normen / 288
3.3 Verlaging / 303
3.4 Middelen / 306
4 Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen / 355
4.1 Aanvullende inkomensondersteuning / 355
4.2 Aanpassing bedragen / 371
5 Uitvoering / 375
5.1 De aanvraag / 375
5.2 Toekenning, vaststelling en betaling / 393
5.3 Cliëntenparticipatie / 404
5.4 Uitvoering Sociale verzekeringsbank / 406
6 Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten / 413
6.1 Vorm bijstand / 413
6.2 Onderzoek, opschorten en herzien / 424
6.3 Aanvullende verplichtingen / 444
6.4 Terugvordering / 448
6.5 Verhaal / 467
6.6 Gegevensuitwisseling / 478
7 Financiering, toezicht en informatie / 497
7.1 Financiering / 497
7.2 Aanwijzingsbevoegdheid en gemeentelijke toezichthouders / 501
7.3 Informatie / 505
7A Overgangsrecht / 511
8 Slotbepalingen / 521

DEEL 3 UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN
Uitvoeringsvoorschriften / 527
I Begripsomschrijvingen / 528
II Algemene bepalingen / 535
1 Algemeen / 535
2 Inkomen / 541
3 Vermogen / 543
4 Algemene bijstand / 547
5 Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal / 550
III Nadere bepalingen voor groepen zelfstandigen / 555
1 Gevestigde zelfstandigen / 555
2 Beginnende zelfstandigen / 559
3 Oudere zelfstandigen / 560
4 Beëindigende zelfstandigen / 561
5 Arbeidsongeschikte zelfstandigen (vervallen) / 561
6 Voorziening in met voorbereiding van bedrijf of zelfstandig beroep samenhangende kosten / 561
7 Zelfstandigen die een bedrijf of zelfstandig beroep alleen of samen met anderen uitoefenen in een samenwerkingsverband of in de vorm van een rechtspersoon / 562
8 Zelfstandigen in het buitenland / 565
IV De aanvraag / 567
V Verplichtingen / 571
1 Algemeen / 571
2 Verplichtingen verbonden aan de bijstand ter voorziening aan de behoefte aan bedrijfskapitaal en maatregelen bij het niet nakomen van deze verplichtingen / 572
VI / 579
VII Financiering / 581
§1 Algemeen / 581
§2 Vergoeding centrumgemeenten bijstandsverlening ondernemers in de
binnenvaart / 582
VIII Slotbepalingen / 585

DEEL 4 OVERIGE REGELGEVING
4 Overige regelgeving / 589
4.1 Uittreksel Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen / 589
1 Definities (niet opgenomen) / 590
2 Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen (niet opgenomen) / 591
3 Samenwerking en gezamenlijke dienstverlening / 593
4 / 599
5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen / 601
5.1 Taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen / 601
Art. 30 Taken in verband met uitkeringsverstrekking en algemene taken / 601
11 Straf- en slotbepalingen / 619

Trefwoordenregister / 621

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Toelichting Participatiewet. Editie 2020