Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Arbeidsrecht voor de overheid verklaard - Editie Rijk 2022/2

Inclusief Cao Rijk

Specificaties
Paperback, 728 blz. | Nederlands
Sdu | 6e druk, 2022
ISBN13: 9789012408127
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Sdu 6e druk, 2022 9789012408127
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Met deze handzame uitgave uit de reeks Arbeidsrecht voor de overheid verklaard, Rijk, heeft u de juiste en meest actuele interpretatie van het arbeidsrecht voor uw organisatie bij de hand. Daarnaast altijd de meest recente versie van de CAO Rijk. Verschijnt halfjaarlijks. Deze editie is bijgewerkt tot 10 mei 2022.

Specificaties

ISBN13:9789012408127
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:728
Uitgever:Sdu
Druk:6
Verschijningsdatum:28-6-2022
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over Steven Jellinghaus

Dr.mr. Steven Jellinghaus (1969) is advocaat-partner en register-mediator verbonden aan De Voort Advocaten & Mediators te Tilburg. Aldaar richt zijn praktijk zich op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht en het sportrecht. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg. In 2003 is hij daar gepromoveerd op het onderwerp harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie en overname. Hij heeft vele publicaties op zijn naam en verzorgt regelmatig post-academisch onderwijs.

Andere boeken door Steven Jellinghaus

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 17

DEEL 1 ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSVERHOUDINGEN
1. De structuur van de arbeidsrelatie van de overheidswerknemer / 21
1.1 De ambtenaar en zijn overheidswerkgever / 21
1.1.1 Vereist: arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht / 22
1.1.2 Vereist: arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever / 22
1.2 De overgangssituatie / 23
1.3 De Ambtenarenwet 2017 in een notendop / 24
1.3.1 Integriteitsbeleid / 24
1.3.2 Beperking van grondrechten / 25
1.4 Kroonbenoeming / 25
2. Arbeidsverhoudingen / 27
2.1 De vakbond / 27
2.1.1 Het recht op staking en andere collectieve acties / 27
2.1.2 Het overleg met de vakbonden / 29
2.2 De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) / 30
2.2.1 Algemeen verbindend verklaring van cao’s / 32
2.2.2 De cao en overgang van onderneming / 33
2.3 De ondernemingsraad / 34
2.3.1 Het adviesrecht van de OR / 34
2.3.2 Het instemmingsrecht van de OR / 35
3. Overgangsregelingen Ambtenarenwet 2017 / 37
3.1 Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst / 37
3.2 Van rechtspositieregeling naar cao / 39
3.2.1 Rechtspositieregeling blijft gelden als ware zij een cao totdat er een cao is / 39
3.2.2 Aandachtspunt: doorwerking van de cao / 40
3.3 Het toepasselijke recht / 40
4. De arbeidsovereenkomst / 43
4.1 De arbeidsovereenkomst: elementen / 43
4.1.1 Arbeid verrichten, gedurende zekere tijd / 43
4.1.2 Loon / 44
4.1.3 Gezag / 44
4.1.4 Het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst / 44
4.1.5 Overzicht verschillende overeenkomsten / 45
4.1.6 De verschillende soorten arbeidsovereenkomsten / 45
4.2 De (eerste) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 46
4.2.1 Automatisch einde / 46
4.2.2 Tussentijdse opzegging / 47
4.2.3 De inhoud van de arbeidsovereenkomst / 48
4.3 De ketenregeling en conversie / 48
4.3.1 Ketenregeling – conversie / 49
4.4 De oproepovereenkomst / 50
4.4.1 De voorovereenkomst / 50
4.4.2 De overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht / 50
4.5 De uitzendovereenkomst / 52
4.5.1 Geregistreerde uitzendonderneming / 52
4.5.2 Bijzondere regelingen over uitzendovereenkomsten / 53
4.6 De payrollovereenkomst / 53
4.6.1 Bijzondere regelingen over payrollovereenkomsten / 54
4.7 Detachering / 55
4.8 De expat/de buitenlandse arbeidskracht/grensoverschrijdende arbeid / 56
4.8.1 Toepasselijk recht en ambtenaarschap / 56
4.8.2 Bevoegde rechter / 57
4.8.3 Buitenlandse arbeidskracht werkend in Nederland / 57
4.8.4 Nederlandse werknemer in het buitenland / 58
