Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof

Specificaties
Paperback, 142 blz. | Nederlands
Iustitia Scripta | 1e druk, 2022
ISBN13: 9789083066165
Rubricering
Hoofdrubriek : Juridisch
Juridisch : Arbeidsrecht
Jongbloed : Ouderschapszorgverlof
Iustitia Scripta 1e druk, 2022 9789083066165
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Richtlijn (EU) 2019/1158 bevat een aantal maatregelen om werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De maatregelen betreffen een breed palet aan verlofregelingen en aan mogelijkheden om de verplichtingen van het werk, als het werk dat toelaat, af te stemmen op de zorg voor jonge kinderen en taken in het kader van mantelzorg.

Het gaat om de volgende maatregelen:
a) vaderschapsverlof: tien werkdagen verlof voor vaders en ‘tweede ouders’, dat wil zeggen de partner van de moeder, vanwege de geboorte van het kind, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald)
b) ouderschapsverlof: vier maanden verlof per ouder waarvan twee maanden niet overdraagbaar zijn op de andere ouder, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald)
c) zorgverlof: vijf werkdagen verlof per jaar
d) arbeidsverzuim wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden (ziekte of ongeval)
e) flexibele werkregelingen: mogelijkheid te verzoeken om een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden
f) rechtsbeschermingsmaatregelen. Een en ander is gerealiseerd via de Wet betaald ouderschapsverlof waarbij de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken zijn gewijzigd

In dit boek is allereerst een algemene, op de parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting opgenomen. Daar het hier gaat om een wijzigingswet is bij de artikelsgewijze toelichting eerst de
oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire geschiedenis ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen.

Specificaties

ISBN13:9789083066165
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:142
Druk:1
Verschijningsdatum:25-2-2022
Hoofdrubriek:Arbeidsrecht
ISSN:

Over André van Rijs

Mr. A.D.M. van Rijs studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands recht. Hij is thans senior juridisch medewerker bij de afdeling Wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens is hij werkzaam als docent bij de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. In eerdere functies bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hij betrokken geweest bij zowel uitvoerende als juridische en beleidsmatige aspecten van de preventieve ontslagtoets. Hij is tevens redacteur van diverse publicaties op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

Andere boeken door André van Rijs

Inhoudsopgave

15 WOORD VOORAF
18 LIJST VAN AFKORTINGEN

21 DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING OP DE WET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF
22 ALGEMEEN DEEL
23 I: Richtlijn (EU) 2019/1158 en gevolgen voor de nationale wetgeving
23 I.a: Vaderschapsverlof
25 I.b: Ouderschapsverlof
26 I.c: Zorgverlof
27 I.d: Arbeidsverzuim wegens overmacht
27 I.e: Flexibele werkregelingen
28 I.f: Arbeidsrechtelijke bescherming
29 II: Implementatie betaling ouderschapsverlof
29 II.a: Beleidscontext
31 II.b: Invulling betaling ouderschapsverlof
31 II.b.1: Doelgroep
31 II.b.2: Duur, hoogte en periode van opname van de uitkering
32 II.b.3: Onvoorwaardelijk recht
33 II.b.4: Aanvraagprocedure
34 II.b.5: Internationale aspecten
34 II.c: Arbeidsmarkteffecten
35 III: Aanpassing Wet flexibel werken
36 IV: Reacties
36 IV.a: Stichting van de Arbeid
37 IV.b: Internetconsultatie
38 Hoogte betalingsniveau
38 Periode van opname
39 Recht op doorbetaling ouderschapsverlof in cao’s
39 Cultuuromslag en solo-zorg vaders stimuleren
40 Gevolgen voor werkgevers
41 Stroomlijning en vereenvoudiging van verlofregelingen
42 Overig
43 IV.c: Adviescollege toetsing regeldruk
44 IV.d: College voor de Rechten van de Mens
45 V: Uitvoering, handhaving en evaluatie
46 V.a: Uitvoeringstoets UWV
47 V.b: Handhaving en misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)
48 V.c: Evaluatie
48 VI: Budgettaire consequenties en regeldruk
48 VI.a: Uitkeringslasten
49 VI.b: Uitvoeringskosten
50 VI.c: Administratieve lasten en regeldruk

