Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Arbeidsrecht voor de overheid verklaard - Editie Gemeente 2024/1

Inclusief Cao Gemeenten

Specificaties
Paperback, blz. | Nederlands
Sdu | e druk, 2024
ISBN13: 9789012409568
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Sdu e druk, 2024 9789012409568
Nog niet verschenen, verwacht op 27‑06‑2024
72,01

Samenvatting

Met deze handzame uitgave uit de reeks Arbeidsrecht voor de overheid verklaard, Gemeente, heeft u de juiste en meest actuele interpretatie van het arbeidsrecht voor uw organisatie bij de hand. Daarnaast altijd de meest recente versie van de CAO Gemeente. Verschijnt halfjaarlijks. Deze editie is bijgewerkt tot 17 mei 2023.

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is er sinds 1 januari 2020 een geheel nieuw tijdperk aangetreden voor eenieder die met het ambtenarenrecht te maken heeft. Het grootste deel van de groep Nederlandse ambtenaren heeft immers zijn bijzondere status verloren en zijn positie is vanaf die datum gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. Ook met de achtste druk van dit boek helpen wij u graag verder op weg in het civiele arbeidsrecht. In deze editie zijn de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar verwerkt, alsmede de laatste ontwikkelingen.

Het boek heeft een praktische insteek en is een handvat voor de dagelijkse praktijk. Met name geschikt voor HR-professionals en leidinggevenden werkzaam in de publieke sector die te maken hebben met de overheidswerknemer.

De opbouw is als volgt. Deel 1 beschrijft het algemene arbeidsrecht; deel 2 bevat hoofdstukken over arbeidsongeschiktheid; deel 3 behandelt het einde van de arbeidsovereenkomst en tot slot is in deel 4 informatie te vinden over arbeidsvoorwaardelijke regelingen. In de bijlagen vindt u praktische tools* en relevante regelgeving waaronder Titel 10 van Boek 7 BW en de Cao Gemeente. Zo heeft u niet alleen altijd de juiste (wets)artikelen bij de hand, maar wordt u tevens geholpen bij de interpretatie en toepassing ervan.

Deze uitgave verschijnt halfjaarlijks. Zo bent u altijd gegarandeerd van actuele informatie op gebied van wet- en regelgeving inclusief de Cao-mutaties. Deze editie is bijgewerkt tot 17 mei 2023.

Specificaties

ISBN13:9789012409568
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Uitgever:Sdu
Verschijningsdatum:27-6-2024
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over Steven Jellinghaus

Dr.mr. Steven Jellinghaus (1969) is advocaat-partner en register-mediator verbonden aan De Voort Advocaten & Mediators te Tilburg. Aldaar richt zijn praktijk zich op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht en het sportrecht. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg. In 2003 is hij daar gepromoveerd op het onderwerp harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie en overname. Hij heeft vele publicaties op zijn naam en verzorgt regelmatig post-academisch onderwijs.

Andere boeken door Steven Jellinghaus

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 17

DEEL 1 ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSVERHOUDINGEN
1. De structuur van de arbeidsrelatie van de overheidswerknemer / 21
1.1 De ambtenaar en zijn overheidswerkgever / 21
1.1.1 Vereist: arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht / 22
1.1.2 Vereist: arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever / 22
1.2 De overgangssituatie / 23
1.3 De Ambtenarenwet 2017 in een notendop / 24
1.3.1 Integriteitsbeleid / 24
1.3.2 Beperking van grondrechten / 25

2. Arbeidsverhoudingen / 27
2.1 De vakbond / 27
2.1.1 Het recht op staking en andere collectieve acties / 27
2.1.2 Het overleg met de vakbonden / 29
2.2 De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) / 29
2.2.1 Algemeen verbindend verklaring van cao’s / 31
2.2.2 De cao en overgang van onderneming / 32
2.3 De ondernemingsraad / 32
2.3.1 Het adviesrecht van de ondernemingsraad / 33
2.3.2 Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad / 34