5. Bijzondere bedingen / 61
5.1 Het proeftijdbeding / 61
5.1.1 Schriftelijkheidsvereiste / 61
5.1.2 Duur en aanvang proeftijd / 61
5.1.3 IJzeren proeftijd / 62
5.1.4 Opvolgende arbeidsovereenkomsten en opvolgende werkgevers / 63
5.1.5 Proeftijdontslag / 63
5.2 Het concurrentie- en relatiebeding / 66
5.2.1 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / 66
5.2.2 Schriftelijkheid / 67
5.2.3 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 67
5.2.4 Uitleg concurrentiebeding / 69
5.2.5 ‘Zwaarder drukken-criterium’ / 69
5.2.6 Verval van rechtswege / 70
5.2.7 Vernietiging / 71
5.2.8 Acties partijen / 71
5.3 Het incorporatiebeding / 72
5.3.1 Binding cao / 73
5.3.2 Het overeengekomen beding / 74
5.3.3 Handhaving, nawerking en overgang van onderneming / 74
5.4 Het eenzijdig wijzigingsbeding / 75
5.4.1 De arbeidsvoorwaarde / 76
5.4.2 Het schriftelijkheidsvereiste / 77
5.4.3 Toetsingscriteria / 78
5.4.4 De weigerende werknemer / 79
5.4.5 Het wijzigingsbeding en gedeeltelijke ontbinding / 80
5.5 Het geheimhoudingsbeding / 80
5.5.1 Het bedrijfsgeheim / 81
5.5.2 Het overeengekomen geheimhoudingsbeding / 82
5.5.3 Handhaven / 83
5.5.4 Melding misstanden / 84
5.6 Het boetebeding / 85
5.6.1 Het arbeidsrechtelijke boetebeding / 85
5.6.2 Beroep op het boetebeding / 87
5.6.3 Matiging van de boete / 88
6. Privacy / 89
6.1 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / 89
6.1.1 Persoonsgegevens en verwerking / 90
6.1.2 Beginselen inzake verwerking / 90
6.1.3 Verwerkingsgrondslagen / 90
6.1.4 Rechten medewerkers / 92
6.1.5 Verantwoordingsplicht / 92
6.1.6 Schending privacy en bewijsrecht / 93
6.2 E-mail- en internetgebruik / 93
6.2.1 Gedragsregels en gevolgen / 94
6.2.2 Controle / 94
6.3 Cameratoezicht / 95
6.4 Alcohol- en drugstesten / 96
6.5 Gedragingen in de privésfeer / 97
6.6 Zieke werknemer / 99
6.6.1 Rol bedrijfsarts / 100
6.7 Privacy en corona / 100
7. Werkgeversaansprakelijkheid / 103
7.1 Zorgplicht werkgever / 103
7.1.1 Arbeidsomstandigheden / 103
7.1.2 Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer / 105
7.2 Schadevergoeding / 105
7.2.1 Verjaringstermijn / 106
7.3 Voorzieningen bij schade in Cao Rijk / 106
7.3.1 Beroepsincident, dienstongeval en beroepsziekte / 106
7.3.2 Financiële gevolgen / 107
7.4 Hybride werken / 108
7.4.1 Afspraken in Cao Rijk 2021 / 109
8. Overgang van onderneming / 111
8.1 Criteria overgang van onderneming / 111
8.1.1 Economische eenheid / 111
8.1.2 Overgang als gevolg van een overeenkomst, fusie of splitsing / 112
8.1.3 Behoud van identiteit / 112
8.2 Gevolgen overgang van onderneming / 113
8.2.1 Overgang van medewerkers en arbeidsvoorwaarden / 113
8.2.2 Informatieplicht van de werkgever / 114
8.2.3 Hoofdelijke verbondenheid vervreemder / 114
8.2.4 Overgang van onderneming en ontslag / 114
9. Wet arbeid en zorg / 115
9.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 115
9.2 Adoptie- en pleegzorgverlof / 116
9.3 Calamiteiten- en kortdurend verzuimverlof / 117
9.4 Kraamverlof / 119
9.5 Mededelingsverplichting calamiteiten-, kortdurend verzuim- en kraamverlof / 119
9.6 Kortdurend en langdurig zorgverlof / 120
9.6.1 Kortdurend zorgverlof / 120
9.6.2 Langdurig zorgverlof / 121
9.7 Ouderschapsverlof / 121
9.8 Levensloopregeling / 124
10. Integriteit en disciplinaire maatregelen (de goede ambtenaar) / 125
10.1 Integriteit / 125
10.2 Disciplinaire maatregelen / 127
10.2.1 Schorsing / 127
10.2.2 Waarschuwing / 129
10.2.3 Boete / 130
10.2.4 Straffen in de Cao Rijk / 130
10.2.5 Kenbaarheid / 130
11. Geschillenbeslechting / 133
11.1 Geschillenbeslechting in de CAO Rijk / 133
11.1.1 RABA / 133
11.1.2 De Geschillencommissie Rijk / 133
11.2 Procederen: de bevoegde instantie / 134
11.3 De procedure in eerste aanleg / 135
11.3.1 Dagvaarding of verzoekschrift / 135
11.3.2 Vernietiging of herstel / 136
11.3.3 Procesvertegenwoordiging / 136
11.3.4 Vervaltermijnen / 137
11.4 Procederen: hoger beroep en cassatie / 138
11.5 Mediation / 138
11.5.1 Wanneer mediation inzetten? / 140

