Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De model-splitsingsreglementen toegelicht

Handleiding voor de praktijk

Specificaties
Paperback, 600 blz. | Nederlands
Instituut voor Bouwrecht (IBR) | 2e druk, 2018
ISBN13: 9789463150392
Instituut voor Bouwrecht (IBR) 2e druk, 2018 9789463150392
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

In titel 9 van boek 5 BW is de appartementenwet opgenomen. Deze wet bepaalt onder meer dat elke akte van splitsing een reglement moet inhouden, waartoe geacht wordt een ter plaatse ingeschreven modelreglement.

Dit boek voorziet in een toelichting op de vijf belangrijkste model-splitsingsreglementen van de Koninklijke Notariële Beroeps­organisatie (KNB) van 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. Deze toelichting bestaat uit een artikelsgewijze uitleg van die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van de bijbehorende in tientallen jaren gevormde jurisprudentie. Bovendien werden, waar nodig, deskundig commentaar en Aanbevelingen voor aanpassingen van het laatst verschenen model-splitsingsreglement van 2017 toegevoegd.

Het boek is geschreven voor al diegenen die in de praktijk van doen hebben met de genoemde model-splitsingsreglementen. Zowel voor in het appartementsrecht werkzame juristen als notarissen, advocaten, rechtsbijstandsjuristen en rechters als voor de minder juridisch geschoolde (professionele) VvE-bestuurders en VvE-beheerders is dit boek een onmisbare aanvulling op wet- en regelgeving en een veel omvattend naslagwerk.

De uitgebreide inhoudsopgave en het register maken het boek snel toegankelijk.

De auteur heeft als advocaat jarenlange ervaring op het gebied van het appartementsrecht, geeft regelmatig onderwijs en publiceert over dit en aanverwante onderwerpen.

Specificaties

ISBN13:9789463150392
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:600
Druk:2
Verschijningsdatum:8-10-2018
ISSN:

Inhoudsopgave

Voorwoord v
Inleiding 1
Het reglement artikelsgewijs 3

A. Definities en algemene bepalingen

Artikel 1
Definities 3
1. Definities 5
2. De definitie van gebruiker (k) 5
3. De definitie van gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke ruimten (m en n) 6
Artikel 2
Verplichtingen van de Eigenaars en Gebruikers 7
1. De redelijkheid en billijkheid (lid 1) 7
2. De redelijkheid en billijkheid in relatie tot nakoming van akte en reglement 8
3. De gevolgen van met de akte en het reglement strijdige besluiten in relatie tot de redelijkheid en billijkheid 14
4. De redelijkheid en billijkheid in relatie tot de positie van de grooteigenaar (misbruik van macht) 18
5. (Geluids-)hinder en overlast door eigenaar of gebruiker (lid 2) 22
6. Aanbeveling (gebruik privégedeelte) 23
7. Hinder door (huis)dieren 23
8. Hinder en hennep 25
9. Hinder en camerabewaking 25
10. Verbod op schade toebrengende handelingen (lid 3) 26
11. Instaan voor huisgenoten, bezoekers en personeel (lid 4) 27
Artikel 3
Aansprakelijkheid voor schade en hinder 28
1. Aansprakelijkheid eigenaar en gebruiker voor toegebrachte schade 28
Artikel 4
Waarschuwingsplicht en maatregelen bij schade of hinder 29
1. Schade en/of hinder in privégedeelte 29
Artikel 5
Afwenden gevaar 30
1. Zelf optreden bij onmiddellijk dreigend gevaar 30
Artikel 6
Burenrecht 31
1. Het burenrecht 31
2. Toepassing artikel 5:37 e.v. BW 32
Artikel 7
Publiekrecht 37
1. Publiekrechtelijke vergunningen 37

B. Aandelen die door de Splitsing ontstaan

Artikel 8
Aandelen in de Gemeenschap 39
1. De gerechtigdheid in de gemeenschap (lid 1) 39