3. Overgangsregelingen Ambtenarenwet 2017 / 37
3.1 Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst / 37
3.2 Van rechtspositieregeling naar cao / 39
3.2.1 Rechtspositieregeling blijft gelden als ware zij een cao totdat er een cao is / 39
3.2.2 Aandachtspunt: doorwerking van de cao / 40
3.3 Het toepasselijke recht / 41

4. De arbeidsovereenkomst / 43
4.1 De arbeidsovereenkomst: elementen / 43
4.1.1 Arbeid verrichten, gedurende zekere tijd / 43
4.1.2 Loon / 44
4.1.3 Gezag / 44
4.1.4 Het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst / 44
4.1.5 Overzicht verschillende overeenkomsten / 45
4.1.6 De verschillende soorten arbeidsovereenkomsten / 45
4.2 De (eerste) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 46
4.2.1 Automatisch einde / 46
4.2.2 Tussentijdse opzegging / 47
4.2.3 De inhoud van de arbeidsovereenkomst / 48
4.3 De ketenregeling en conversie / 48
4.3.1 Ketenregeling – conversie / 48
4.4 De oproepovereenkomst / 49
4.4.1 De voorovereenkomst / 50
4.4.2 De overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht / 50
4.5 De uitzendovereenkomst / 51
4.5.1 Geregistreerde uitzendonderneming / 52
4.5.2 Bijzondere regelingen over uitzendovereenkomsten / 52
4.6 De payrollovereenkomst / 53
4.6.1 Bijzondere regelingen over payrollovereenkomsten / 54
4.7 Detachering / 55
4.8 De expat/de buitenlandse arbeidskracht/grensoverschrijdende arbeid / 56
4.8.1 Toepasselijk recht en ambtenaarschap / 56
4.8.2 Bevoegde rechter / 56
4.8.3 Buitenlandse arbeidskracht werkend in Nederland / 56
4.8.4 Nederlandse werknemer in het buitenland / 58

5. Bijzondere bedingen / 59
5.1 Het proeftijdbeding / 59
5.1.1 Schriftelijkheidsvereiste / 59
5.1.2 Duur en aanvang proeftijd / 59
5.1.3 IJzeren proeftijd / 60
5.1.4 Opvolgende arbeidsovereenkomsten en opvolgende werkgevers / 60
5.1.5 Proeftijdontslag / 61
5.2 Het concurrentie- en relatiebeding / 64
5.2.1 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / 64
5.2.2 Schriftelijkheid / 65
5.2.3 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 65
5.2.4 Uitleg concurrentiebeding / 67
5.2.5 ‘Zwaarder drukken-criterium’ / 67
5.2.6 Verval van rechtswege / 68
5.2.7 Vernietiging / 69
5.2.8 Acties partijen / 70
5.3 Het incorporatiebeding / 70
5.3.1 Binding cao / 71
5.3.2 Het overeengekomen beding / 72
5.3.3 Handhaving, nawerking en overgang van onderneming / 73
5.4 Het eenzijdig wijzigingsbeding / 73
5.4.1 De arbeidsvoorwaarde / 74
5.4.2 Het schriftelijkheidsvereiste / 75
5.4.3 Toetsingscriteria / 76
5.4.4 De weigerende werknemer / 78
5.4.5 Het wijzigingsbeding en gedeeltelijke ontbinding / 78
5.5 Het geheimhoudingsbeding / 78
5.5.1 Het bedrijfsgeheim / 79
5.5.2 Het overeengekomen geheimhoudingsbeding / 80
5.5.3 Handhaven / 81
5.5.4 Melding misstanden / 82
5.6 Het boetebeding / 83
5.6.1 Het arbeidsrechtelijke boetebeding / 83
5.6.2 Beroep op het boetebeding / 85
5.6.3 Matiging van de boete / 86
5.7 Het studiekostenbeding / 87
5.7.1 Terugbetalingsregelingen na 1 augustus 2022 / 88