DEEL 2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID
12. Ziekte en re-integratie / 143
12.1 Wat is arbeidsongeschiktheid? / 143
12.2 Rechtsgevolgen arbeidsongeschiktheid / 144
12.2.1 Loondoorbetaling bij ziekte – duur / 144
12.2.2 Loondoorbetaling bij ziekte – hoogte / 145
12.2.3 Loondoorbetaling bij ziekte – beroepsziekte, dienstongeval, beroepsincident / 146
12.2.4 Re-integratieverplichtingen werkgever / 147
12.2.5 Re-integratieverplichtingen werknemer / 151
12.2.6 Stappenplan re-integratie / 151
12.2.7 Niet nakomen verplichtingen werknemer / 152
12.2.8 Passende arbeid wordt bedongen arbeid / 155
12.2.9 Opzegverbod / 156
13. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 157
13.1 WIA-uitkeringen / 157
13.2 Recht op een uitkering / 157
13.2.1 Kring van verzekerden / 158
13.2.2 Minstens 35% arbeidsongeschikt / 158
13.2.3 Wachttijd / 159
13.2.4 Re-integratieverplichtingen en loonsanctie / 160
13.2.5 Uitsluitingsgronden / 162
13.3 De IVA-uitkering / 163
13.3.1 Ingangsdatum IVA-uitkering / 164
13.3.2 Hoogte uitkering / 165
13.3.3 Einde uitkering / 165
13.4 De WGA-uitkering / 165
13.4.1 Loongerelateerde uitkering / 166
13.4.2 Loonaanvullings- of vervolguitkering / 166
13.4.3 Ingangsdatum WGA-uitkering / 167
13.4.4 Einde uitkering / 167
13.5 Re-integratie en de WIA / 168
13.6 Aanvullende uitkering bij dienstongeval, beroepsziekte en beroepsincident / 168
14. Arbeidsongeschiktheidspensioen / 169
14.1 Het recht op AAOP / 169
14.2 Hoogte van de uitkering / 169
14.2.1 Pensioenopbouw / 170
14.3 Overlijdensuitkering na overlijden AAOP-gerechtigde / 170