C. Baten, schulden en kosten en reserveringen ten behoeve van het Reservefonds

Artikel 9
Baten die aan de gezamenlijke Eigenaars toekomen 40
1. Verdeelsleutel baten conform breukdeel (lid 1) 40
2. Het onderscheid in de baten (lid 2) 41
3. Baten ten gevolge van een beroep op een garantie- en/of waarborgregeling (lid 3) 41
Artikel 10
Schulden en kosten die voor rekening zijn van de gezamenlijke Eigenaars en reserveringen ten behoeve van het Reservefonds 43
1. Verdeelsleutel schulden en kosten conform breukdeel (lid 1) 44
2. Van de akte van splitsing afwijkende verdeelsleutels 45
3. De jaarlijkse reserveringen ten behoeve van het reservefonds (lid 1) 47
4. De gezamenlijke schulden en kosten (lid 2) 47
5. De onderlinge aansprakelijkheid voor de gezamenlijke schulden en kosten 47
6. De kosten van onderhoud van het gebouw (lid 2 onder a en b) 47
7. De kosten van de nieuwjaarsreceptie, barbecue, etc. (lid 2 onder c) 49
8. De schulden en kosten van de VvE (lid 2 onder c) 49
9. Verdeling van de canon/retributie (lid 2 onder j en lid 4) 50
10. De overige schulden en kosten (lid 2 onder d tot en met l) 51
11. Splitsing gemeenschappelijke kosten en schulden (lid 3) 52
12. Aanbeveling (splitsing algemene kosten en kosten van beheer en onderhoud) 52
13. De schulden en kosten uit hoofde van de garantie- en waarborgregeling (lid 3) 53
Artikel 11
Onderdelen van het Gebouw, Gemeenschappelijke Ruimten en voorzieningen die voor rekening zijn van de gezamenlijke Eigenaars 54
1. De gemeenschappelijke gedeelten en zaken (lid 1) 55
2. De dienstbaarheidsregeling in de MR’s 1992 en 2006 58
3. De of/of-regeling in het MR 2017 59
4. De daken (lid 1 onder a) 60
5. De zonnepanelen 60
6. De vloeren (lid 1 onder a) 61
7. De rookkanalen en rookgasafvoeren e.d. (lid 1 onder a) 62
8. De (vloeren en afwerklagen van de ) balkons en terrassen (lid 1 onder a) 64
9. De cilinders en sleutels (lid 1 onder d) 67
10. Het hang- en sluitwerk (lid 1 onder d) 68
11. De elektriciteits- en telefoonleidingen (lid 1 onder g) 69
12. De gemeenschappelijke leidingen (lid 1 onder g) 70
13. De gemeenschappelijke riolering (lid 1 onder g) 71
14. De zonwering 72
15. De huisbel- en deuropenerinstallatie (lid 1 onder h) 73
16. Artikel 17 lid 3 MR 2006 73
17. Nieuwe onderdelen en voorzieningen (lid 2) 73
18. Bij twijfel (lid 3) 74
19. Gemeenschappelijke zaken en de ondersplitsing 74
Artikel 12
Schulden en kosten die voor rekening zijn van de individuele Eigenaars 75
1. Individuele schulden en kosten voor rekening van de individuele eigenaars 76
2. Aanbeveling (individuele schulden en kosten van onderhoud) 76
3. Opsomming van de voor rekening van de individuele eigenaars komende schulden en kosten 76
Artikel 13
Verwijdering installaties en andere voorzieningen 78
1. Verwijdering van een gemeenschappelijke installatie 78
Artikel 14
Reservefonds en Meerjarenonderhoudsplan 79
1. Het reservefonds (lid 1) 79
2. De grootte van het reservefonds volgens de wet (lid 2) 81
3. De grootte van het reservefonds volgens het reglement (lid 2 t/m 6) 83
4. Het reservefonds en de fiscus 84

D. Jaarlijkse begroting, jaarrekening en bijdragen

Artikel 15
Jaarlijkse begroting, Jaarrekening en bijdragen 86
1. De begroting (lid 1) 86
2. De vaststelling van de begroting door de vergadering (lid 2) 87
3. De voorschotbijdragen (lid 2) 87
4. De voorschotbijdragen en de incassomachtiging 88
5. De voorschotbijdragen met terugwerkende kracht 88
6. De voorschotbijdrage en de bankgarantie (lid 3) 89
7. De verrekening en opschorting van de voorschotbijdragen (lid 3) 89
8. Het beroep op verrekening (lid 3) 89
9. Het beroep op opschorting (lid 3) 90
10. Voorschotbijdragen en stookkosten (lid 3) 92
11. Voorschotbijdragen en waterkosten (lid 3) 94
12. De datum van betaling (lid 3) 94
13. Aanbeveling (de datum van opeisbaarheid) 95
14. De verjaringstermijn 95
15. Doorlopende voorschotbijdragen (lid 3) 95
16. Toekomstige voorschotbijdragen 95
Artikel 16
Jaarrekening en bijdragen Eigenaars 97
1. De exploitatierekening versus de jaarrekening (lid 1) 98
2. De inhoud van de jaarrekening (lid 1) 98
3. Nietigheid en vernietiging van de jaarrekening 99
4. De jaarrekening per VvE 100
5. Het jaarverslag (lid 1) 100
6. Verplichting naleving wettelijke boekhoudregels 100
7. Splitsing van kosten bij verhuur (lid 1) 101
8. De ondertekening en controle van de jaarrekening (lid 2) 101
9. De décharge van het bestuur (lid 2) 102
10. De accountant (lid 2) 102
11. De vaststelling van de definitieve bijdragen (lid 3) 103
12. Verrekening van een overschot (lid 4) 103
13. Aanbeveling (het overschot) 104
14. Aanzuivering van een tekort (lid 4) 104
15. De bijdragen in relatie tot de BTW (lid 5) 104
Artikel 17
Wanbetaling 105
1. Het betalingsverzuim (lid 1) 105
2. De verschuldigde rente (lid 1) 106
3. Toepassing artikel 6:119 BW (de wettelijke rente) 106
4. De omslagregeling (lid 2) 107
5. Aanbeveling (de omslagregeling) 107
6. De buitengerechtelijke kosten (lid 3) 108
7. Openbare verkoop van het appartementsrecht in relatie tot de redelijkheid en billijkheid 110
Artikel 18
Gemeenschappelijk Appartementsrecht, Ondersplitsing 112
1. Aansprakelijkheid in geval van meer eigenaars (lid 1) 112
2. Rechten en verplichtingen van de ondereigenaar (lid 2) 112
3. Aansprakelijkheid bij ondersplitsing (lid 2) 113
4. De mededeling van ondersplitsing (lid 3) 113