6. Privacy / 89
6.1 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / 89
6.1.1 Persoonsgegevens en verwerking / 90
6.1.2 Beginselen inzake verwerking / 90
6.1.3 Verwerkingsgrondslagen / 90
6.1.4 Rechten medewerkers / 92
6.1.5 Verantwoordingsplicht / 92
6.1.6 Schending privacy en bewijsrecht / 93
6.2 E-mail- en internetgebruik / 94
6.2.1 Gedragsregels en gevolgen / 94
6.2.2 Controle / 94
6.3 Cameratoezicht / 95
6.4 Alcohol- en drugstesten / 96
6.5 Gedragingen in de privésfeer / 98
6.6 Zieke werknemer / 99
6.6.1 Rol bedrijfsarts / 100
6.7 Privacy en corona / 101

7. Werkgeversaansprakelijkheid / 103
7.1 Zorgplicht werkgever / 103
7.1.1 Arbeidsomstandigheden / 104
7.1.2 Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer / 105
7.2 Schadevergoeding / 105
7.2.1 Verjaringstermijn / 106
7.3 Voorzieningen bij schade in Cao Gemeenten / 106
7.4 Hybride werken / 107

8. Overgang van onderneming / 111
8.1 Criteria overgang van onderneming / 111
8.1.1 Economische eenheid / 111
8.1.2 Overgang als gevolg van een overeenkomst, fusie of splitsing / 112
8.1.3 Behoud van identiteit / 112
8.2 Gevolgen overgang van onderneming / 113
8.2.1 Overgang van medewerkers en arbeidsvoorwaarden / 113
8.2.2 Informatieplicht van de werkgever / 114
8.2.3 Hoofdelijke verbondenheid vervreemder / 114
8.2.4 Overgang van onderneming en ontslag / 114
8.3 Gemeentelijke herindeling / 114

9. Wet arbeid en zorg / 117
9.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 117
9.2 Adoptie- en pleegzorgverlof / 118
9.3 Calamiteiten- en kortdurend verzuimverlof / 119
9.4 Kraamverlof / 120
9.5 Mededelingsverplichting calamiteiten-, kortdurend verzuim- en kraamverlof / 121
9.6 Kortdurend en langdurig zorgverlof / 121
9.6.1 Kortdurend zorgverlof / 121
9.6.2 Langdurig zorgverlof / 122
9.7 Ouderschapsverlof / 123
9.8 Levensloopregeling / 126
9.9 Onbetaald verlof / 126

10. Integriteit en disciplinaire maatregelen (de goede ambtenaar) / 129
10.1 Integriteit / 129
10.2 Disciplinaire maatregelen / 130
10.2.1 Schorsing / 131
10.2.2 Waarschuwing / 133
10.2.3 Boete / 133
10.2.4 Kenbaarheid / 134
10.3 Klokkenluiders / 135
10.3.1 Wet bescherming klokkenluiders / 135
10.3.2 Wijzigingen / 136
10.3.3 Gedeeltelijke inwerkingtreding / 137

11. Geschillenbeslechting / 139
11.1 Geschillenbeslechting in de Cao Gemeenten / 139
11.2 Procederen: de bevoegde instantie / 139
11.3 De procedure in eerste aanleg / 140
11.3.1 Dagvaarding of verzoekschrift / 140
11.3.2 Vernietiging of herstel / 141
11.3.3 Procesvertegenwoordiging / 142
11.3.4 Vervaltermijnen / 142
11.4 Procederen: hoger beroep en cassatie / 143
11.5 Mediation / 143
11.5.1 Wanneer mediation inzetten? / 145