DEEL 3 EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
15. Ontslaggronden (individueel ontslagrecht) / 173
15.1 Preventieve ontslagtoets / 173
15.2 Opzegging of ontbinding / 173
15.2.1 UWV of kantonrechter? / 173
15.3 De ontslaggronden / 174
15.3.1 Bedrijfseconomische redenen (a-grond) / 174
15.3.2 Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) / 176
15.3.3 Frequent verzuim (c-grond) / 179
15.3.4 Disfunctioneren (d-grond) / 180
15.3.5 Verwijtbaar handelen en nalaten (e-grond) / 183
15.3.6 Werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond) / 190
15.3.7 Verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) / 190
15.3.8 Restcategorie (h-grond) / 193
15.3.9 Cumulatiegrond (i-grond) / 194
15.4 Herplaatsing / 195
15.5 Opzegtermijn / 195
15.6 Opzegverboden / 196
16. Reorganiseren, de UWV-procedure en de ontslagcommissie / 199
16.1 Reorganiseren algemeen / 199
16.2 Het Van-werk-naar-werk-beleid (Hoofdstuk 14 Cao Rijk) / 199
16.2 VWNW-begeleiding / 200
16.2.1 VWNW-onderzoek / 200
16.2.2 VWNW-advies / 201
16.2.3 VWNW-plan / 201
16.2.4 VWNW-begeleidingstraject / 201
16.3 Voorzieningen / 202
16.4 Stimuleringspremie / 204
16.5 Overleg met de vakbonden en medezeggenschap / 205
16.6 Geschillen / 206
17. Ontslag op staande voet / 207
17.1 Voorwaarden voor ontslag op staande voet / 207
17.2 Dringende reden / 207
17.3 Onverwijlde opzegging / 212
17.4 Onverwijlde mededeling / 212
17.5 Gevolgen van het ontslag op staande voet / 213
17.5.1 Gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer / 213
17.5.2 (Processuele) keuzemogelijkheden voor de werknemer / 214
17.6 Gevolgen voor de werkgever / 214
18. Vergoedingen / 215
18.1 De transitievergoeding / 215
18.1.1 Wanneer bestaat recht op de transitievergoeding? / 215
18.1.2 Hoogte van de transitievergoeding / 216
18.1.3 Wanneer geen recht op de transitievergoeding? / 217
18.1.4 Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding / 217
18.1.5 Collectieve afspraken / 218
18.1.6 Compensatieregeling en ‘slapende dienstverbanden’ / 219
18.2 De cumulatievergoeding / 220
18.3 De billijke vergoeding / 221
18.3.1 Verschillende soorten billijke vergoedingen / 221
18.3.2 Hoogte billijke vergoeding / 222
18.4 Vergoeding wegens onregelmatige opzegging/gefixeerde schadevergoeding / 223
18.5 Overige vergoedingen / 224
18.5.1 Cumulatie tussen beëindigingsvergoeding en de bijzondere beloningsregels uit de WNT / 225
18.5.2 De overeengekomen vergoeding, ‘golden parachute’ / 226
18.5.3 RVU-heffing / 226
18.6 Instellen vordering: termijnen / 227
19. De beëindigingsovereenkomst / 229
19.1 Inhoud van de beëindigingsovereenkomst / 229
19.2 Het schriftelijkheidsvereiste / 230
19.3 De bedenktermijn / 231
19.4 Verschil tussen opzegging en instemming / 232
20. WW- en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 235
20.1 WW-uitkering / 235
20.2 Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 235
20.2.1 Verhoogde uitkering / 236
20.2.2 Aanvullingsuitkering / 237
20.2.3 Overbruggingsuitkering / 237