E. Verzekeringen

Artikel 19
Verzekeringen 114
1. Verplichte verzekeringen (lid 1) 115
2. Aanbeveling (de verzekering) 117
3. De verzekering door de individuele eigenaar 117
4. Het verzekerde bedrag (lid 2) 118
5. Aanbeveling (de opstalverzekering) 119
6. De tenaamstelling van de verzekeringen (lid 3) 120
7. De uitgekeerde schadepenningen (lid 4) 120
8. Aanbeveling (de vergoeding in natura) 121
9. De appartementenclausule (lid 5) 122
10. Aanbeveling (de appartementenclausule) 122
11. Toepassing artikel 5:136 lid 2 t/m 4 BW (lid 6) 123
12. Ontoereikende schadepenningen (lid 7) 124
13. Aanvullende verzekeringen (lid 8) 124
14. Toerekening hogere verzekeringspremie (lid 9) 125

F. Gebruik, beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken

Artikel 20
Onderhoud Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken 126
1. Het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten en zaken (lid 1) 126
2. Het begrip ‘beheer’ (lid 1) 126
3. Aansprakelijkheid ten gevolge van gebreken in of rond het gebouw 128
4. Toepassing artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) 128
5. Gebreken in de opstal en aansprakelijkheid van de VvE (wegens achterstallig onderhoud) 130
6. Schade door handelen/nalaten vrijwilligers 135
7. De aansprakelijkheid van de VvE door handelen/nalaten van vrijwilligers 136
8. Het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken in het huishoudelijk reglement (lid 2) 138
Artikel 21
Gebruik Gemeenschappelijke Gedeelten en Gemeenschappelijke Zaken 139
1. Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken (lid 1) 139
2. De exclusieve ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten 140
3. Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten ‘volgens de bestemming’ 143
4. Geen inbreuk op het recht van medegebruik van de andere eigenaars 145
5. De relatie met de artikelen 23 en 24 MR 2017 146
6. Tijdelijkheid van de ingebruikgeving 147
7. De ingebruikgeving van de gemeenschappelijke gedeelten in het MR 2017 (lid 3 en 4) 148
8. Aanbeveling (ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten) 148
9. Gedwongen ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten? 149
10. Verjaring en rechtsverwerking 149
11. Exclusieve ingebruikgeving en exclusief gebruiksrecht ex artikel 5:106 lid 4 BW 151
12. De ingebruikneming van de gemeenschappelijke gedeelten 151
13. Geen gebruik van een bepaald gemeenschappelijk gedeelte (lid 2) 152
Artikel 22
Uitleg Akte en splitsingstekening 153
1. De regeling tot en met het MR 2006 (de twijfelbepaling) 153
2. Uitleg van de akte en tekening in de rechtspraak 154
3. Uitleg akte en tekening in het MR 2017 164
4. Aanbeveling (splitsingstekening versus kadastrale tekening) 165
5. Herstel onduidelijke akte en/of reglement 165
6. Schade als gevolg van gebrekkige akte en tekening 166
Artikel 23
Gebruik Gemeenschappelijke Ruimten 168
1. Het verbod op luidruchtigheid en het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten (lid 1) 169
2. Het verbod op het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op daarvoor niet bestemde plaatsen (lid 1) 169
3. Het verbod op decoraties etc in de gemeenschappelijke gedeelten (lid 2) 172
4. Tenzij met toestemming van de vergadering (lid 3) 172
5. De scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte (lid 4) 173
6. De WGBH_CZ en de WMO 176
7. De scootmobiel en de traplift in het MR 2017 (lid 4 en 5) 178
8. Tenzij de veiligheid in gevaar komt (lid 6) 178
9. De afvoer van vuilnis (lid 7) 178
10. De toegang tot de centrale (nuts)voorzieningen (lid 8) 179
Artikel 24
Verbodsbepalingen Gebouw en Gemeenschappelijke Gedeelten 180
1. De op- en aanbouw (lid 1) 180
2. De vervangende machtiging van artikel 5:121 BW bij op- en aanbouw 182
3. De Algemene wet op binnentreden (Awb) 186
4. De procedure tot een vervangende machtiging 186
5. De gronden voor weigering van de vervangende machtiging bij op- en aanbouw 190
6. De gevolgen van de aan-of opbouw 192
7. De gebruiksovereenkomst 194
8. De kosten van onderhoud van de op- en aanbouw in artikel 24 lid 2 MR 2017 194
9. Het zichtbaar aanbrengen van uitstekende voorwerpen (lid 3) 196
10. De schotelantennes (lid 3) 197
11. De antennes van zendamateurs (lid 2) 201
12. Geen verandering van of in de gemeenschappelijke gedeelten en zaken zonder toestemming (lid 4) 202
13. De oplaadpunten als bedoeld in artikel 28 lid 3 (lid 5) 203
Artikel 25
Veranderingen in constructie Gebouw 204
1. Verandering van de architectuur en de constructie van het gebouw (lid 1) 204
2. Samenvoeging appartementen (lid 2 en 3) 207
Artikel 26
Toestemming, bedoeld in de Artikelen 23, 24 en 25 209
1. Toestemming onder voorwaarden, wijziging en intrekking 209

G. Gebruik, beheer en onderhoud van de Privé-gedeelten

Artikel 27
Gebruik Privé-gedeelten 210
1. De bestemming van de privégedeelten (lid 1) 211
2. De bestemming uitgelegd 213
3. Een van de bestemming afwijkend gebruik (lid 1) 217
4. Het gebruik van het privégedeelte in strijd met de goede zeden (lid 2a) 222
5. Het gebruik van het privégedeelte voor horeca (lid 2b) 223
6. Het gebruik van het privégedeelte voor pensionbedrijf en/of voor recreatieve verhuur in de rechtspraak 224
7. Het gebruik van het privégedeelte voor pensionbedrijf en/of voor recreatieve verhuur in het MR 2017 (lid 2b) 231
8. Elektriciteitsaansluitingen in de bergingen en garages (lid 2c) 233
9. Het gebruik van de stallingen voor motorvoertuigen (lid 2d) 233
10. De toestemmingsvereisten bij afwijkend gebruik (lid 3) 233
11. Aanbeveling (afwijkend gebruik en bestemming) 234
12. Het huishoudelijk reglement in relatie tot gebruik, beheer en onderhoud van de privégedeelten (lid 4) 235
13. Het gebruik, het beheer en het onderhoud van de privégedeelten bij ondersplitsing (lid 5) 236
Artikel 28
Gebruik Privé-gedeelten: overige bepalingen 237
1. De harde vloerbedekking (lid 1) 238
2. In het huishoudelijk reglement vast te leggen normen 239
3. Normen voor contactgeluidsisolatie 241
4. Door VvE te hanteren eisen 243
5. Aanbeveling (de harde vloerbedekking I) 243
6. De alternatieve regeling bij splitsing van een nieuw woongebouw (Annex) 244
7. Aanbeveling (de harde vloerbedekking II) 246
8. Algeheel verbod van harde vloerbedekking 246
9. Taak bestuur bij handhaving 247
10. Geen open vuur/haardinstallaties (lid 2) 248
11. De elektrische oplaadpunten (lid 3) 248
12. Bestaande situaties ten tijde van de splitsing (lid 4) 249
Artikel 29
Opslag gevaarlijke stoffen 250
1. Opslag van gevaarlijke en verontreinigende stoffen 250
Artikel 30
Onderhoud Privé-gedeelten. Gedoogverplichting. Diversen 251
1. De verplichting tot behoorlijk onderhoud van de privégedeelten (lid 1) 251
2. Aanbeveling (de onderhoudsverplichting) 252
3. Onderhoud van privé zaken door de VvE 252
4. Bereikbaarheid gemeenschappelijke gedeelten (lid 2) 254
5. Toegang tot en gebruik van privégedeelte (lid 3) 254
6. De vluchtroute via het privégedeelte (lid 4) 256
7. Toegang verlenen aan het bestuur (lid 5) 256
8. Herstel van dakbedekking onder het privé terras (lid 6) 257
9. Glasschade (lid 7) 257
Artikel 31
Collectieve voorzieningen 258
1. Gedoogplicht ten aanzien van gemeenschappelijke installaties (lid 1) 258
2. Afzuigkappen en afvoeren van droogmachines (lid 2) 258
Artikel 32
Risico 259
1. Het privégedeelte voor rekening en risico van de betrokken eigenaar (lid 1) 259
2. Van buitenaf veroorzaakte schade in privégedeelte (lid 2) 259
3. Gemeenschappelijke zaken in privégedeelte voor rekening en risico van de gezamenlijke eigenaars (lid 3) 260
Artikel 33
Tot de Privé-gedeelten behorende tuinen en andere buitenruimten 261
1. De verplichtingen bij het hebben van een tuin (lid 1) 261
2. Het gebruik van de terrassen en balkons (lid 2) 262
3. Het gebruik van de tuin (lid 3) 263
4. Ongeoorloofde groei planten en heesters (lid 4) 263
5. Houtkachels en dergelijke (lid 5) 263
6. Strijdige situaties (lid 6) 263
Artikel 34
Toestemming bedoeld in de Artikelen 27, 28, 29 en 33 264
1. Nadere voorwaarden etc. ten aanzien van een te verlenen en een verleende toestemming 264
Artikel 35
Nadere regeling in het Huishoudelijk Reglement 265
1. Nadere regelgeving bij huishoudelijk reglement 265