53 DEEL 2 WIJZIGING VAN DE WET ARBEID EN ZORG
54 A
54 Artikel 1:6 Behoud van rechten, functie en arbeidsvoorwaarden
54 Artikel 1:7 Bescherming tegen nadelige behandeling of gevolgen
54 Toelichting
54 Toelichting artikel 1:6
55 Toelichting artikel 1:7
56 B
56 Artikel 3:16 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
57 Toelichting
57 Artikel 3:16 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
58 C
58 Artikel 3:22 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
58 Toelichting
59 Artikel 3:22 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
59 D
59 Artikel 4:2b Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
60 Toelichting
62 Artikel 4:2b Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
62 E
62 Artikel 4:2c Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
63 Toelichting
64 Artikel 4:2c Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
65 F
65 Artikel 4:3 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
65 Toelichting
65 Artikel 4:3 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
66 G
66 Artikel 4:4a. Intrekking of wijziging melding aanvullend geboorteverlof
66 Toelichting
67 H
67 Artikel 5:16 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
68 Toelichting
68 Artikel 5:16 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
68 I
68 Artikel 6:3 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
70 Toelichting
70 Toelichting tweede lid
71 Toelichting derde lid
71 Toelichting vijfde lid
72 Toelichting zesde lid
72 Toelichting achtste lid
72 Artikel 6:3 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
74 J
74 Artikel 6:3a. Aanvraag en verstrekking van de uitkering tijdens een gedeelte van het ouderschapsverlof
75 Toelichting eerste lid
76 Toelichting tweede en derde lid
76 Toelichting vierde lid
76 Toelichting vijfde lid
77 Toelichting zesde en zevende lid
77 Toelichting achtste lid
77 K
77 Artikel 6:5 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
78 Toelichting
78 Artikel 6:5 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
79 L
79 Artikel 6:6 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
80 Toelichting
80 Artikel 6:6 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
81 M
81 Artikel 6:8 Wet arbeid en zorg (oorspronkelijke tekst)
81 Toelichting
82 Artikel 6:8 Wet arbeid en zorg (gewijzigde tekst)
82 Ma
82 Mb
82 Artikel 6:10a. Verhoging uitkering ouderschapsverlof
82 Toelichting
83 N
83 Artikel 8:1a. Onderzoek College voor de rechten van de mens
83 Toelichting

85 DEEL 3 WIJZIGING VAN DE WET FLEXIBEL WERKEN
86 A
86 Artikel 2 Wet flexibel werken (oorspronkelijke tekst)
89 Toelichting onder 1
89 Toelichting onder 2
90 Toelichting onder 3
90 Artikel 2 Wet flexibel werken (gewijzigde tekst)
93 B
93 Artikel 2a. Werknemer met een kind in de leeftijd tot 8 jaar of mantelzorger
93 Toelichting
94 C
94 Artikel 3a. Bescherming tegen nadelige behandeling of gevolgen
94 Toelichting
95 D
95 Artikel 4a. Onderzoek College voor de rechten van de mens
95 Toelichting

97 DEEL 4 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
98 Artikel 9 Hoofdstuk 4. Hoger beroep (artikelen 8:105 en 8:106, eerste lid, onder a) Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (oorspronkelijke tekst)
98 Artikel 2 Bijlage 3. Regeling verlaagd griffierecht (artikelen 8:41 en 8:109) (oorspronkelijke tekst)
98 Toelichting
99 Artikel 9 Hoofdstuk 4. Hoger beroep (artikelen 8:105 en 8:106, eerste lid, onder a) Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (gewijzigde tekst)
99 Artikel 2 Bijlage 3. Regeling verlaagd griffierecht (artikelen 8:41 en 8:109) (gewijzigde tekst)