DEEL 4 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN
21. Salaris, salaristoelagen en vergoedingen / 241
21.1 Vaste beloning / 241
21.1.1 Rijksschoonmaakorganisatie / 242
21.1.2 Jubileumuitkering / 242
21.1.3 Eenmalige cao-uitkering 2021 / 243
21.2 Variabele beloning / 243
21.2.1 Toelage onregelmatige dienst / 243
21.2.2 Vaste toelage onregelmatige dienst / 244
21.2.3 Aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst / 244
21.2.4 Aflopende toelage onregelmatige dienst / 244
21.2.5 Toelage werktijdverschuiving / 245
21.2.6 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst / 245
21.2.7 Toelage bezwarende omstandigheden / 246
21.2.8 Toelage waarnemen hogere functie / 247
21.2.9 Toelage of eenmalige uitkering om andere reden / 247
21.2.10 Overwerkvergoeding / 248
21.3 Overige vergoedingen / 248
21.3.1 Maaltijdvergoeding bij overwerk / 249
21.3.2 Thuiswerkvergoeding en voorzieningen thuiswerkplek / 249
21.3.3 Representatiekosten / 249
21.3.4 BHV-vergoeding / 250
21.3.5 Vergoedingen voor tijdelijke andere woonruimte en verhuizing / 250
21.3.6 Vergoeding beeldschermbril / 250
21.3.7 Eenmalige thuiswerkvergoeding 2021 / 251
21.4 Individueel keuzebudget / 251
21.4.1 IKB-budget / 251
21.4.2 IKB-uren / 251
21.4.3 Betaald meer uren werken (met gelijkblijvende arbeidsduur) / 252
22. Arbeidsduur en werktijden / 253
22.1 Arbeidsduur / 253
22.1.1 Wijziging arbeidsduur op verzoek werknemer / 254
22.1.2 Wijziging arbeidsduur – lidmaatschap ondernemingsraad / 255
22.2 Werktijden / 256
22.2.1 Arbeidspatroon en werk- en rusttijden / 256
22.2.2 Verzoek wijziging werktijden / 257
22.2.3 Onbetaald meer uren werken (compensatie-uren) / 258
22.2.4 Betaald meer uren werken / 258
22.2.5 Overwerk / 259
22.2.6 Onregelmatige diensten / 260
23. Vakantie(verlof) en verlof / 263
23.1 Vakantie(verlof) / 263
23.1.1 Opbouw vakantie-uren / 264
23.1.2 Opname vakantie / 264
23.1.3 Hoogte loondoorbetaling / 265
23.1.4 Verkoop vakantie-uren / 266
23.1.5 Verval vakantie-uren / 266
23.1.6 Samenloop ziekte en vakantie / 267
23.2 Verlof / 268
23.2.1 Feestdagen / 268
23.2.2 Kortdurend en langdurig verlof / 269
23.2.3 Politiek verlof / 269
23.2.4 Vakbondsverlof / 269
23.2.5 Internationaal verlof / 270
23.2.6 Verlof voor vrijwillige politie / 271
23.2.7 Verlof voor reservisten / 271
23.2.8 Verlof voor huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract / 272
23.2.9 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 272
23.2.10 Ouderschapsverlof / 272
23.2.11 Adoptie- en pleegverlof / 272
23.2.12 Kort verzuimverlof en geboorteverlof / 272
23.2.13 Kort- en langdurig zorgverlof / 272
24. Duurzame inzetbaarheid / 273
24.1 Monitoren van het functioneren van de werknemer / 273
24.2 Scholing / 274
24.2.1 Scholing en ontslag / 275
24.2.2 Studiekostenbeding / 275
24.2.3 Aftrek scholingskosten op de transitievergoeding / 276
24.2.4 Gevolgen van EU-richtlijn / 276
24.3 Bepalingen over functioneren en ontwikkelen in Cao Rijk / 277
24.3.1 Functioneren / 277
24.3.2 Scholing en andere studiefaciliteiten / 278
25. Rechten en plichten / 281
25.1 Instructierecht werkgever / 281
25.2 Voorgeschreven kleding / 281
25.3 Besmettelijke ziekte / 282
25.4 Gebruik motorrijtuigen / 283
25.5 Schorsing / 284
25.6 Geschilbeslechting / 286
25.6.1 Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) / 286
25.6.2 Geschillencommissie / 287
25.7 EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden / 288
26. De rol van de ondernemingsraad / 291
26.1 Overheid onder de Wet op de ondernemingsraden / 291
26.2 Instelling ondernemingsraad / 291
26.3 Begrippenkader / 292
26.4 Overleg en informatie / 293
26.5 Adviesrecht / 293
26.6 Politiek primaat / 296
26.7 Instemmingsrecht / 297
26.8 Adviesrecht benoeming of ontslag WOR-bestuurder / 299
26.9 Andere bevoegdheden van de OR / 299
26.10 Primaat van de Cao Rijk / 300
26.11 Geschillen over naleving WOR / 300
26.12 Ontslagbescherming / 301
27. De rol van de vakbonden bij de overheid als werkgever / 303
27.1 De collectieve arbeidsovereenkomst / 303
27.2 Totstandkoming van een cao / 303
27.3 De bindende kracht van cao-bepalingen / 304
27.4 Horizontale, diagonale en obligatoire cao-bepalingen / 305
27.5 Gebondenheid aan de cao / 305
27.5.1 Lid van een cao-partij / 305
27.5.2 Algemeenverbindendverklaring (AVV) / 306
27.5.3 Incorporatie / 307
27.5.4 Nawerking / 307
27.6 De uitleg van cao-bepalingen / 307
27.7 Het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid / 308

Bijlage 1 Tools / 311
Bijlage 2 Cao Rijk / 335
Bijlage 3 Wet- en regelgeving / 651

Trefwoordenregister / 719

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht voor de overheid verklaard - Editie Rijk 2022/2