H. Het door een Eigenaar zelf in gebruik nemen van zijn Privé-gedeelte

Artikel 36
Gebruik Privé-gedeelte door Eigenaar/Gebruiker 266
1. Het recht op uitsluitend gebruik van het privégedeelte (leden 1 t/m 3) 266

I. Het in gebruik geven door een Eigenaar van zijn Privégedeelte aan een Gebruiker

Artikel 37
Ingebruikgeving Privé-gedeelte 267
1. Ingebruikgeving van het privégedeelte (lid 1) 268
2. Een algeheel verhuurverbod 268
3. De relatie van de VvE met de gebruiker/huurder 269
4. De gebruikersverklaring (lid 1) 272
5. De model-gebruikersverklaring 274
6. Aanbeveling (gebruikersverklaring) 274
7. De gebruikersverklaring bij gebruik voor korte duur 275
8. Afgifte gebruikersverklaring (lid 2) 275
9. De gebruikersverklaring en toekomstige vergaderbesluiten (lid 3) 276
10. Gebruikers ten tijde van de splitsing (lid 4) 276
11. Aanvulling op de reglementen (lid 5) 276
12. De aansprakelijkheid van de eigenaar bij ingebruikgeving van een privégedeelte (lid 6) 276
Artikel 38
Borgtocht Gebruiker 278
1. De borgtocht zijdens de gebruiker/huurder (lid 1) 278
2. Inhoud van de borgtocht (lid 2) 278
Artikel 39
Ontruiming Gebruiker en onbevoegde 279
1. Geen ingebruikgeving zonder gebruikersverklaring (lid 1) 279
2. De gebruiker/huurder zonder gebruikersverklaring (lid 2) 279
3. Aanbeveling (ontbreken gebruikersverklaring) 281
4. Het kraken van een privégedeelte (lid 3) 281
5. De kosten van de ontruiming (lid 4) 281
Artikel 40
Ondergebruik 282
1. De ingebruikgeving aan een ondergebruiker 282

J. Ontzegging van het gebruik van een Privégedeelte

Artikel 41
Ontzegging gebruik Privé-gedeelte 283
1. Algemeen 284
2. De ontzegging van het gebruik (lid 1 t/m 6) 284
3. Aanbeveling (gronden voor ontzegging) 289
4. De ontzegging van het gebruik aan een gebruiker (lid 7) 289
5. De ontzegging van het gebruik aan een ondereigenaar (lid 8) 290
6. De ontzegging van het gebruik aan een ondergebruiker (lid 9) 290
K. Overdracht Appartementsrecht. Vestiging en overdracht beperkte rechten
Artikel 42
Overdracht 291
1. De overdracht van een appartementsrecht (lid 1) 292
2. De overdrachtsverklaring (lid 2) 292
3. De verschuldigde bijdragen (lid 2) 296
4. De bijdragen waarvoor een bankgarantie is gesteld 296
5. De andere schulden (lid 2) 297
6. Vestiging van erfpacht 297
7. Hoofdelijke aansprakelijkheid vervreemder en verkrijger (lid 3, 4 en 5) 298
8. De schriftelijke mededeling van overdracht (lid 6) 300
9. Overeenkomsten op naam van nieuwe eigenaar (lid 7) 300
10. Zekerheidstelling 300
11. Kosten eigendomsoverdracht (lid 8) 301
12. Informatie- en toetredingskosten (lid 9) 301
13. Aanbeveling (uitbreiding en wijziging overdrachtsverklaring) 301
Artikel 43
Vruchtgebruik en recht van gebruik en/of bewoning 304
1. Algemeen 304
2. Het recht van vruchtgebruik 304
Artikel 44
Rechten van erfpacht en opstal 306
1. Algemeen 306
2. Het recht van erfpacht en opstal 306

L. Overtredingen

Artikel 45
Overtredingen 308
1. Het bestuur en de nakoming van verplichtingen (lid 1) 308
2. De schriftelijke waarschuwing bij overtreding (lid 1) 309
3. Het opleggen van een boete bij overtreding (lid 2) 310
4. Aanbeveling (de overtreding) 310
5. De boeteregeling in het huishoudelijk reglement 311
6. Willekeur bij het opleggen van boetes 313
7. Rechtsmaatregelen naast boete 313
8. Boetes ten gunste van de VvE (lid 3) 314
9. Rente en kosten bij niet betalen boete (lid 4) 314
10. De ondereigenaar (lid 5) 314

M. Oprichting van de Vereniging en vaststelling van de statuten van de Vereniging

Artikel 46
De Vereniging 315
1. Algemeen 315
2. De oprichtingsakte van de VvE (lid 1) 315
3. De naam van de VvE en de gemeente waar zij zetelt (lid 2) 316
4. Het doel van de VvE (lid 3) 316
5. Verkrijging registergoederen op naam van de VvE (lid 4) 317
6. Vergunningen op naam van de VvE (lid 5) 317
7. De registratieverplichtingen (lid 6) 317
Artikel 47
Financiële middelen van de Vereniging 318
1. De middelen van de VvE (lid 1) 318
2. De bankrekeningen van de VvE (lid 2) 319
3. De gelden van het reservefonds (lid 3) 319
4. De bankgarantie (lid 3) 320
5. Belegging van de gelden van het reservefonds (lid 4) 321
6. De bevoegdheid over de gelden van het reservefonds (lid 5) 321
7. De opheffing van het reservefonds (lid 6) 324
8. De geldlening (lid 7) 325
9. De aansprakelijkheid voor de geleende gelden (lid 8) 326
10. De fiscus en de geldlening 327
Artikel 48
Boekjaar 328
1. Het boekjaar 328
Artikel 49
Aanleidingen tot het bijeenroepen van de Vergadering; de Voorzitter 329
1. De jaarvergadering (lid 1) 329
2. De jaarrekening (lid 1) 330
3. De décharge van het bestuur (lid 1) 330
4. Het jaarverslag (lid 1) 331
5. Het (on)bevoegd bijeenroepen van een vergadering (lid 2) 331
6. Het bijeenroepen van de vergadering door de eigenaars zelf (lid 3) 332
7. Aanbeveling (het bijeenroepen van een vergadering door de leden) 333
8. De huurdersparticipatie 334
9. Aanbeveling (deelname huurders aan vergaderproces) 335
10. Benoeming van de voorzitter van de vergadering (lid 4) 335
11. De taak van de voorzitter van de vergadering (lid 5) 337
12. Samenvoeging functie bestuurder en voorzitter van de vergadering (lid 6) 338
Artikel 50
De vergadering: procedurevoorschriften 340
1. Vergadering in gemeente waar de grond is gelegen (lid 1) 340
2. Aanbeveling (de locatie van de vergadering) 341
3. De termijn voor oproeping (lid 2) 341
4. De (digitale) oproeping (lid 2) 342
5. De onderwerpen van de agenda (lid 2) 343
6. De toegevoegde onderwerpen van de agenda 343
7. Aanbeveling (toegevoegde onderwerpen van de agenda) 346
8. Amendementen op geagendeerde onderwerpen 346
9. Intrekking van agendapunten 347
10. De oproeping bij ondersplitsing (lid 2) 348
11. Schorsing en verdaging van de vergadering 348
12. De presentielijst (lid 3) 349
13. De digitale presentielijst 350
14. Aanbeveling (de presentielijst) 351
15. De notulen van de vergadering (lid 4) 351
16. De ondertekening van de notulen (lid 4) 351
17. De vaststelling van de notulen (lid 4) 352
18. De verzending van de notulen (lid 5) 352
19. Het inzagerecht van de notulen 353
Artikel 51
Stemrecht 354
1. Het stemrecht (lid 1) 354
2. Het totaal aantal stemmen (lid 2) 355
3. De voorvergadering bij ondersplitsing (lid 3) 355
4. De stemverhouding bij ondersplitsing I (lid 3) 355
5. Aanbeveling (stemverhouding ondersplitsing) 357
6. De stemverhouding bij ondersplitsing II (lid 2 en 3) 357
7. De vergadering en de ondereigenaars (lid 4) 358
8. De besluitvormingsregeling in het MR 2006 358
Artikel 52
Stemrecht mede-Eigenaars 360
1. Eén stem voor meer eigenaars (lid 1) 360
2. Aanwijzing vertegenwoordiger indien nodig (lid 2) 360
Artikel 53
Bevoegdheden ter vergadering 362
1. De bevoegdheid de vergadering bij te wonen etc (lid 1) 362
2. De bestuurder als gevolmachtigde (lid 1) 363
3. Aanbeveling (de bestuurder als gevolmachtigde) 363
4. De eigenaar en zijn adviseur 363
5. Aanbeveling (de eigenaar en zijn adviseur) 364
6. De wijze van stemmen 364
7. Digitaal stemmen 364
8. De volmacht (lid 1) 368
9. Diverse soorten volmacht 368
10. Vormvereisten en geldigheid van de volmacht 369
11. Indeplaatsstelling van de gevolmachtigde 372
12. Overschrijding van de bevoegdheid van de gevolmachtigde 372
13. Aanbeveling (de volmacht) 373
14. De digitale volmacht (lid 1) 374
Artikel 54
Voorschriften inzake het stemmen 375
1. Rechtsgeldige stemmingen (lid 1) 375
2. Staking van stemmen (lid 2) 376
3. Besluiten buiten de vergadering (lid 3) 376
4. Het quorumvereiste 377
Artikel 55
Vernietiging van een besluit van de Vergadering 379
1. Vernietiging van besluiten 379
2. De nietigheid van besluiten (artikel 2:14 BW) 379
3. De vernietiging van besluiten overeenkomstig artikel 2:15 BW 381
4. De quorumeis in relatie tot vernietiging van vergaderbesluiten 385
5. De (fatale) termijn van een maand 386
6. De hoger beroepstermijn van een maand 390
7. De gerechtelijke procedure 392
8. Nietigheid en vernietiging in arbitrageprocedures 394
9. Samenloop gerechtelijke procedures inzake nietigheid en vernietiging I 394
10. Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht 397
11. Samenloop gerechtelijke procedures inzake nietigheid en vernietiging II 397
12. De vernietiging van een negatief besluit 399
Artikel 56
Besluiten over beheer en onderhoud 401
1. Het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en zaken (lid 1 sub a) 403
2. De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken 403
3. De koopovereenkomst 403
4. De koop-/aanneemovereenkomst 404
5. De koop-/aanneemovereenkomst in extenso 407
6. De kopersvereniging 410
7. De datum van oplevering en de (on)werkbare dagen 410
8. De oplevering 411
9. De wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering 415
10. De wettelijke verjaringstermijn 416
11. De onderhouds- en garantieperiode volgens de AV bij de Model KA app. 2014 en 2010 418
12. De Waarborg- en garantieregelingen 419
13. De garantietermijnen volgens de Waarborg- en garantieregelingen 421
14. De aansprakelijkheid na de oplevering 422
15. De 5%-regeling 424
16. Besluiten met betrekking tot voor rekening van één eigenaar of een groep eigenaars komende kosten (lid 1 sub b) 425
17. Het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken (lid 2) 426
18. De weigering van de vergadering onderhoud te plegen 426
19. Inbreng individuele eigenaar bij beheer en onderhoud door de VvE 427
20. Onderhoud en herstel door toedoen van handelen/nalaten individuele eigenaar 429
21. Onderhoud door eigenaar zonder besluit en toestemming vergadering 430
22. Onderhoud door eigenaar met vervangende machtiging achteraf 434
23. Onderhoud door eigenaar met besluit en toestemming van de vergadering 435
24. Het onderhoud van het buiten- en binnenverfwerk (lid 3) 436
25. Verplichte medewerking aan uitvoering van besluiten en daaruit voortvloeiende schade (lid 4) 436
26. Besluiten tot het doen van buitengewone uitgaven (lid 5) 437
27. Aanbeveling (besluiten tot het doen van buitengewone uitgaven) 440
28. De gekwalificeerde meerderheid van stemmen (lid 5) 441
29. De tweede vergadering (lid 6) 441
30. De termijn van oproeping voor de tweede vergadering (lid 6) 443
31. Aanbeveling (de oproepingstermijn voor de tweede vergadering) 443
32. De extra voorschotbijdrage (lid 7) 444
33. Verbouwing en nieuwe installaties I (artikel 52 lid 8 MR 2006) 445
34. Verbouwing en nieuwe installaties II (lid 8) 445
35. Aanbeveling (niet-voorziene verbouwingen en nieuwe installaties) 448
36. Overeenkomsten langer dan één jaar 448
37. Aanwijzingen aan het bestuur 449
Artikel 57
Het Bestuur. Vertegenwoordiging Vereniging 450
1. Het aantal bestuurders (lid 1) 451
2. Aanbeveling (aantal bestuurders) 452
3. Tussentijds terugtreden van bestuurders en vacatures in het bestuur (lid 1) 453
4. Waarneming bestuur 453
5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur (lid 1) 454
6. De benoeming van de bestuurders bij akte van splitsing (lid 1) 454
7. De inschrijving van de bestuurders in het handelsregister (lid 2) 455
8. De benoeming van de bestuurders (lid 3) 456
9. De taak van de bestuurder (lid 4) 457
10. Toepassing artikel 7:400 e.v. BW 458
11. De interne aansprakelijkheid van de bestuurder en toezichthouder 461
12. Voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 464
13. Bevoegdheidsoverschrijding door de bestuurder (lid 4) 467
14. De decharge van de bestuurder 468
15. De externe aansprakelijkheid van de bestuurder 469
16. De machtiging van de vergadering voor procedures (lid 5) 469
17. De machtiging van de vergadering voor procedures tegen een grooteigenaar 471
18. De machtiging van de vergadering voor procedures in hoger beroep (lid 5) 474
19. De machtiging van de vergadering achteraf voor procedures (lid 5) 475
20. Een model procesmachtiging voor incasso- en boetezaken 477
21. Rechtshandelingen en kwijtingen door het bestuur (lid 5) 477
22. Spoedeisende maatregelen (lid 6) 477
23. De werkwijze van bestuurders (lid 7, 8 en 10) 478
24. De besluitvormingsregeling (lid 9) 478
Artikel 58
Informatieverstrekking 479
1. Het inzagerecht volgens de MR’s 1973-1992 479
2. Het inzagerecht volgens het MR 2017 482
3. De privacyregelgeving (de Wbp en de AVG) 483
Artikel 59
Register van Eigenaars en Gebruikers 488
1. Algemeen 488
2. Het register van eigenaars en gebruikers (lid 1) 488
3. Het register ten behoeve van de eigenaars (lid 2) 488
4. De verplichting tot bijwerken van het register (lid 3) 489
5. De verplichting tot opgave als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW (lid 4) 489
Artikel 60
Boekhoud- en bewaarplicht 490
1. Algemeen 490
2. De boekhoud- en bewaarplicht 490
3. De bewaartermijn 491
4. De wijze van bewaring van waardepapieren 492
Artikel 61
Administratie en Beheer 493
1. De administratief beheerder (lid 1) 493
2. Toepassing artikel 7:400 e.v. BW 494
3. De aansprakelijkheid van de VvE-beheerder 498
4. Bevoegdheidsoverschrijding van de VvE-beheerder 500
5. De bouwkundig VvE-beheerder (lid 2) 500
Artikel 62
Raad van Commissarissen 501
1. De raad van commissarissen (lid 1 t/m 4) 502
2. De taak van de commissarissen (lid 5) 502
3. De informatieverstrekking aan de commissarissen (lid 6) 502
4. De werkwijze van de commissarissen (lid 7 t/m 9) 502
Artikel 63
Commissies 503
1. Algemeen 503
2. De commissies (lid 1) 503
3. De kascommissie (lid 2) 503

N. Huishoudelijk Reglement

Artikel 64
Huishoudelijk Reglement 506
1. Het huishoudelijk reglement (lid 1) 506
2. De inhoud van het huishoudelijk reglement 507
3. Het huishoudelijk reglement in relatie tot het MR 1973 509
4. De regels als bedoeld in artikel 5:128 lid 1 BW (lid 2) 510
5. Regels in strijd met wet of splitsingsreglement (lid 3) 510
6. Vaststelling en wijziging huishoudelijk reglement (lid 4) 510
7. Ontheffing van het huishoudelijk reglement (lid 5) 511
8. Publicatie van het huishoudelijk reglement (lid 6) 511

O. Wijziging van de Akte

Artikel 65
Wijziging van de Akte 513
1. De wijziging van de akte van splitsing 514
2. Wanneer is wijziging van de akte van splitsing noodzakelijk? 514
3. Nieuwe appartementsrechten 518
4. De procedure tot wijziging van de akte van splitsing, spoor I (lid 1) 520
5. De vervangende machtiging als bedoeld in artikel 5:140 BW (lid 1) 521
6. De weigering zonder redelijke grond 521
7. De procedure tot wijziging van de akte van splitsing, spoor II (lid 2) 528
8. Het vergaderbesluit tot wijziging van de akte van splitsing (lid 3 t/m 6) 530
9. Aanbeveling (de oproepingstermijn) 532
10. Artikel 56 lid 4 MR 2006 532
11. De vernietigingsprocedure van artikel 5:140b BW (lid 7 en 8) 532
12. De toestemming van de hypotheekhouders etc. (lid 9) 537
13. De vernietigingsprocedure van artikel 5:141 BW 537
14. De notariële wijzigingsakte (lid 10) 538
15. Het bevel tot wijziging van de akte van splitsing, spoor III 538

P. Opheffing van de Splitsing en ontbinding van de Vereniging

Artikel 66
Opheffing Splitsing en ontbinding Vereniging 542
1. Opheffing van de splitsing 542

Q. Geschillenbeslechting

Artikel 67
Geschillenbeslechting 543
1. De geschillenbeslechting 543

R. Indexering

Artikel 68
Indexering 544
1. De indexering 544

S. Slotbepaling

Artikel 69
Slotbepaling 545
1. Het Modelreglement in relatie tot de akte van splitsing 545

ANNEX (uitsluitend betrekking hebbend op woongebouwen) 547
Artikel 36
Gebruik Privé-gedeelte door Eigenaar/Gebruiker 547
1. De toelatingsregeling 548
2. Serviceflat: een woongemeenschap 548
3. Rechterlijke toetsing 549
4. Wettelijke basis voor de toelatingsregeling 549
5. De Generalklausel 549
6. Objectieve criteria en de subjectieve toets 550
7. De doelmatigheidstoets 551
8. Conclusie 553
Artikel 36a
Openbare en executoriale verkoop 553
Artikel 36b
Toestemming huisgenoot 554
Artikel 36c
Ingebruikgeving 554
Artikel 40
Ondergebruik 555
1. De ingebruikgeving aan een derde (lid 1) 555

Transponeringstabel artikelen MR’s 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017 557
Rechtspraakregister 567
Trefwoordenregister 591

Net verschenen

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De model-splitsingsreglementen toegelicht