DEEL 2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID
12. Ziekte en re-integratie / 149
12.1 Wat is arbeidsongeschiktheid? / 149
12.2 Rechtsgevolgen arbeidsongeschiktheid / 150
12.2.1 Loondoorbetaling bij ziekte – duur / 150
12.2.2 Loondoorbetaling bij ziekte – hoogte / 152
12.2.3 Loondoorbetaling bij ziekte – arbeidsongeschiktheid in en door de dienst / 153
12.2.4 Re-integratieverplichtingen werkgever / 153
12.2.5 Re-integratieverplichtingen werknemer / 157
12.2.6 Stappenplan re-integratie / 157
12.2.7 Niet nakomen verplichtingen werknemer / 158
12.2.8 Passende arbeid wordt bedongen arbeid / 161
12.2.9 Opzegverbod / 161

13. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 163
13.1 WIA-uitkeringen / 163
13.2 Recht op een uitkering / 163
13.2.1 Kring van verzekerden / 164
13.2.2 Minstens 35% arbeidsongeschikt / 164
13.2.3 Wachttijd / 165
13.2.4 Re-integratieverplichtingen en loonsanctie / 166
13.2.5 Uitsluitingsgronden / 168
13.3 De IVA-uitkering / 169
13.3.1 Ingangsdatum IVA-uitkering / 170
13.3.2 Hoogte uitkering / 170
13.3.3 Einde uitkering / 171
13.4 De WGA-uitkering / 171
13.4.1 Loongerelateerde uitkering / 171
13.4.2 Loonaanvullings- of vervolguitkering / 172
13.4.3 Ingangsdatum WGA-uitkering / 173
13.4.4 Einde uitkering / 173
13.5 Re-integratie en de WIA / 173
13.6 Aanvullende uitkering bij dienstongeval, beroepsziekte en beroepsincident / 174

14. Arbeidsongeschiktheidspensioen / 175
14.1 Het recht op AAOP / 175
14.2 Hoogte van de uitkering / 175
14.2.1 Pensioenopbouw / 176
14.3 Overlijdensuitkering na overlijden AAOP-gerechtigde / 176

DEEL 3 EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
15. Ontslaggronden (individueel ontslagrecht) / 181
15.1 Preventieve ontslagtoets / 181
15.2 Opzegging of ontbinding / 181
15.2.1 UWV, Ontslagcommissie of kantonrechter? / 181
15.3 De ontslaggronden / 182
15.3.1 Bedrijfseconomische redenen (a-grond) / 182
15.3.2 Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) / 184
15.3.3 Frequent verzuim (c-grond) / 187
15.3.4 Disfunctioneren (d-grond) / 188
15.3.5 Verwijtbaar handelen en nalaten (e-grond) / 191
15.3.6 Werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond) / 198
15.3.7 Verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) / 198
15.3.8 Restcategorie (h-grond) / 201
15.3.9 Cumulatiegrond (i-grond) / 202
15.4 Herplaatsing / 203
15.5 Opzegtermijn / 204
15.6 Opzegverboden / 204

16. Reorganiseren, de UWV-procedure en de ontslagcommissie / 207
16.1 Reorganiseren algemeen / 207
16.1.1 Het afspiegelingsbeginsel / 208
16.1.2 Uitwisselbare functies / 209
16.1.3 Herplaatsing in passende functie / 210
16.1.4 Stappenplan reorganiseren / 210
16.2 De procedure bij de Cao Ontslagcommissie / 211
16.2.1 De beëindigingsovereenkomst / 212
16.3 Collectief ontslag en de WMCO / 212
16.4 Het sociaal plan / 213
16.5 VWNW-begeleiding / 213
16.5.1 VWNW-onderzoek / 214
16.5.2 VWNW-contract / 214
16.5.3 Einde VWNW-traject / 214

17. Ontslag op staande voet / 217
17.1 Voorwaarden voor ontslag op staande voet / 217
17.2 Dringende reden / 217
17.3 Onverwijlde opzegging / 222
17.4 Onverwijlde mededeling / 222
17.5 Gevolgen van het ontslag op staande voet / 223
17.5.1 Gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer / 223
17.5.2 (Processuele) keuzemogelijkheden voor de werknemer / 224
17.6 Gevolgen voor de werkgever / 224

18. Vergoedingen / 225
18.1 De transitievergoeding / 225
18.1.1 Wanneer bestaat recht op de transitievergoeding? / 225
18.1.2 Hoogte van de transitievergoeding / 226
18.1.3 Wanneer geen recht op de transitievergoeding? / 227
18.1.4 Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding / 227
18.1.5 Collectieve afspraken / 228
18.1.6 Compensatieregeling en ‘slapende dienstverbanden’ / 229
18.2 De cumulatievergoeding / 231
18.3 De billijke vergoeding / 231
18.3.1 Verschillende soorten billijke vergoedingen / 232
18.3.2 Hoogte billijke vergoeding / 232
18.4 Vergoeding wegens onregelmatige opzegging/gefixeerde schadevergoeding / 234
18.5 Overige vergoedingen / 235
18.5.1 Cumulatie tussen beëindigingsvergoeding en de bijzondere beloningsregels uit de WNT / 235
18.5.2 De overeengekomen vergoeding, ‘golden parachute’ / 236
18.5.3 RVU-heffing / 237
18.6 Instellen vordering: termijnen / 237

19. De beëindigingsovereenkomst / 239
19.1 Inhoud van de beëindigingsovereenkomst / 239
19.2 Het schriftelijkheidsvereiste / 240
19.3 De bedenktermijn / 240
19.4 Verschil tussen opzegging en instemming / 241

20. WW- en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 243
20.1 WW-uitkering / 243
20.2 Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 243
20.2.1 Aanvullende uitkering / 244
20.2.2 Na-wettelijke uitkering / 245
20.2.3 Passende regeling bij verstoorde arbeidsverhouding / 246
20.3 Reparatie-uitkering / 246
20.4 Beëindigingsregeling / 247
20.4.1 WW / 247
20.4.2 Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 248
20.4.3 WNT / 248

DEEL 4 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN
21. Salaris, salaristoelagen en vergoedingen / 253
21.1 Salaris / 253
21.2 Salaristoelagen / 254
21.2.1 Functioneringstoelage / 254
21.2.2 Arbeidsmarkttoelage / 255
21.2.3 Waarnemingstoelage / 255
21.2.4 Toelage onregelmatige dienst / 255
21.2.5 Buitendagvenstertoelage / 255
21.2.6 Toelage beschikbaarheidsdienst / 256
21.2.7 Inconveniëntentoelage / 256
21.2.8 Garantietoelage / 256
21.2.9 Afbouwtoelage / 256
21.3 Vergoedingen / 257
21.3.1 Jubileumuitkering / 257
21.3.2 Uitstekend functioneren of bijzondere prestaties / 257
21.3.3 Overwerkvergoeding / 257
21.3.4 Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam / 257
21.3.5 Reis- en verblijfkostenvergoeding / 258
21.3.6 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer / 258
21.3.7 Thuiswerkvergoeding 2022 / 258
21.3.8 Tegemoetkoming kosten collectieve zorgverzekering / 258
21.4 Individueel keuzebudget / 258

22. Arbeidsduur en werktijden / 261
22.1 Arbeidsduur / 261
22.1.1 Verzoek wijziging arbeidsduur / 261
22.1.2 Wijziging arbeidsduur / 262
22.1.3 Overschrijding formele arbeidsduur / 263
22.2 Werktijden / 263
22.2.1 Standaardregeling voor de werktijden / 264
22.2.2 Bijzondere regeling voor de werktijden / 265
22.2.3 Aanvullende regels / 267
22.2.4 Verzoek wijziging werktijden / 267

23. Vakantie(verlof) en verlof / 269
23.1 Vakantie(verlof) / 269
23.1.1 Wettelijke vakantie-uren / 269
23.1.2 Bovenwettelijke vakantie-uren / 269
23.1.3 Opbouw vakantie-uren / 270
23.1.4 Vaststelling vakantie / 270
23.1.5 Hoogte loondoorbetaling / 272
23.1.6 Verkoop vakantie-uren / 273
23.1.7 Verval/verjaring vakantie-uren / 274
23.1.8 Samenloop ziekte en vakantie / 274
23.2 Verlof / 275
23.2.2 Feestdagen / 276
23.2.3 Kortdurend en langdurig zorgverlof / 276
23.2.4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 277
23.2.5 Ouderschapsverlof / 277
23.2.6 Adoptie- en pleegverlof / 277
23.2.7 Huwelijk of geregistreerd partnerschap / 277
23.2.8 Lokale vormen van verlof / 277
23.2.9 Onbetaald verlof / 277
23.2.10 Politiek verlof / 278
23.2.11 Verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid / 279
23.2.12 Kort verzuimverlof en geboorteverlof / 279

24. Duurzame inzetbaarheid / 281
24.1 Monitoren van het functioneren van de werknemer / 281
24.2 Scholing / 282
24.2.1 Scholing en ontslag / 283
24.2.2 Studiekostenbeding / 283
24.2.3 Aftrek scholingskosten op de transitievergoeding / 284
24.2.4 Gevolgen van EU-richtlijn / 284
24.3 Bepalingen over duurzame inzetbaarheid in Cao Gemeenten / 285
24.3.1 Personeelsbeoordeling / 285
24.3.2 Noodzakelijke opleiding en opleiding jonge werknemer / 285
24.3.3 Mobiliteit en loopbaanadvies / 285
24.3.4 Persoonlijk ontwikkelingsplan / 286
24.3.5 A&O fonds Gemeenten / 286
24.4 RVU / 287

25. Rechten en plichten / 289
25.1 Instructierecht werkgever / 289
25.2 Voorgeschreven kleding / 289
25.3 Besmettelijke ziekte / 290
25.4 Gebruik motorrijtuigen / 292
25.5 Schorsing / 293
25.6 Geschilbeslechting / 295
25.6.1 Geschillencommissie Cao Gemeenten / 295
25.7 EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden / 296

26. De rol van de ondernemingsraad / 299
26.1 Overheid onder de Wet op de ondernemingsraden / 299
26.2 Instelling ondernemingsraad / 299
26.3 Begrippenkader / 300
26.4 Overleg en informatie / 301
26.5 Adviesrecht / 301
26.6 Politiek primaat / 304
26.7 Instemmingsrecht / 305
26.8 Adviesrecht benoeming of ontslag WOR-bestuurder / 307
26.9 Andere bevoegdheden van de ondernemingsraad / 307
26.10 Primaat van de Cao Gemeenten / 308
26.11 Geschillen over naleving WOR / 308
26.12 Ontslagbescherming / 309

27. De rol van de vakbonden bij de overheid als werkgever / 311
27.1 De collectieve arbeidsovereenkomst / 311
27.2 Totstandkoming van een cao / 311
27.3 De bindende kracht van cao-bepalingen / 312
27.4 Horizontale, diagonale en obligatoire cao-bepalingen / 313
27.5 Gebondenheid aan de cao / 313
27.5.1 Lid van een cao-partij / 313
27.5.2 Algemeenverbindendverklaring (avv) / 314
27.5.3 Incorporatie / 315
27.5.4 Nawerking / 315
27.6 De uitleg van cao-bepalingen / 315
27.7 Het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid / 316

Bijlage 1 Tools / 319
Bijlage 2 Cao Gemeenten / 341
Bijlage 3 Wet- en regelgeving / 487

Trefwoordenregister / 555

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht voor de overheid verklaard - Editie Gemeente 2024/1