101 DEEL 5 WIJZIGING VAN DE ARBEIDSTIJDENWET
102 Artikel 4:1b (oorspronkelijke tekst)
102 Toelichting
102 Artikel 4:1b (gewijzigde tekst)

105 DEEL 6 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK (WET OP DE ARBEIDSOVEREENKOMST)
106 Artikel 7:635 Burgerlijk Wetboek (oorspronkelijke tekst)
106 Toelichting
107 Artikel 7:635 Burgerlijk Wetboek (gewijzigde tekst)

109 DEEL 7 WIJZIGING VAN DE WET MINIMUMLOON EN
MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG
110 Artikel 15 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (oorspronkelijke tekst)
110 Artikel 16 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (oorspronkelijke tekst)
111 Artikel 17 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (oorspronkelijke tekst)
111 Toelichting
112 Artikel 15 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (gewijzigde tekst)
112 Artikel 16 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (gewijzigdetekst)
113 Artikel 17 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (gewijzigde tekst)

115 DEEL 8 WIJZIGING VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSWETGEVING
116 I. Wijziging van de Werkloosheidswet A
116 Artikel 11 Werkloosheidswet (oorspronkelijke tekst)
116 Artikel 17a Werkloosheidswet (oorspronkelijke tekst)
116 Artikel 37 Werkloosheidswet (oorspronkelijke tekst)
117 Toelichting
117 Artikel 11 Werkloosheidswet (gewijzigde tekst)
118 Artikel 17a Werkloosheidswet (gewijzigde tekst)
118 Artikel 37 Werkloosheidswet (gewijzigde tekst)
118 I. Wijziging van de Werklooheidswet B
118 Artikel 19 Werkloosheidswet (oorspronkelijke tekst)
119 Toelichting
119 Artikel 19 Werkloosheidswet (gewijzigde tekst)
120 II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen A
120 Artikel 17 Wet financiering sociale verzekeringen (oorspronkelijke tekst)
120 Artikel 24 Wet financiering sociale verzekeringen (oorspronkelijke tekst)
120 Artikel 27 Wet financiering sociale verzekeringen (oorspronkelijke tekst)
121 Artikel 38a Wet financiering sociale verzekeringen (oorspronkelijke tekst)
121 Toelichting
122 Artikel 17 Wet financiering sociale verzekeringen (gewijzigde tekst)
122 Artikel 24 Wet financiering sociale verzekeringen (gewijzigde tekst)
122 Artikel 27 Wet financiering sociale verzekeringen (gewijzigde tekst)
123 Artikel 38a Wet financiering sociale verzekeringen (gewijzigde tekst)
123 II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen B
123 Artikel 114 Wet financiering sociale verzekeringen (oorspronkelijke tekst)
123 Toelichting
124 Artikel 114 Wet financiering sociale verzekeringen (gewijzigde tekst)
124 II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen C
124 Artikel 115 Wet financiering sociale verzekeringen (oorspronkelijke tekst)
124 Toelichting
124 Artikel 115 Wet financiering sociale verzekeringen (gewijzigde tekst)
125 Artikel 7c Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (oorspronkelijke tekst)
125 Toelichting
125 Artikel 7c Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (gewijzigde tekst)
126 IV. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
126 Artikel 58 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (oorspronkelijke tekst)
126 Toelichting
127 Artikel 58 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (gewijzigde tekst)
127 Artikel 8c Ziektewet (oorspronkelijke tekst)
128 Toelichting
128 Artikel 8c Ziektewet (gewijzigde tekst)

131 DEEL 9 OVERIGE BEPALINGEN
132 I. Samenloop met wetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voorschrijvende cumulatief rekenen aan te passen
132 Toelichting
132 II. Evaluatie
132 Toelichting
133 III. Inwerkingtreding
133 Toelichting
133 IV. Citeertitel
135 BIJLAGE TRANSPONERINGSTABEL

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof